‏ پروژه‌هاي تحقيقاتي از ابتدا تا مرحله تصويب موضوع و ابلاغ به مجري تحقيق مراحل ذيل را طي ‏می نمايد.‏
‏ الف- هر سازمان يا نهاد يك سري موضوعات را در اختيار محققان قرار مي‌دهند. و محققين با ‏توجه به تخصص و توانايي و گروه كاري خود يك يا چند موضوع را انتخاب و سپس براي هر موضوع ‏در قالب شناسنامه تحقيقاتي، اطلاعات لازم را تدوين و به سازمان يا دبيرخانه شوراي تحقيقات ‏مربوطه تحويل مي‌دهند.در بعضي از سازمانها و يا موسسه‌هاي تحقيقاتي قبل از ارائه شناسنامه ‏كامل يك شناسنامه مقدماتي كه شامل: موضوع، مساله، فرضيه‌ها و اهداف باشد از محققين ‏درخواست و پس از تصويب موضوع، شناسنامه كامل تحقيقاتي را از پژوهشگران مي‌خواهند.‏
‏ ب- شوراي تحقيقات برابر دستورالعمل چرخه‌ تحقيقات خود ،بهترين موضوعات با توجه به ‏معيار و ضوابط مربوط به مجري تحقيق از قبيل: تعهد، تحصيلات عالي، تجارب و ويژگيهاي فردي، ‏گروه کاری ،تجارب لازم در ارتباط با پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نظر را انتخاب مي‌نمايند. ‏
‏ ج- دبيرخانه شوراي تحقيقات برابر دستورالعمل‌هاي خود پس از انتخاب موضوعات آنها از ‏طريق مبادي مربوطه به تائيد مي‌رساند و سپس جهت اجرا به رده مجري يا مجري تحقيق ابلاغ ‏مي‌كند.‏
‏ د- همزمان با ابلاغ موضوعات از طريق دبيرخانه شوراي تحقيقات يا رده مجري ناظر علمي ‏برابر شرايط مربوط براي هر مجري تحقيق انتخاب و پس از صدور حكم به رده مجري و مجري ‏تحقيق ابلاغ مي‌گردد. و از لحظه معرفي ناظر علمي، مجري تحقيق با نظارت ناظر علمي كار خود را ‏شروع مي‌نمايد.‏
‏1-6-9- شروع به كار پروژه‌هاي تحقيقاتي از مرحله ابلاغ تصويب موضوع تا پايان كار ‏مراحل ذيل را طي مي‌نمايد:‏
‏ الف- بستن قرارداد بين رده مجري يا دبيرخانه شوراي تحقيقات و مجري تحقيق ‏
‏ ب- دريافت 30% اعتبار پروژه (بستگي به متن قرارداد دارد كه چقدر باشد)‏
‏ ج- برابر زمان‌بندي پروژه، مجري تحقيق بايد 30% كار را كه معمولاً شامل موارد ذيل مي‌باشد ‏پس از تائيد و معرفي ناظر علمي به دبيرخانه شوراي تحقيقات جهت تائيد ارسال می نمايد.‏
‏ (1) موضوع (2) مقدمه (3) تشريح مساله (4) سئوالات مربوط به مساله ‏
‏ (5) بيان مساله (6) اهداف پروژه (7) اهميت و ضرورت پروژه (Cool نوع و روش تحقيق ‏‏(9)جامعه مورد تحقيق (10) جامعه نمونه وحجم نمونه (11) ابزار جمع‌آوري اطلاعات (12) ‏تعيين متغيرهاي مستقل و وابسته (133) تعريف صوري وعملياتی متغيرها (14) ابزار تجزيه و تحليل ‏داده‌ها (15) منابعي كه مي‌بايست مورد مطالعه قرار گيرند مشخص مي‌شود ‏
‏ د- پس از دريافت 30%کار از طريق مبادي مربوطه در گروه تخصصي دبيرخانه شوراي تحقيقات ‏مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد و در جلسه رسمي مجري تحقيق از آن دفاع و پس از تائيد توسط ‏گروه تخصصي، مجري طرح بايد مشغول آماده كردن 60% کارباشد و در اين مدت، دبيرخانه شورا ‏اعتبار 30% پروژه را برابر روش جاري پرداخت خواهد نمود. در صورتي كه 30% تائيد نشود مجري ‏طرح ايرادات را دريافت و پس از رفع آن مجدداً در شوراي گروه تخصصي شركت مي‌نمايد (و يا اين که پس از رفع اشکالات حضوری از گروه تخصصی تائيدی کتبی گرفته و به دبيرخانه شوراي تحقيقاتتحويل می دهد) و اين كار ‏ممكن است چندين مرحله انجام گيرد. در صورتي كه گروه تخصصي تشخيص دهد كه مجري طرح ‏توانايي كار را ندارد برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.‏
‏ هـ- پس از تائيد 30% کارمجري طرح برابر زمانبندي مشخص شده وارد مرحله 60% مي‌شود ‏پس از تهيه و تائيد ناظر علمي جهت تائيد به دبيرخانه شورا ارسال خواهد شد و مواردي كه بايد در ‏‏60%کار آماده شود بشرح ذيل مي‌باشد.‏
‏(1)‏ رفع ايرادات 30% ( در صورتي كه وجود داشته باشد)‏
‏(2)‏ تعريف عملياتي متغيرها
‏(3)‏ شاخص‌سازي
‏(4)‏ تهيه پرسشنامه و فرم مصاحبه ( درصورتي كه نياز باشد)‏
‏(5)‏ اعتبار و روائي پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب الفا كرونباخ و يا هر ابزار ديگري كه ‏اعتبار و روائي را مشخص كند.‏
‏(6)‏ ادبيات تحقيق بطور كامل برابر روش
توجه: در واقع 30% و 60% شامل فصل اول، دوم و سوم پروژه خواهد بود.‏
و- پس از دريافت 60%‌کار پروژه از طريق مبادي مربوط، در گروه تخصصي دبيرخانه شوراي ‏تحقيقات مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد و در جلسه دفاعي ابلاغ ،مجري طرح از آن دفاع خواهد ‏كرد، مجري طرح مي‌تواند از وجود گروه كاري خود در مرحله دفاع استفاده نمايد و دبيرخانه هم در ‏صورتی که ضرورت داشته باشد، ناظر علمي را به جلسه دعوت خواهد نمود.پس از تائيد 60% ‏کارتوسط گروه تخصصي، مجري طرح آماده مرحله 100% مي‌شود در صورتي كه 60% مورد تائيد ‏قرار نگرفت، مجري طرح پس از رفع ايرادات مجدداً بايد در جلسه دفاعيه شركت نمايد، و يا اين که پس از رفع اشکالات حضوری از گروه تخصصی تائيدی کتبی گرفته و به دبيرخانه شوراي تحقيقاتتحويل می دهد) تا موقعي ‏كه تائيديه 60% را دريافت نمايد.‏
ز- دبيرخانه پس از تائيد 60% طرح اقدامات لازم براي پرداخت اعتبار مربوطه برابر روش جاري را ‏انجام مي‌دهد.‏
‏ ح- پس از تائيد 60% کارطرح توسط دبيرخانه شوراي تحقيقات، مجري طرح اقدامات لازم را تا ‏مرحله 100% انجام مي‌دهد و پس از تائيد ناظر علمي آن را از طريق مبادي مربوط به دبيرخانه ‏شوراي تحقيقات ارسال مي‌نمايد. مواردي كه بايد در 100% آماده شود بشرح ذيل است.‏
‏(1) فصل چهارم بطور كامل كه شامل:‏
‏ (الف) تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها
‏ (ب) آزمون فرضيه‌ها و مقايسه نتيجه آنها با نتيجه‌گيري از مصاحبه‌ها و ادبيات تحقيق
‏ (ج) نتيجه‌گيري
‏(2) فصل پنجم بطور كامل كه شامل:‏
‏ (الف) نتيجه‌گيري كلي از فصل چهارم
‏ (ب) پيشنهادات اجرايي (ج) پيشنهادات تحقيق (د) محدوديت‌ها
‏(3) پيوست‌ها: (الف) پرسشنامه (ب) مصاحبه (ج) لغت‌نامه (د) كتاب‌نامه (منابع)‏
‏ (هـ)- ساير پيوست‌ها در صورت وجود داشتن
‏ ط- پس از دريافت 100% پروژه از طريق مبادي مربوطه، در گروه تخصصي دبيرخانه شورا مورد ‏بررسي و نقد قرار مي‌گيرد و سپس مجري طرح در جلسه دفاعيه شركت و پس از تائيد 100% پروژه ‏مجوز تجليد را برابر روش دريافت خواهد نمود. در صورتي كه مورد ايراد قرار گيرد، مجدداً پس از ‏رفع ايرادات در جلسه دفاعيه شركت خواهد نمود. و يا اين که پس از رفع اشکالات حضوری از گروه تخصصی تائيدی کتبی گرفته و به دبيرخانه شوراي تحقيقاتتحويل می دهد)سپس در صورت تائيد اين مرحله گزارش ‏پايان‌كار تهيه مي‌گردد.‏
‏ ي- دبيرخانه شورا پس از تائيد100% پروژه اعتبار مربوط را به مجري طرح پرداخت و مجري ‏طرح برابر دستورالعمل آن تعداد جلدي كه مشخص شده است راآماده و همراه ‏CDبه منظور ‏پايان‌كارارسال مي‌نمايدودبيرخانه بامجري طرح تسويه حساب خواهد نمود.‏

 

مروت آزاد بخت

 

طرز تهيه و مراحل مختلف پروژه‌هاي تحقيقاتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *