تذكّرات مهّم: (رعايت موارد ذكر شده ضروري مي باشد).

 • دانشجويان دوره‌ی دکتری تخصصی می‌توانند دو استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور انتخاب نمايند.
 • در صورتي‌كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه‌ی كامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‏هاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره‌ی آن را بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.

اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجّه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه‌ی پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجّه گروه تخصصي خواهد بود.

 • دانشجویان توجّه نمایند که اطلاعات خواسته شده و متن پروپوزال بايد در قسمت‌هاي مشخص شده بطور كامل وارد و يا انتخاب گردد. فونت و سایز متن فرم پیشنهاد تحقیق در قسمتهاي مشخص شده به هیچ وجه تغییر نکند. در ضمن فرم پیشنهاد تحقیق تایپ صحافی شده به‌صورت فنری به‌طوری‌که رنگ روی جلد برای گروه فنی مهندسی حتماً آبی تیره،گروه علوم پایه حتماً مشکی، گروه ‌مهندسی کشاورزی حتماً سبز و گروه علوم انسانی حتماً قرمزانتخاب شود.
 • رعايت آئين نگارش الزامي است، لذا از علائم نشانه نظیر ویرگول، نقطه‌ویرگول، پرانتز، گیومه، دونقطه و … به صورت صحیح و بجا استفاده شود. عدم استفاده و یا استفادۀ نابجا موجب ایجاد ابهام یا فهم نادرست در مطلب نگاشته شده می‌گردد. لذا رعايت موارد زير الزامي مي‌باشد:
 • ۱- ویرگول (،)، نقطه (.)، نقطه‌ویرگول (؛)، دونقطه (:) و علائمی نظیر آن به کلمۀ قبلی چسبیده و با کلمۀ بعدی، یک فاصلۀ کامل خواهد داشت.
 • ۲- پرانتز، گیومه و علائمی نظیر آن باید هم با کلمۀ قبلی و هم با کلمۀ بعدی یک فاصله داشته باشد، ولی متن داخل پرانتز، گیومه و کروشه نیازی نیست که با پرانتز باز و پرانتز بسته، فاصله‌ای داشته باشد.
 • ۳- بین هر کلمه با کلمۀ قبلی و بعدی لازم است به اندازۀ یک (نه کمتر و نه بیشتر) فاصله وجود داشته باشد.
 • ۴- در نگارش عبارات دوقسمتی نظیر “می‌شود”، “می‌باشد” و نظیر آنها، اصل بر جدانویسی است، ولی درعین جدانویسی می‌بایست بین دو قسمت نیم‌فاصله وجود داشته باشد که برای انجام نیم‌فاصله لازم است تنظیماتی در نرم‌افزار Word انجام گیرد، به شرح زير:

Insert>Symbols>More Symbols>Special Characters>No Width Optional Break>Shortcut Key>‌Ctrl+M>Assign

با گرفتن کلیدهای ترکیبی Ctrl+M بعد از قسمت اوّل عبارت، نیم فاصله به جای فاصلۀ کامل درج خواهد شد.

 

توجه: براي تكميل فرم پروپوزال از نرم‌افزار Word 2007 يا ۲۰۱۰ استفاده شود. این صفحه صرفاً برای آگاهی و رعایت در متن پروپوزال و پایان‌نامه بوده و نباید در پروپوزال تحویلی گنجانده شود.

 

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد مراغه

 

فـرم پيشنهـاد تحقيق

رسالۀ دکترای تخصصی (Ph.D)

 

 

عنوان تحقيق به فارسي:
     

 

 

نام دانشجو: دانشكده:
نام خانوادگي دانشجو: سال ورود به مقطع جاري:
رشته تحصیلی: نيمسال شروع به تحصيل:
گرایش:

 

 
نام و نام خانوادگي استاد/استادان راهنما:

۱-

۲-

نام و نام خانوادگي استاد/استادان مشاور:

۱-

۲-

 

 

دانشجو تمام واحدهای درسی دوره را با معدل ………………… و با موفقیّت گذرانیده است (حداقل با میانگین کل ۱۶) و مدرک زبان …………………….. با نمرۀ ………….. که که به صورت قطعی/مشروط مورد تأیید دانشگاه است، را ارائه نموده است.

با توجه به موفقیّت دانشجو در گذرانیدن آزمون جامع در تاریخ ……………………….. و با نمرۀ ……………………..، ارائه پروپوزال و در ادامۀ شروع فعالیت‌های پژوهشی رساله بلامانع می‌باشد.

مهر و امضای کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

          تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي:                                  تاريخ تحويل به پژوهش دانشکده:              

 

 

      نتیجه و تاریخ بررسي شورای پژوهشي دانشگاه:                          


 • اطلاعات مربوط به دانشجو:
نام: سال ورود به مقطع جاري:
نام‏ خانوادگي: نيمسال ورودي:
شماره دانشجويي: تلفن محل سكونت:
مقطع: تلفن محل كار:
رشته‌ی تحصيلي: تلفن همراه:
گرایش: پست الكترونيك:
آدرس پستي:  
 

۲-اطلاعات مربوط به استادان راهنما و مشاور:

۲-۱- اطلاعات مربوط به استاد راهنما  (۱):

نام و نام‌خانوادگي: آخرين مدرك تحصيلي:
تخصص اصلي: رتبه‌ی دانشگاهي (مرتبه‌ی علمي):
تلفن همراه: پست الكترونيك:
تعداد پايان‌نامه‌هاي در دست راهنمايي:     * تعداد پايان‌نامه‌هاي راهنمايي شده:
تلفن منزل يا محل كار:
نحوه همکاری با واحد مراغه:       تمام وقت                    نیمه وقت                 مدعو

نوع بیمه:                     آخرین حکم کارگزینی:

۲-۲- اطلاعات مربوط به استاد راهنما (۲):

نام و نام‌خانوادگي: آخرين مدرك تحصيلي:
تخصص اصلي: رتبه‌ی دانشگاهي (مرتبه‌ی علمي):
تلفن همراه: پست الكترونيك:
تعداد پايان‌نامه‌هاي در دست راهنمايي:     * تعداد پايان‌نامه‌هاي راهنمايي شده:
تلفن منزل يا محل كار:
نحوه همکاری با واحد مراغه:       تمام وقت                    نیمه وقت                 مدعو

نوع بیمه:                     آخرین حکم کارگزینی:

درصد مشارکت استاد راهنمای اول برابر       و استاد راهنمای دوم برابر       می‌باشد.

۲-۳- اطلاعات مربوط به استاد مشاور (۱):

نام و نام‌خانوادگي: آخرين مدرك تحصيلي:
تخصص اصلي: رتبه‌ی دانشگاهي (مرتبه‌ی علمي):
تلفن همراه: پست الكترونيك:
تعداد پايان‌نامه‌هاي در دست مشاوره: تعداد پايان‌نامه‌هاي مشاوره شده:
تلفن منزل يا محل كار:
نحوه همکاری با واحد مراغه:         تمام وقت                   نیمه وقت                   مدعو

نوع بیمه:                     آخرین حکم کارگزینی:

 

۲-۳- ا۲-۴-اطلاعات مربوط به استاد مشاور (۲):

نام و نام‌خانوادگي: آخرين مدرك تحصيلي:
تخصص اصلي: رتبه‌ی دانشگاهي (مرتبه‌ی علمي):
تلفن همراه: پست الكترونيك:
تعداد پايان‌نامه‌هاي در دست مشاوره: تعداد پايان‌نامه‌هاي مشاوره شده:
تلفن منزل يا محل كار:
نحوه همکاری با واحد مراغه:         تمام وقت                   نیمه وقت                   مدعو

نوع بیمه:                     آخرین حکم کارگزینی:

 

۳-اطلاعات مربوط به رساله:

۳-۱- عنوان به زبان فارسی:

 

 

۳-۲- عنوان به زبان انگليسي:

 

 

۳-۳-تعداد واحد رساله:

واحد

 

۳-۴- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق):‌

 

 

۳-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلأهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

 

 

۳-۶- مرور سوابق تحقيق (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

 

 

۳-۷- جنبه‌ی جديد بودن و نوآوري در تحقيق:

 

تأيید استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

۳-۸- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

 

 

۳-۹- در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه‌ي موردی):

 

 

۳-۱۰- سؤالات تحقیق:

     

 

۳-۱۱- فرضيه‏هاي تحقیق:

 

 

۳-۱۲- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

 

 • روش‌شناسی تحقیق:

۴-۱-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه‌گیری متغیرها:

 

۴-۲- شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون،پرسش‌نامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها:

 

 

۴-۳-  جامعه‌ي آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

 

 

۴-۴- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

 

 

 • فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غير فارسي):

برای رشته‌های علوم انسانی بر اساس فرمت APA و برای رشته‌های غیر علوم انسانی بر اساس MLA تنظیم شود.

منابع فارسي:

 

منابع انگليسي:

     

 

 • استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد (تکمیل این قسمت برای تحقیقات آزمایشگاهی الزامی است):

آيا براي انجام تحقيقات، نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي/کارگاهی مي‌باشد؟ بلي     خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي و کارگاهی لازم است جدول زیر قبل از تحویل پروپوزال با همکاری استاد راهنما/ مدیر گروه تخصصی و ادارۀ آزمایشگاه‌ها/کارگاه‌های واحد تکمیل گردد.

نوع آزمايشگاه یا کارگاه تجهيزات مورد نياز مقدار مورد نياز امکان ارائه خدمات
     
     
     
     
     

 

بر اساس بخشنامۀ ۸۳۳۸۹/۷۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ سازمان مرکزی، تمامی دانشجویانی که برای انجام پایان‌نامه نیاز به امکانات آزمایشگاهی/کارگاهی دارند، ملزم به استفاده از امکانات واحد و/یا سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد (ساها) و/یا  اخذ مجوز از معاونت پژوهش و فناوری واحد برای استفاده از خدمات آزمایشگاه‌ها/کارگاه‌های خارج از دانشگاه می‌باشند. تصویب پروپوزال و به تبع آن مجوز دفاع از پایان‌نامه منوط به ارائه فرم/فرم‌های زیر خواهد بود (این فرم‌ها در سایت دانشگاه>تحصیلات تکمیلی> امور پژوهشی قابل دسترسی است):

الف– فرم ساها-۱:  فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد و ارائه به ادارۀ آزمایشگاه‌های واحد؛

ب- فرم ساها-۲: جهت معرفی به آزمایشگاه‌ها/کارگاه‌های سایر واحدهای دانشگاهی (ساها) در صورت عدم امکان انجام آزمایش در این واحد دانشگاهی؛

ج- فرم ساها-۳: فرم درخواست مجوز از معاونت پژوهش و فناوری واحد برای استفاده از خدمات آزمایشگاه‌ها/کارگاه‌های خارج از دانشگاه در صورت عدم امکان انجام آزمایش‌ها در قالب ساها؛

شایان ذکر است هیچ یک از کارکنان یا اعضای هیأت علمی و اساتید راهنما مجاز به الزام دانشجو به استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی بخش خصوصی نیست.

 

 

امضاء استاد راهنما:                   امضاء مديرگروه تخصصي:                         امضاء رئیس اداره آزمایشگاه‌ها

 

 

 • زمان‌بندي انجام تحقيق:

 

الف- تاريخ شروع:         ب- مدت زمان انجام تحقيق:       ج- تاريخ اتمام:

 

تذكّر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.

 

 

پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار

 

رديف شرح فعاليت زمان كل

(ماه)

زمان اجرا به ماه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
۱                                                                                    
۲                                                                                    
۳                                                                                    
۴                                                                                    
۵                                                                                    
۶                                                                                    
۷                                                                                    
۸                                                                                    
۹                                                                                    
۱۰                                                                                    
۱۱                                                                                    
۱۲                                                                                    

توجّه: ۱- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.

۲- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه‌ی كارشناسي ارشد ۶ ماه و برای رساله دکتری تخصصی حداقل ۱۲ ماه مي‏باشد.

 

 

نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو:                                  امضاء                            تاريخ

     

نام و نام‌خانوادگی استاد راهنما:                         امضاء                             تاريخ

۲-      

نام و نام خانوادگی استاد يا استادان مشاور:             امضاء                            تاريخ

 

 • صورت‌جلسه‌ی گروه تخصصی:

 

ردیف نام و نام خانوادگی نظر اعضاي شوراي گروه تخصصي امضاء
۱

 

  موافقت مي‌شود

موافقت نمي‌شود

 
۲

 

  موافقت مي‌شود

موافقت نمي‌شود

 
۳

 

  موافقت مي‌شود

موافقت نمي‌شود

 
۴

 

  موافقت مي‌شود

موافقت نمي‌شود

 
۵

 

  موافقت مي‌شود

موافقت نمي‌شود

 

 

موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه‌ی آقاي/خانم       دانشجوي مقطع
رشته       گرایش       ورودي
با عنوان:
 

در جلسه مورخ                            گروه تخصصی مطرح شد و مورد موافقت قرارگرفت     قرار نگرفت

 

نام و نام‏خانوادگي مدیرگروه:                                       تاریخ                                          امضاء

 

 • صورتجلسه‌ي شوراي پژوهشي دانشگاه:

۹-۱- نظریه‌ي شورای پژوهشی دانشگاه:

 

 

۱٫      ارتباط داشتن موضوع تحقیق با رشته تحصیلی دانشجو:

ارتباط دارد                                 ارتباط فرعی دارد                               ارتباط ندارد

۲٫      اهداف بنیادی/ کاربردی:

قابل دسترسی است                        قابل دسترسی نیست                        مطلوب نیست

۳٫      تعریف مسأله:

رسا است                                 رسا نیست

۴٫      مرور سوابق تحقيق:

رسا است                                 رسا نیست

۵٫      اهداف تحقيق:

درست تدوین شده است                                 درست تدوین نشده و ناقص است

۶٫      فرضیات:

درست تدوین شده است                                 درست تدوین نشده و ناقص است

۷٫      روش تحقیق دانشجو:

مناسب است     مناسب نیست

۸٫      محتوا و چارچوب طرح:

از انسجام برخوردار است                                 از انسجام برخوردار نیست

۹٫      ساير توضيحات:

 

موضوع و طرح تحقيق رسالۀ آقاي/خانم       دانشجوي مقطع
رشته       گرایش       که به تصويب كميته‌ی گروه تخصصي
مربوطه رسيده است، در جلسه‌ی مورخ………. شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب

اكثريت اعضاء قرار گرفت        نگرفت          تصويب به شرط اصلاح

۹-۲- تأييد نهايي:                                 

موضوع و طرح تحقيق رساله‌ی     آقاي/خانم       دانشجوي مقطع
رشته       گرایش       که به تصويب كميته‌ی گروه تخصصي
مربوطه رسيده است، در جلسه‌ی مورخ………. شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب

اكثريت اعضاء قرار گرفت        نگرفت          تصويب به شرط اصلاح

 

رديف نام و نام‏خانوادگي نوع رأي (موافق

يا مخالف)

محل امضاء توضيحات
۱

 

       
۲

 

       
۳

 

       
۴

 

       
۵

 

       
۶

 

       
۷

 

       
۸

 

       

 

    معاون پژوهش و فناوري واحد:                         امضاء                                        تاريخ

فرم شماره ۱

فرم تعهد دانشجو در مورد تکراری نبودن موضوع پایان‌نامه

 

اينجانب       دانشجوي ورودي مقطع
رشته       گرايش       كه موضوع رساله‌ام تحت
عنوان:     

که به شوراي گروه تخصصي ارائه گردیده است، متعهد مي‌گردم عنوان پایان‌نامه اینجانب تکراری نمی‌باشد و در صورتی که در هر یک از مراحل تحقیق، تکراری بودن عنوان پایان‌نامه محرز گردد، دانشگاه مجاز می‌باشد هرگونه اقدام و برخورد قانونی را در مورد اینجانب اعمال نماید.

 

** تذکر مهم: به همراه این فرم، دانشجو می‌بایست برگه جستجو از سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (IRANDOC) مبنی بر عدم دریافت رکورد از عنوان پایان‌نامه خود را تحویل دهد.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره ۲

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از رساله‌ی دكتري تخصصی

 

اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور رساله، خانم/آقای      
دانشجوي مقطع رشته‌ی       گرايش      
با عنوان:     

متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائيم.

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما (۱):                                     تاريخ و امضاء

نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما (۲):                                     تاريخ و امضاء

 

 

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور (۱):                                      تاريخ و امضاء

نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور (۲):                                      تاريخ و امضاء

 

            درتاريخ                       فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.            

کارشناس پژوهش دانشكده                                                    تاريخ و امضاء

 

فرم شماره ۳

فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از رساله دكتري تخصصی

اينجانب       دانشجوي ورودي مقطع
رشته       گرايش       كه موضوع رساله‌ام تحت
عنوان:     

در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات رساله‌ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيّه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در رساله، منابع و مآخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد، قيد گردد.

ب) در صورتي‌كه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر رساله، كتاب، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً به‌نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم. در ضمن متعهد مي‌شوم كه در مقالات، نام دانشگاه را دقيقاً به شكل زير قيد نمايم، در غير اين صورت هيچ‌گونه ادعايي نسبت به مجوز دفاع یا تسویه حساب نخواهم داشت:

در مقالات فارسي: نام گروه، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامي، مراغه، ايران

در مقالات انگليسي: Department of …, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

ج) در صورت استفاده از كمك‌هاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم، در غير اين‌صورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.

 

نام و نام‌خانوادگي دانشجو:                                                               تاريخ و امضاء

 

شماره پروپوزال                                                                                                                                                                                                     شماره فرم الف

شماره :

رديف:

  شماره :

رديف:

 

عنوان پايان‌نامه:      

 

۱) نام و نام‌خانوادگي:

۲) شماره دانشجوئي:

۳) رشته تحصيلي:

۴) گرايش و كد رشته تحصيلي:

۵) جنسيت:

۶) كدواحد:     

۷) تعداد واحد پايان‌نامه:

۸) تاریخ تصويب پايان‌نامه:     

۹) نيسمال و سال انتخاب واحد:

۱۰) نام دانشکده:

۱۱) شماره تلفن استاد راهنما:     

 

۱۲) شماره تلفن استاد مشاور ۱:     

 

۱۳) شماره تلفن استاد مشاور ۲:     

 

توجه: نوشتن تمامی مشخصات استادان الزامي مي‌باشد.(بخصوص كد ملي و شماره حساب سیبای بانک ملی ایران که به نام خود استاد باشد)

عنوان همكاري نام نام‌خانوادگي جنسيت نام پدر كـد ملي شماره‌

شناسنامه

تاريخ تولد محل تولد استان نوع همكاري آخرين مدرك تحصيلي رشته تحصيلي گروه آموزشي گروه عمده مرتبه علمي پايه شماره حساب سیبـا
استادراهنما(۱)                                                                                                      
استادمشاور(۱)                                                                                                      
استادمشاور(۲)                                                                                                      

دانشجو            کارشناس مسئول آموزش             استاد راهنما                 استاد مشاور            كارشناس امور پايان‌نامه‌ها                     رئيس دانشكده                                       معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

 

 

فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکترای تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *