فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۴۱)

فرم شماره۴۱  تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد باسمه تعالی دانش­جوی کارشناسی­ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم را تحت نظر استاد راهنما و استاد(ان) مشاور انجام دهد و نسخه‌های مورد نیاز را پس از امضا توسط کمیته­ی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱

نمونه صفحه جلد     دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران ….. دانشکده………..گروه……. پايان نامه کارشناسي ارشد گرايش:……. عنوان: ……………………… استادراهنما: …………………….. استادان مشاور: ………………… نکارش: ……………..           بسم الله الرحمن الرحیم          

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای فرم شماره۱

                                 بسمه تعالی فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای          فرم شماره۱          نماینده محترم تحصیلات تکمیلی با سلام و احترام بدین وسیله امتیازات مدیریت پژوهش مربوط به خانم/آقای                           به شماره دانشجویی                       بر اساس

فرم ۴۰ اصلاحات پایان نامه

فرم ۴۰ اصلاحات پایان نامه باسمه تعالی با سلام گواهی می‌شود خانم / آقای ———————————— دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ——————– به شماره دانشجویی ——————– که در تاریخ —————— از پایان نامه خود دفاع کرده کلیه اصلاحات لازم که مورد نظر

تعهد نامه( انجام و تحویل به موقع طرح پژوهشی

معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ….. سلام علیکم  احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی تمام وقت/نیمه موقت/مدعو گروه………………………….. این واحد متعهد میگردم که کارطرح پژوهشی خود را به موقع انجام و تحویل و برابر تعهدات آئین نامه فوق اقدام نمایم. در غیر

تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه

تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه       وضعیت طرح خاتمه یافته وضعیت گزارش نهایی   تاریخ گزارش نهایی   شماره نامه گزارش نهایی   تاریخ پذیرش مقاله   تاریخ انتشار مقاله   تاریخ میلادی پذیرش مقاله تاریخ

تعهد نامه( طرح فوق پروژه کارشناسی ارشدو دکتری خود و دیگران نبوده)

جناب آقای دکتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه…. سلام علیکم  احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی گروه…………………………… مجری طرح پژوهشی تحت عنوان((…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)) اعلان می دارم که طرح فوق پروژه کارشناسی ارشد و دکتری خود و دیگران نبوده و در هرمقطع زمانی چنان