‏1-كليات:برخي را عقيده بر اين است كه علم همان روش است. در هر حال مي‌توان به ‏خوبي پذيرفت كه هيچ عملي فاقد روش نيست و دست‌آوردهاي هر تحقيق علمي به ‏همان نسبت حائز ارزش‌اند كه با روش‌هايي درست اخذ شده باشند. به عبارت ديگر، ‏مي‌توان پذيرفت كه هدف نهايي مدرسه در تمامي سطوح آن تنها انتقال دانسته‌ها نيست، ‏بلكه آموزش شيوه‌هاي كار در آموزش است. از اين رو، كسي كه بعد از سالياني چند ‏فارغ‌التحصيل مي‌شود، در واقع شيوه‌ها و روش‌ها و راه‌هاي آموختن را آموخته است و بايد ‏از اين پس، خود راه بي‌پايان دانش را بپيمايد و بر دانسته‌هاي بشر بيفزايد.‏
‏ از ديدگاه ديگر و با قبول همين انديشه،دكارت در اثر معروفش« گفتار درروش»همه ‏انسانها را صاحب استعداد مي‌داند.به نظراو، هركس داراي توانايي خاصي است كه باآن به ‏دنيا آمده است وتفاوت انسانهادرشيوه‌هاياروش‌هاي شكوفاسازي اين استعداد بالقوه است.‏
‏ براي اجراي هر تحقيق (رساله، پايان‌نامه، پروژه‌ تحقيقاتي و … ) مسائل و اصولي ‏بايد مورد توجه قرار گيرد كه برخي از آنها بطور بسيار مختصر در فصول قبل مورد بررسي ‏قرار گرفته است.به عبارت ديگر براي تنظيم رساله / پايان‌نامه / پروژه تحقيقاتي يا كتاب ‏عموماً يك سري قوانين و اصول وجود دارد كه با اندكي تغيير و تعديل در سراسر جهان ‏قابل عمل مي‌باشند. اين قوانين و اصول كه به صورت معيار و استاندارد (همانند ايزو ‏‏7144 و ‏APA‏ ) درآمده‌اند كمك مي‌نمايد تا تهيه و تنظيم و گزارش تحقيقات و كتب ‏تهيه شده در نقاط مختلف داراي اصول مشتركي باشند، و در واقع كوشش مي‌شود تا ‏زبان واحدي براي نگارش بكار برده شود تا فهم آن عموميت بيشتري پيدا كند. ‏
بعضي از اين اصول و قواعد در پيوست مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رعايت اين اصول سبب ‏يكنواختي در نوشته‌ها و درك ساده‌تر مفاهيم براي ديگران به گونه‌اي ثمربخش ‏امكان‌پذير گردد. اصول كلي كه محققين و دانشجويان معمولاً رعايت مي‌كنند عبارتند از:‏
‏2-اصول تنظيم و تدوين مطالب در رساله / پايان‌نامه / پروژه تحقيقاتي:‏
‏ معمولاً يك كار تحقيقي (رساله / پايان‌نامه / پروژه تحقيقاتي و….) داراي فصل‌بندي و ‏زيرمجموعه‌هايي مي‌باشد. در هر دانشگاه يا دانشكده روش خاص خود را دارند و در بعضي ‏از اين موسسه‌ها كمتر به ايزو 7144 در متدولوژي و ‏APA‏ در آمار توجه مي‌شود، و ‏دانشجو در موقع مطالعه پايان‌نامه و رساله‌ها در ساير موسسه ها با الگوهاي مختلف و ‏غيراصولي ممكن است مواجه شود. لذا بمنظور يكنواختي كار فصل‌بندي بشرح ذيل ‏پيشنهاد مي‌شود: ‏
‏3- قسمت قبل از فصل‌بندي: كه معمولاً بين جلد و فصل اول كه با حروف ابجد ‏صفحه‌بندي مي‌شود عبارتند از:‏
‏ الف- مطالب روي جلد ب- بسم‌الله الرحمن الرحيم ج- اهدا ، تقديم‏
‏ د- صفحه عنوان هـ- صفحه مربوط به دفاع از پايان‌نامه / رساله /…‏
و- صفحه تشكر و قدرداني ز-خلاصه تحقيق (چكيده تحقيق) ‏
ح- بيوگرافي محقق / دانشجو ط- فهرست مطالب‏
‏ ی- فهرست جداول ک- فهرست نمودارها‏
توجه:‏
دانشجويان مي‌بايست با توجه به مقطع تحصيلي (دكتري يا كارشناسي ارشد)، نام رشته ‏تحصيلي و گرايش مربوط و ساير مشخصات (نام استادان راهنما و مشاور، موضوع رساله يا ‏پايان‌نامه، نام نويسنده و سال تحصيلي) با رعايت آئين‌نامه نحوه نگارش مصوبه دانشگاه مربوطه ‏کار خود را انجام دهند، جلد پايان‌نامه براي دانشجويان كارشناسي ارشد از نوع گالينكور با رنگ ‏آبي تيره و جلد رساله براي دانشجويان دكتري با گالينكور با رنگ مشكي مناسب مي‌باشد،تهيه ‏نمايند
‏-‏ آرم دانشگاه به طول 4/5‏cmوعرض3/5‏cm‏ در قسمت بالا (معمولا”دربالا سمت چپ) ‏جلد و صفحه عنوان قرار می گيرد. ‏
‏-‏ اولين صفحه پس از جلد و صفحه سفيد (آستر بدرقه) بسم‌الله الرحمن الرحيم باشد و با ‏شماره صفحه فرعي الف شماره‌گذاري شود.‏
‏-‏ صفحه عنوان و مندرجات روي جلد همانند هم هستند برابر فرم‌هاي پيوست تهيه شوند.‏
‏-‏ قطع رساله ‏ ‏( 21* 5/29 ) در نظر گرفته مي‌شود.‏
‏-‏ صفحات اصلي مي‌بايست به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ ‏شود، در صفحات اصلي طول هر سطر 16‏cm‏ و فاصله سطرها از يكديگر 1‏cm، متن با ‏پنط 14 نازك و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر، هر سطر از سمت راست كاغذ ‏‏3‏cm‏ و از سمت چپ كاغذ 2‏cm، فاصله اولين سطر از بالاي صفحه 3‏cm‏ و از پايين ‏‏2/5‏cm‏ فاصله داشته باشد. فاصله شماره صفحه تا پائين صفحه1/5‏cm‏ و كاملاً در وسط ‏صفحه قرار گيرد. ضمناً در صورتي كه متن به زبان انگليسي مي‌باشد فاصله هر سطر از ‏سمت راست كاغذ 2‏cm‏ و سمت چپ 3‏cm‏ مي‌باشد.‏

نمونه روی جلد رساله / پايان‌نامه
آرم دانشگاه
يا دانشكده

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رودهن
گروه علوم اجتماعي
پايان‌نامه
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي
گرايش پژوهش علوم اجتماعي
موضوع
بررسي تاثير هماهنگي و ارتباط محيط خانواده و اولياي مدرسه بر رفتار
نوجوانان پسر دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 78-1377‏
استاد راهنما
دكتر افسانه وارسته‌فر
استاد مشاور
دكتر حيدر قجرعضدانلو
نگارش / دانشجو
م – آ‏
سال تحصيلي
شهريورماه 1378‏
توجه:‏
‏ 1- عيناً همين فرم به زبان انگليسي در روي جلد ، آخر چاپ مي‌شود
‏2- در مقطع دكتري ممكن است علاوه بر استادان راهنما و مشاور(مشاورين)، دو استاد ناظر نيز جهت ‏نظارت بر كار دانشجو انتخاب شوند كه در فرم بالا بعد از استاد مشاور نوشته مي‌شوند.‏

صفحه بسم‌الله الرحمن الرحيم

‏ اين صفحه بهتر است قبل از صفحه تقديم و شروع كار تحقيقاتي آورده شود.‏

‏ ‏

‏( الف) ‏

اهداء تقديم:‏
رساله / پايان‌نامه به عنوان حاصل يك تلاش پيگير و پرزحمت از ارزشمندترين ‏دستاوردهاي ايام تحصيلات تكميلي است، لذا غالباً دانشجويان آن را به عزيزترين ‏نزديكان و كسان خود تقديم و پيشكش مي‌كنند و با اين كار توجه خود را به آنان نشان ‏مي‌دهند و ارزش آن‌ها را پاس مي‌دارند. اين اهداء مي‌تواند حالت ادبي و هنري خاصي ‏داشته باشد.‏
‏ توجه: معمولاً محققين بر حسب يادبود، كار تحقيقاتي خود را به دانشگاه، فرد و … تقديم ‏مي‌كنند. صفحه مربوطه را قبل از صفحه عنوان جايگزين مي‌كنند.‏

‏(ب)‏

نمونه:‏

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد رودهن
گروه علوم اجتماعي
پايان‌نامه
جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي
گرايش پژوهش علوم اجتماعي
موضوع
بررسي تاثير هماهنگي و ارتباط محيط خانواده و اولياي مدرسه بر رفتار
نوجوانان پسر دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 78-1377‏

استاد راهنما
دكتر افسانه وارسته‌فر

استاد مشاور
دكتر حيدر قجرعضدانلو

نگارش / دانشجو
مروت آزادبخت

سال تحصيلي
شهريورماه 1378‏

‏(ج)‏

نمونه فرم ارزيابي نهايي از رساله / پايان‌نامه /….‏
بسمه‌تعالي
پايان‌نامه/رساله پيوست كه با عنوان :‏
‏« بررسي تاثيرات هماهنگي و ارتباط محيط خانواده و اولياي مدرسه بر رفتار نوجوانان ‏پس دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 78 -1377»‏
كه توسط دانشجو مروت آزادبخت براي گذراندن نه واحد درس تحقيق پژوهش‌هاي ‏عملي و انفرادي در كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي شاخص (پژوهش) به انجام ‏رسيده، با نظارت و راهنمايي استادان ذيل تدوين شده است در تاريخ 4/5/1378 دفاع و ‏با نمره 5/19 و درجه عالي مورد تائيد قرار گرفت‏
استاد راهنما : خانم دكتر افسانه وارسته‌فر امضاء
استاد مشاور: دكتر حيدر قجر عضدانلو امضاء
استاد داور : دكتر سوسن سرخوش امضاء ‏

توجه : اين فرم پس از دفاع كه توسط دكتر راهنما با گرفتن امضاء از گروه ارزياب تحويل ‏دانشجو داده مي‌شود كه در محل مورد اشاره در رساله/ پايان‌نامه جايگزين نمايد.‏
‏ ‏

‏(د)‏

‏- صفحه تشكر و قدرداني :‏
معمولاً به منظور قدرشناسي، ادب و رعايت حق مطلب، از مسئولين دانشگاه، استاد ‏راهنما، استاد مشاور(مشاورين)، فرد يا افراد و موسساتي كه محقق را در امر انجام كار ‏تحقيقاتي راهنمايي، كمك نموده‌اند تشكر و قدرداني مي‌شود و مراتب سپاس‌گذاري خود ‏را ابراز مي‌نمايد.‏

‏ (هـ)‏

‏- خلاصه تحقيق (چكيده تحقيق)‏
براي شناخت كلي يك سري اطلاعات مختصر و مفيد از قبيل موضوع، فرضيه‌ها، اهداف، ‏جامعه مورد تحقيق، ابزار جمع‌آوري اطلاعات، ابزار تجزيه و تحليل ‏داده‌ها،متغيرها،چارچوب نظری، پيشنهادات و ………به خواننده تصوير كلي و واضح ای از ‏مطالب مندرج دركار تحقيقاتي داده مي‌شود.‏

‏(و)‏
‏- بيوگرافي محقق :‏
معمولاً محقق يا محققين در اين صفحه مختصري از مشخصات و فعاليت‌ها و مدارك ‏علمي اخذ شده به منظور معرفي خود به خواننده و يا ارزياب‌ها خواهند نوشت.‏

‏(ز)‏

‏- فهرست مطالب، جداول و نمودارها:‏
‏ (الف) فهرست مطالب هرچه دقيق‌تر و روش‌تر نوشته شود مدرك قابل دركتر است. ‏زيرا هدف فهرست مطالب، دادن آگاهي اجمالي از تمام مطالب مندرج در مدرك به ‏خواننده مي‌باشد. در واقع خواننده به سرعت و دقت و به سادگي هر قسمت مورد علاقه ‏خود را از مدرك پيدا خواهد كرد و از طرفي پي به رعايت متدولوژي مدرك خواهد برد. ‏محقق در نوشتن فهرست مطالب، ملزم به رعايت نكاتي در مورد سازماندهي فصل‌ها، ‏بخش‌هاي اصلي و فرعي است تا خواننده را در دست‌يابي به مفاهيمي كه باهم ارتباط ‏دارند، راهنمايي كند. و در ضمن رعايت اصول نگارش را بايد رعايت نمايد.و در بعضي از ‏دانشگاه‌ها بخصوص توسط معاونت پژوهش در مورد نگارش يك جزوه در اختيار ‏دانشجويان قرار مي‌دهند.‏
نمونه فهرست مطالب
كد عنوان موضوع صفحه كد عنوان موضوع صفحه
‏1‏
‏ 1-1 ‏
‏ 2-1‏
‏ 1-2-1 ‏
‏ 2-2-1 ‏
‏ 3-2-1‏
‏ 3-1‏
‏ 1-3-1‏
‏ 2-3-1‏
‏ 1-4 ‏
‏ 1-4-1‏
‏ 2-4-1‏
‏ 5-1‏ فصل اول:طرح تحقيق
مقدمه
تشريح و بيان‌ مساله‏
تشريح مساله
سئوالات مساله
بيان مساله
اهداف تحقيق
اهداف كلي
اهداف اجرايي
فرضيه‌هاوفرضيه‌هاي اهم
فرضيه‌ها
فرضيه‌هاي اهم
ضرورت و اهميت ‏مساله ‏2‏
‏ 1-2‏
‏ ‏
‏2-2‏

‏ ‏
‏3-2‏

‏ 4-2‏
‏ 5-2‏
‏ 6-2‏‏ ‏ فصل دوم: ادبيات تحقيق
تاريخچه‌موضوع‌مورد
تحقيق
تحقيقات انجام گرفته ‏مرتبط با موضوع مورد ‏تحقيق
خلاصه‌اي از اسناد و ‏مدارك مرتبط با ‏موضوع مورد تحقيق
چارچوب نظري
‏‌تعريف واژه‌ها
مطالب دريافتي از ‏مصاحبه‌ها ‏ ‏‏ ‏
‏(ح)‏
فهرست جداول
شماره ‏جدول عنوان ‏جدول صفحه شماره ‏جدول عنوان ‏جدول صفحه

‏(ط)‏

فهرست نمودار
شماره ‏نمودار عنوان ‏نمودار صفحه شماره ‏نمودار عنوان ‏نمودار صفحه

‏(ی)‏

‏4- فصل اول (طرح تحقيق): (برابر فرم ذيل تدوين مي‌شود)‏
معمولاً فصل اول از قسمت‌هاي ذيل تشكيل شده است.‏
فصل اول:طرح تحقيق
‏1-1-‏ مقدمه
‏2-1- تشريح و بيان مساله‏
‏ 1-2-1- تشريح مساله‏
‏ 2-2-1- سئوالات موضوع مورد مطالعه(حدود مساله)‏
‏ 3-2-1- بيان مساله‏
‏3-1- اهداف تحقيق: ‏
‏ 1-3-1- هدف كلي تحقيق‏
‏ 2-3-1- اهداف اجرايي / ويژه / خاص/ جزيي تحقيق
‏4-1- فرضيه‌ها و فرضيه‌هاي اهم:‏
‏ 1-4-1- فرضيه‌ها
‏ 1-4-1- فرضيه‌هاي اهم
‏5-1- اهميت و ضرورت تحقيق‏

‏5- فصل دوم ادبيات تحقيق (برابر فرم ذيل تدوين مي‌شود):‏
فصل دوم :ادبيات تحقيق:‏
‏1-2- تاريخچه موضوع مورد تحقيق (اگر وجود داشته باشد)‏
‏2-2- تحقيقات انجام گرفته مرتبط با موضوع مورد تحقيق در ايران و ساير كشورهايي ‏كه محقق قادر است به آنها دسترسي پيدا كند.‏
‏3-2- خلاصه‌اي از اسناد و مدارك مرتبط با موضوع مورد مطالعه.‏
‏ « در واقع اين قسمت نشان دهنده تلاش و فعاليت محقق در پيرامون موضوع مورد ‏مطالعه مي‌باشد، هرچه اين قسمت غني‌تر و مرتبط با موضوع باشد به كار تحقيقاتي ‏اعتبار خواهد داد و براي جمع‌آوري اين اطلاعات از مطالعه كتاب‌ها، مقاله‌ها، روزنامه‌ها، و ‏از اطلاعات موجود در اينترنت و…. حداكثر استفاده به عمل می آيد»‏
‏4-2- چارچوب نظري: در اين قسمت محقق يك چارچوب نظري، براي كار خود، برابر ‏مطالب گفته شد در اوايل كتاب مشخص مي‌نمايد.‏
‏5-2- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات:‏
کليه واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده در تحقيق برای آگاهی به خواننده بايد به ‏روشنی با منابع تعريف شوند
‏6-2- مطالب دريافتي از مصاحبه‌ها (در صورتي كه انجام گرفته باشد)‏
مطالب بر گرفته شده از مصاحبه عينا”آورده می شو د ودر آخر با توجه به اهداف و ‏فرضيه ها جمع بندی می شود(سئوالات مصاحبه بر مبنای فرضيه ها و يا اهداف اجرائی ‏می باشد.)‏
توجه: فصل دوم اختصاص دارد به قالب يا چارچوب مطلب ، بدين مفهوم كه مطالعات، ‏تحقيقات و بررسي‌هاي محققان ديگر (سابقه تاريخي امر) كه براي انجام تحقيق از آنها ‏استفاده شده است، در اين قسمت بايد در نهايت صداقت كليه اطلاعات اساسي و ‏زيربنايي كه از كتب، مجلات و منابع ديگر بدست آمده و نيز بررسي‌ها و تحقيقات و ‏تجربيات ديگران كه به ترتيبي جمع‌آوري شده منعكس گردد. نقل قولها نيز در اين ‏قسمت دركار تحقيقاتي مي‌آيد و پس از مطالعه و مقايسه تحقيقات ديگران در اين ‏قسمت از كار مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه مطالب ساير محققين در چه مايه و پايه‌اي ‏بوده است.‏
‏6- فصل سوم روش اجراي تحقيق ( برابر فرم ذيل تدوين مي‌شود):‏
فصل سوم:روش اجرای تحقيق
‏1-3- نوع و روش تحقيق
‏1-1-3- نوع تحقيق: كاربردي / بنيادي/ توسعه‌اي
‏ 2-1-3- روش تحقيق:محقق برمبنای فرضيه ها و اهداف و ابزار جمع آوری داده ها ‏مشخص می کند.‏
‏2-3- جامعه (جمعيت) تحقيق:‏
‏3-3- جامعه نمونه و روش محاسبه حجم نمونه:‏
‏4-3- ابزار جمع‌آوري اطلاعات:‏
پرسشنامه-مصاحبه – مشاهده – مطالعه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع مورد تحقيق -.‏
‏5-3- اعتبار و روائي ابزار جمع‌آوري اطلاعات.‏
‏6-3- تجزيه و تحليل داده‌ها:‏
‏ 1-6-3- تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها با استفاده از آمار توصيفی :‏
‏ 2-6-3- آزمون فرضيه‌ها با استفاده از آمار استنباطی:‏
‏7-3- تعريف عملياتي متغيرها:‏
‏8-3- شاخص‌سازي متغيرها:‏
‏9-3- قلمرو مكاني تحقيق (بعضي اساتيد اعتقاد دارند در مساله اصلي بايد مشخص ‏شود)‏
‏10-3- قلمرو زماني تحقيق (بعضي اساتيد اعتقاد دارند در مساله اصلي بايد مشخص ‏شود).در صورتی که قلمرو زمانی و مکانی تحقيق در مساله منظور می شود .‏

‏7- فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها (برابر فرم ذيل تدوين مي‌شود):‏
‏ فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
‏ 1-4- تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها
‏ 2-4- آزمون فرضيه‌ها
‏ 3-4- تعامل اسناد و مدارك، نتيجه مصاحبه‌ها و آزمون فرضيه‌ها
‏ « در بعضي از دانشگاه‌ها اين قسمت بكار گرفته نمي‌شود در صورتي كه اين بند به ‏كار تحقيقاتي محقق اعتبار و ارزش خواهد داد»‏

‏8- فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات (برابر فرم ذيل تدوين مي‌شود):‏
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
‏ 1-5- نتيجه‌گري كلي از تجزيه‌ و تحليل داده‌ها، اسناد و مدارك ، مصاحبه‌ها و آزمون ‏فرضيه ها :‏
‏ 2-5- پيشنهادات:‏
‏ 1-2-5- پيشنهادات ادامه تحقيق‏
‏ 2-2-5- پيشنهادات اجرايي‏
‏3-5- محدوديت‌هاي تحقيق
‏ 1-3-5- محدوديت‌هايي كه خارج از كنترل محقق است
‏ 2-3-5- محدوديت‌هايي كه در كنترل و نظارت محقق مي‌باشد.‏

‏9-پيوست‌ها:‏
اين قسمت در بعضی از دانشگاه ها به عنوان يک فصل آورده می شود.ومهمترين مطالبی ‏که در اين مبحث آورده می شود عبارتند از:‏
الف-پرسشنامه ب-فرم مصاحبه ج – لغت نامه د–فهرست منابع ه- نامه ها و………‏
‏ پيوست‌ها معمولاً مشتمل بر مطالب و مدارك مهمي است كه اگر چه كمك چنداني ‏در درك و فهم خواننده از كار تحقيقاتي نمي‌كند، ولي آگاهي او از آنها لازم به نظر ‏مي‌رسد. به عنوان نمونه: نامه‌هايي را كه براي انجام تحقيق به افراد يا موسسات مختلف ‏نوشته شده است، يك نسخه از پرسشنامه و فرم مصاحبه، كه هر كدام با شماره جداگانه ‏آورده مي‌شود. و در نهايت فهرست منابع با رسم امانت‌داري آورده مي‌شود.‏
وجود پيوست در كار تحقيقاتي، كمك موثري به محققان مبتدي در زمينه تهيه و تنظيم ‏پرسشنامه يا وسيله‌اي مشابه براي جمع‌آوري اطلاعات است و حتي ممكن است محققان ‏ديگري كه قصد تكرار يك تحقيق را دارند و مي‌خواهند به بررسي جديدي در زمان و ‏مكان ديگر بپردازند كمك شاياني عرضه مي‌شود.‏

‏ تاريخ: …….‏
‏ دانشگاه …. شماره: ……..‏
‏ پيوست: …….‏
فرم اطلاعات پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكترا
نام واحد دانشگاهي
كد واحد:‏ كد شناسايي پايان‌نامه:‏
نام و نام‌خانوادگي دانشجو:‏
شماره دانشجويي:‏ سال و نيم‌سال اخذ پايان‌نامه:‏
عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي
تعداد واحد پايان‌نامه يا رساله نمره‌ پايان‌نامه دانشجويي به عدد به حروف

محقق مي‌تواند در هر فصل توضيحات لازم و ضروري وابسته به مطالب فصل به عنوان ‏مقدمه / كليات/ برآورد ارائه نمايد.‏

دانشجويان دوره دكتري مي‌بايست حداقل يك مقاله در ارتباط با موضوع رساله خود در ‏يكي از مجلات علمي پژوهشي معتبر داخل و يا خارج كشور به چاپ برسانند. و دانشگاه ‏خود را به عنوان نشاني دانشجو در آن قيد شود.‏
توجه:‏
‏1- در بعضي دانشگاه‌ها ممكن است:‏
‏ الف- فرضيه را در فصل سوم منظور نمايند.‏
‏ ب- تعريف عملياتي را در فصل اول منظور نمايند‏
‏ ج- فهرست مطالب، جداول و نمودار را در پيوست‌ها بگنجانند
‏ د- پيوست‌ها را به عنوان فصل ششم منظور كنند
در اصل و ماهيت كار تحقيقاتي خللي به وجود نمي‌آيد بلكه مطالب جابجا شده‌اند. ولي ‏چه بهتر يك روش مشخص در دانشگاه‌ها به كار گرفته شود. در واقع رعايت ايزو 7144 ‏در متدولوژي و ‏APA‏ در تجزيه و تحليل داده‌ها (كاربرد آمار) مدنظر قرار دهند.‏
‎*‎‏ اهميت تدوين موضوع تحقيق:‏
در قسمت مقدمه بيان شده است كه آغاز يك تحقيق با احساس وجود يك مشكل همراه ‏است. در اين مرحله، آن احساس بايد به صورت يك « پرسش» درآيد و بيان شود، بديهي ‏است اين پرسش از مسائل روزمره تا مباحث و فرضيات پيچيده علمي را در برگيرد. مهم ‏آن است كه به شيوه‌اي علمي و صحيح با توجه به زمان و مکان بيان شود. با در نظر ‏گرفتن دو تقسيم‌بندي مهم در زمينه علائق علمي و احتياج عملي شما ممكن است ‏تحقيق بنيادي يا كاربردي را در نظر بگيرد.‏
‏ براي افراد متخصص معمولاً كار انتخاب موضوع براي تحقيق با مشكل كمتري نسبت ‏به سايرين انجام مي‌گيرد، بويژه دانشجويان كه اغلب با وسواس و كل‌نگري بيشتري به ‏انتخاب موضوع مي‌پردازند.‏
‏ يك تحقيق خوب آن است كه قبل از شروع بكار، محقق نهايت كوشش را بكار برد تا ‏مساله مورد نظر را از هر جهت تعريف و آن را محدود(از نظر زمانی و مکانی) نمايد تا در ‏عمل اشكالات فراواني از قبيل مبهم بودن موضوع، وسعت ميدان مطالب مورد تحقيق، ‏عدم امكان تحقيق مساله، عدم دسترسي به حدود مورد نظر و…. در كار پيش نيايد و مانع ‏به نتيجه رسيدن و يا مانع منابع مالي و انساني غيرقابل تصور براي به نتيجه رسيدن ‏نگردد. تعريف دقيق و روشن نمودن موضوع مورد تحقيق بطور دقيق، محقق يا گروه ‏تحقيق را كمك مي‌كند كه در مسير هدف اساسي تحقيق كه همانا پاسخگوئي به مشكل ‏يا مشكلات مطروحه است توفيق يابد، بدون شك بيان و روشن كردن يك مطلب تحقيقي ‏پس از انجام كليه مراحل تحقيق بسته به روشن بودن موضوع تحقيق در ابتداء امر براي ‏شخص محقق مي‌باشد و هر اندازه مساله براي خود محقق روشن‌تر باشد وصول به اهداف ‏مورد نظر عملي‌تر خواهد بود و برعكس، بعضي فكر مي‌كنند كه در حين انجام تحقيق، ‏شناخت مساله به طور تدريجي كامل مي‌گردد، در صورتي كه عملاً در پايان يك كار ‏تحقيقي آنچه مي‌خواهيم بدست آوريم شناخت مساله نيست بلكه جوابي خواهد بود كه ‏براي مشكل مورد نظر بايد بدست آيد، « آيا اگر شناخت قبل از شروع به تحقيق روشن ‏نشده باشد، اقدامات ما چه مشكلي را مي‌تواند حل كند؟!»‏
‏ تمام تحقيقات هميشه جنبه علت‌يابي و پيداكردن روابط علت و معلول را ندارند و ‏بسياري از تحقيقات فقط توصيفي هستند، اما خود تحقيقات توصيفي نيز فقط در صورتي ‏به نتيجه مطلوب مي‌رسند كه موضوع تحقيق در بدو امر براي محقق كاملاً روشن شده ‏باشد و گرنه احتمال اين كه پس از صرف مدتي وقت و بكار بردن نيروي انساني و استفاده ‏از تسهيلات لازم براي تحقيق به نتيجه مطلوب نرسيم و يا نتيجه‌اي غير از آنچه مورد ‏نظر بوده است برسيم، زياد خواهد بود.‏
پژوهش امري گروهي است، نه فردي، هر مطالعه ضمن آنكه مبتني بر مطالعات قبلي ‏است، مقدمه و پايه‌اي نيز براي مطالعه بعدي است. هر قدر تعداد ارتباط‌ها و پيوندهاي ‏ممكن يك مطالعه با مطالعات پيشين و تئوري‌هاي موجود بيشتر باشد، اهميت و سهم ‏آن مطالعه در بسط دانش آدمي بيشتر خواهد بود. در مطالعات علمي معمولاً مي‌توان ‏موضوع پژوهش را از لحاظ انتزاع در سطحي قرار داد كه نتايج آن تعميم‌پذير باشد، زيرا ‏مسائل علمي خود به خود تا حدي داراي كليّت هستند. يعني از موقع تنظيم و تدوين ‏موضوع پژوهش، توجه پژوهشگر بايد معطوف به تعميم‌پذيري آن باشد.‏
تحقيق جديد به گونه‌اي طراحي شود كه با مطالعات پيشين ارتباط مستقيم داشته باشد.‏
‏10- اصول نوشتن مطالب در كار تحقيقاتي:‏
‏ دركار تهيه، تاليف، ترجمه، نشر كتاب، كار تحقيقاتي اصول و اسلوبي هست كه رعايت ‏آنها به كتاب، گزارش، كار تحقيقاتي و … از هر سنخ، ارزش و اعتبار مي‌بخشد و انتقال ‏مفاهيم را به خواننده آسان مي‌كند. ملاحظه اين نكات باعث مي‌شود كه مدرك تهيه شده ‏شما با سرعت بيشتري ويرايش شود و در واحد انتشارات معطل نماند. همچنين از ‏دوباره‌كاري و اتلاف وقت، جلوگيري مي‌كند.‏
‏ رعايت اصول نگارش نه تنها كار محقق و خواننده را آسان مي‌كند، بلكه سبب مي‌شود ‏تا نوشته‌ها از زيبايي و ترتيب خاصي بهره‌مند شوند. براي شناخت بيشتر به مدارك و ‏كتاب‌هاي نگارش مراجعه نمايند.‏
ويرايش چيست؟از ويرايش برداشت‌هاي مختلفي وجود دارد. گروهي آن را با ‏غلط‌گيري نمونه‌هاي چاپي يكي مي‌دانند، عده‌اي مي‌پندارند كه ويرايش، همان اعمال ‏قواعد رسم خط است، و در اين ميان، فقط آنان كه سابقه تاليف، ترجمه و نشر دارند، ‏مفهوم دقيق ويرايش را مي‌دانند، براي اطلاع شما محققين محترم، كارهايي را كه ‏ويراستار در واحد انتشارات انجام مي‌دهند، شرح مي‌دهم و سپس به مختصري از ‏آئين‌نامه نگارش مي‌پردازيم.هر اثري كه به انتشارات مي‌رسد، ابتدا ويراستار محتواي ‏آن را بررسي مي‌كند، هرگاه ترجمه باشد، آن را با اصل مقابله مي‌كند و ميزان دقت و ‏مهارت در نقل معاني و مفاهيم، گزينش معادل‌ها و رعايت يكدستي در كاربرد الفاظ و ‏همچنين صحت ضبط و رواني و سلامت بيان را مي‌سنجد، هرگاه تاليف و تصنيف باشد، ‏به ارزش ادبي و اعتبار علمي آن، از جهت اسناد، منابع و طرز استفاده از آنها، و ‏همچنين، به نحوه تصويب و تدوين و تناسب و توازن فصول و مطابقت محتواي اثر با ‏مقصود نويسنده توجه نشان مي‌دهد. سپس، نوبت به ويرايش فني مي‌رسد كه عبارت ‏است اعمال قواعد رسم‌ خط و نشانه‌هاي فصل و وصل، پاراگراف‌بندي، تنظيم كردن ‏عناوين آثار يا پاره‌اي واژه‌ها، و عبارات، ضبط اساسي و اصطلاحات به مشخص كردن ‏عناوين آثار يا پاره‌اي واژه‌ها، و عبارات، ضبط لاتيني نام‌ها يا معادل‌هاي خارجي ‏اصطلاحات فني و مفاهيم علمي، تعيين شكل‌ها و نمودارها و جدول‌ها، اجراي ضوابط ‏فرمول نويسي، تعيين سلسله مراتب عنوانها و زيرعنوانها يا كدبندي مطالب، ‏فصل‌بندي، تنظيم كتابشناسي، تهيه فهرست مندرجات و فهرست تفصيلي و فهرست ‏راهنما و واژ‌ه‌نامه و شرح اعلام و ديگر حواشي و تعليقات، تنظيم صفحات عنوان و ‏حقوق و انجام كارهاي ديگري كه ذكر آنها در اين مختصر نمي‌گنجند.‏

قسمت‌بندي مطالب يك كتاب، كار تحقيقاتي يا گزارش براي خواننده بسيار مهم است، ‏اگر عنوان‌هاي اصلي و فرعي درست تنظيم شده باشند. خواننده سردرگم نمي‌شود. براي ‏رعايت اين مساله، بهتر است به ضوابطي پايبند باشيم كه آن را در سرتاسر اثر يا گزارش ‏رعايت كنيم.‏
مثلاً در مورد كتاب، بهتر است عنوانهاي اصلي يك فصل (مثلاً فصل يكم) را با 1-1،
‏ 2-1، 3-1، 4-1، 5-1 و ….. و عنوان‌هاي فرعي و فرعي‌تر را مشخص كنيم
مثال:‏
فصل‌ اول و قسمت‌بندي آن
‏1-1- عنوان اصلي‏
‏ 1-1-1- عنوان فرعي‏
‏ 2-1-1- عنوان فرعي‏
‏2-1- عنوان اصلي‏
‏3-1- عنوان اصلي‏
‏ 1-2-1- عنوان فرعي‏
‏ 2-2-1- عنوان فرعي‏
‏ الف- عنوان فرعي‌تر
‏ (1) عنوان فرعي‌ترين
‏ (الف) عنوان فرعي‌ترين

جدول نشانه‌ها
شكل ‏نشانه نام نشانه‌ ‏ بيشترين كاربرد
‏0‏ نقطه مي‌گويد‌يك‌جمله‌كامل به پايان رسيده‌است
‏!‏ نشانه تعجب، هيجان، ‏احساس مي‌گويد‌كه‌جمله‌يك‌فرمان‌است‌يااحساسي‌شديدوناگهاني
؟ نشانه سئوال مي‌گويد كه جمله را بايد سئوالي بخوانيم
، نشانه مكث، ويرگول، گاما مي‌گويدكه‌چه‌وقت‌بايد‌درميان‌جمله‌كمي‌مكث كنيم
‏‍؛ نشانه وقف متوسط، ‏نقطه‌-‌‌ويرگول مي‌گويد كه جمله پايان يافته متمم يا مكملي دارد
‏:‏ دونقطه مي‌گويد كه توضيح اضافي از پس اين نشانه مي‌آيد
‏” “‏ نشانه نقل و قول مي‌گويدكه‌كدام‌قسمت‌نوشته‌ازديگري‌يابيان‌گوينده‌اي‌است
‏_‏ خط فاصله، تيره- خط ‏پيوند مي‌گويد‌كه‌عبارت‌ياجمله‌معترضه‌مربوط‌به‌موضوع‌ازپس
‏‌اين‌نشانه‌مي‌آيد
‏000‏ سه نقطه مي‌گويد كه بحثي از نوشته حذف شده است
‏( )‏ دو كمان دو ابرو- پرانتز‏ مي‌گويدكه‌نوشته‌ميان‌اين‌نشانه‌بازمينه‌اصلي‌موضوع‌ارتباط‌فرعي‌دارد
‏[ ]‏ قلاب، كروشه مي‌گويدكه‌آنچه‌ميان‌اين‌نشانه‌آمده‌است‌به‌متن‌اصلي‌افزوده‌شده‌است
‏___‏ خط بلند مي‌گويد كه آنچه در زير مي‌آيد پانوشت صفحه است
‏11- اصول استفاده از منابع و ماخذ دركار تحقيقاتي‏
‏ در اين قسمت بايد در نهايت صداقت ((كه همانا مراد از تحقيق همان «حقيقت‌يابي» ‏و از عينيت‌گرايي همان « راست‌گرائي» است)) كليه اطلاعات و زيربنائي كه از كتب، ‏مجلات و ساير منابع ديگر بدست آمده و نيز بررسي‌ها و تحقيقات و تجربيات ديگران كه ‏بهر ترتيبي جمع‌آوري شده منعكس گردد. به عبارت ديگر محقق بايد حاصل كار محققان ‏و نويسندگان ديگر را، هم‌چون حاصل كار خود، محترم بداند و هر جا، در هر مورد و ‏زمينه‌اي كه از كار ديگر محققان و نويسندگان بهره‌ مستقيم مي‌برد و يا متون آنان را « ‏نقل» مي‌كند، در پايان كار تحقيقي و يا كتاب خود، به اين نقل‌قولها با ذكر نام و ‏مشخصات مولفيني، برابر فرم ذيل اشاره نمايد. با اين كار، هم آزاديها و حقوق مؤلفان و ‏محققان محفوظ مي‌ماند و هم بناي راستگرائي تحقيقي استوار مي‌شود.‏
‏1-‏ نادري، عزت‌اله- سيف نراقي- مريم، ( روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي ‏آن در علوم انساني) تهران- دفتر تحقيقات و انتشارات بدر- چاپ پنجم 1372‏
‏2-‏ دلاور، علي «مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي» رشد ‏چاپ دوم 1376 ‏
‏3-‏ كرلينجر، فرد، ان « مباني پژوهش در علوم رفتاري» حسن پاشا شريفي- ‏جعفر نجفي زند- موسسه انتشارات آواي نور، جلد اول و دوم چاپ اول 1374‏
‏.‏
‏12- طرز تهيه و مراحل مختلف تصويب رساله / پايان‌نامه
‏- انتخاب و تصويب موضوع رساله / پايان‌نامه
‏ معمولاً دانشجو با توجه به گرايش تحصيلي، تجارب قبلي، توانايي، قابل دسترس بودن ‏و … يك موضوع را انتخاب و در كميته تحصيلات تكميلي مطرح و در صورت تكراري ‏نبودن، مجوز موقت كار را مي‌گيرد، سپس براي موضوع خود كه همان مشكل مطرح شده ‏يك سري متغير اثرگذار را با مطالعه مقدماتی مشخص و سپس مساله را تشريح و ‏سئوالات مساله و خود مساله را تدوين و بر مبناي آن فرضيه‌ها و اهداف و ضرورت كار را ‏در دو صفحه (يعني همان فصل اول) جهت تصويب نهايي موضوع و انتخاب استاد راهنما ‏و مشاور تحويل كميته تحصيلات تكميلي مي‌دهد.و كميته تحصيلات تكميلي تمام ‏مراحل تصويب و تائيد استادان راهنما و مشاور و ابلاغ به دانشجو را انجام مي‌دهد، يا ‏ممكن است با نظرات كميته به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يا دانشگاه ارسال ‏نمايد ( البته اين موضوع بستگي به دستورالعمل اختيارات كميته تحصيلات تكميلي و ‏شوراي تحصيلات تكميلي دارد. در هر صورت پس از تصويب موضوع و تعيين استادان ‏راهنما و مشاور برابر مقررات دانشگاه يا دانشكده، به دانشجو ابلاغ مي‌شود.‏

چگونگي انتخاب استاد راهنما و مشاور:‏
در هر دانشكده مقررات خاصي حكم‌فرماست. بعضي از گروه‌هاي آموزشي دانشكده‌ها، برابر دستورالعمل ‏وزارت علوم و فناوري كميته تحصيلات تكميلي دارند و دانشجويان را آزاد مي‌گذارند كه استاد راهنماي ‏خود را انتخاب و استاد راهنما پس از تائيد در كميته تحصيلات تكميلي استاد مشاور را مشخص مي‌كند. ‏ولي در برخي ديگر دانشكده‌ها، اين حق انتخاب محدود و مشروط شده است و استادان توسط شوراي ‏تحصيلات تكميلي به دانشجويان تحميل مي‌شوند و در نتيجه تحقيق به عنوان يك امر اجباري براي ‏دانشجو تبديل مي‌شود.هر دانشكده ضرورت دارد كه كتابچه‌اي به منظور راهنماي دانشجو در انتخاب ‏موضوع و مراحل مختلف تصويب آن(چرخه تحقيق) و انتخاب استاد راهنما و مشاور تهيه شود، و در ترم ‏دوم در اختيار دانشجو قرار گيرد. و در اين كتابچه شرح وظايف استاد راهنما و مشاور و وظايف دانشجو ‏در فرآيند رساله يا پايان‌نامه نويسي نسبت به يكديگر روشن شده باشد، تا بسياري از فشارهاي رواني، ‏دوباره‌كاري و هزينه‌ها و سردرگمي دانشجويان كاهش يابد.و دست‌آورد اين كتابچه اين است كه دانشجو ‏بر مبناي اصول ارائه شده مي‌داند در طول فرآيند كار تحقيقاتي خود، چه نوع هماهنگي‌هايي را با ‏استادان راهنما، مشاور خود به عمل آورد و هم‌چنين بعد از اتمام چه مراحلي بايد هماهنگي مجدد بين ‏او و استادان به عمل آيد.و درنهايت نحوه دفاع از برنامه ريزی تحقيق ،نحوه پيش دفاعيه ، دفاع از پايان ‏نامه وتجليد پايان نامه و….‏
‏13- تهيه و تصويب برنامه تحقيق (پروپوزال)‏
‏ پس از تصويب موضوع و مشخص شدن استاد راهنما و مشاور دانشجو با نظارت و ‏هماهنگي نزديك با استادان راهنما و مشاور فرم برنامه‌ريزي تحقيق (‏Proposal‏) خود را ‏كه شامل فصل اول و سوم و يك سري مطالب ديگر كه در فرم برنامه‌ريزي تحقيق هر ‏دانشگاه يا دانشكده مشخص است تهيه و پس از امضاء استادان راهنما و مشاور و در ‏مقطع دكتري استادان ناظر جهت تصويب از طريق كميته تحصيلات تكميلي و سپس ‏شوراي تحصيلات تكميلي ارسال مي‌شود و در جلسه دفاعيه تصويب پروپوزال، دانشجو ‏رسماً كار خود را آغاز مي‌كند و معمولاً فعاليت خود را هر از چندگاهي (بستگي به جدول ‏زمان‌بندي شده مورد توافق استادان راهنما و مشاور و دانشجو دارد و در بعضي از ‏دانشگاه‌ها خود اين جدول را مشخص مي‌كنند و فعاليت را خواستار مي‌شوند)‏
‎*‎‏ نكته قابل توجه دانشجويان و محققين
‏ هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگويي و راه‌حل‌هايي براي يك مساله كه بر گرفته از ‏مشكل اصلي كه در قالب يك پرسش ظهور كرده است، آغاز مي‌شود.‏
هر پژوهش براي اينكه انسجام لازم، هدفمندي و كاربردي بودن خود را حفظ كند بايد بر ‏حول يك مساله اصلي، سازماندهي شود. هر مساله اصلي در واقع، مركزي است كه در ‏حوزه مساله قرار گرفته است. حوزه مساله در برگيرنده‌ي مسائل حاشيه‌اي، پيرامون و ‏پديداري است كه بر گرد مساله‌ي اصلي مانند شكل ذيل نمودار شده است.‏

مساله اصلي يا حاشيه‌اي بودن يك مساله در واقع به هدف تحقيق بستگي دارد. و اصلي و ‏حاشيه‌اي بودن مساله يك امر نسبي است.‏
مساله اصلي براي اعتياد جوانان شهر تهران در سال 1386‏
‏- آيا بين (فقر، بيكاري، محيط زندگي و …) و اعتياد جوانا شهر تهران در سال 1387 ‏رابطه معنی داری وجود دارد؟‏
‏ كار محقق اين است كه: انتخاب يك مساله و صورت‌بندي آن در قالب يك مساله ‏علمي و بررسي آن با استفاده از روش‌هاي علمي، شناسايي علل و روابط مربوط به آن و ‏در نهايت برگرداندن آن از زبان علمي به زبان ساده‌تر به منظور ارائه‌ي راه‌حل‌ها و ‏چاره‌جويي‌ها مي‌باشد. در واقع با تشريح مساله و بيرون آوردن سئوالات جديد از دل آن و ‏رسيدن به يك سئوال اصلي به نام مساله مي‌باشد.‏
‏ براي شناخت بيشتر بيان مساله به مطالب مطرح شده در همين كتاب مراجعه شود.‏
نتيجه فعاليت خود را كتبي يا شفاهي به استادان راهنما و مشاور مي‌دهد.‏
و بهتر است كتبي باشد و استادان راهنما و مشاور هم براي هر دانشجو يك پرونده ‏جداگانه داشته باشند و بهتر است تمام اطلاعات در يك فايل در كامپيوتر خود داشته ‏باشند تا قابل دسترسي باشد. در پايان هر فصل استادان راهنما و مشاور بايد كار تحقيقي ‏دانشجو را تأئيد يا اصلاح و يا پيشنهاد اصلاحي بدهند تا تكليف دانشجو كاملاً مشخص ‏شود تا گام‌هاي تعريف شده‌ي فرآيند تحقيق را يكي‌ پس از ديگري بردارد.‏
در اكثر موارد مشاهده مي‌شود كه بين دانشجو و استادان راهنما و مشاور اختلاف وجود ‏دارد.- اظهار نظر نامعقول استادان در رابطه با محتواي كار تحقيقاتي در حين كار ‏
‏- ارائه كار تحقيقاتي كامل توسط دانشجو به استاد بدون كوچكترين هماهنگي در طول ‏فرآيند كار- تناقض بين ديدگاه‌هاي استاد راهنما و استاد مشاور و سرگرداني دانشجو در ‏كشاكش اظهارات ناهماهنگ بين آنها- مشخص نبودن ساز و كار (مكانيزم) تقسيم كار ‏بين استاد راهنما و استاد مشاور يا استادان مشاور و در نتيجه سرگردان ماندن دانشجو در ‏برابر اظهارات استاد راهنما و استاد مشاور كه امور مختلف كار تحقيقاتي را جزء وظايف ‏ديگري مي‌داند، يعني مسئوليت را به گردن يك‌ديگر مي‌اندازند
‏- عدم هماهنگي دانشجو با اخذ تاييد از استادان در رابطه با طراحي ابزارهاي جمع‌آوري ‏اطلاعات و اقدام به جمع‌آوري اطلاعات در نمونه‌ي آماري و ارايه‌ي نتايج آن به استاد ‏راهنما.اگر وظايف استادان راهنما و مشاور و دانشجو كاملاً در فرآيند تحقيق مشخص ‏شود اين ناهماهنگي‌ها به حداقل كاهش خواهد يافت.‏

‏14- اهميت فصل اول و سوم در يك رساله / پايان‌نامه/پروژه تحقيقاتي
‏ اگر هر رساله / پايان‌نامه/ پروژه تحقيقاتي را به عنوان خانه تشبيه كنيم مي‌بينيم كه ‏بعد از انتخاب زمين، اصلي‌ترين كار ” نقشه ساخت” يك خانه است. و اين نقشه ساخت ‏ساختمان توسط آرشيتكت طراحي شده است و براي شروع كار نيازمند به مجوز ساخت ‏از سوي مراجع ذيربط (شهرداري) مي‌باشد. لذا مي‌توان انتظار داشت هرگاه يك مهندس ‏جزء، نقشه را مورد بررسي علمي قرار دهد، بايد به‌تواند ساختماني را كه بر اساس اين ‏نقشه ساخته خواهد شد تجسم كند.و شهرداري براي اين طرح ساختمان مهندس ناظر ‏تعيين مي‌كند و در پايان كار بر مبناي گزارش همين مهندس ناظر مسئولين شهرداري ‏مجوز پايان‌كار صادر مي‌كنند- ‏
‏ حال مي‌توان انتظار داشت كه طرح تحقيق (شامل فصل اول و سوم به عنوان برنامه ‏ريزی تحقيق) كه توسط دانشجو باهماهنگی استادان راهنما و مشاور تهيه مي‌شود ‏همانند همان نقشه‌اي می باشد كه توسط آرشيتكت تهيه شده است. و مهندس جزء ‏همان استادان راهنما و مشاور مي‌باشند.در نتيجه انتظار معقول اين است كه قبول يا رد ‏يا هرگونه پيشنهاد اصلاحي كه پيرامون طرح تحقيقاتي از طرف استادان راهنما و مشاور ‏و يا شوراي تحصيلات تكميلي به دانشجو ارائه مي‌شود بر پايه چنين قضاوت ‏متخصصانه‌اي باشد.بعد از اين كه طرح توسط مسئولين مربوطه مورد تائيد قرار گرفت ‏دانشجو مجاز خواهد بود رسماً كار تحقيق خود را آغاز كند.‏
در بعضي از دانشگاه‌ها يا دانشكده‌ها فصل اول و سوم به عنوان فصل اول آورده مي‌شود. ‏در اين صورت كار تحقيقاتي به جاي 5 فصل داراي 4 فصل خواهد بود، ولي بهتر است ‏فصل سوم جدا باشد.‏
‏4-5-9- گام‌هاي مربوط به پرسشنامه:‏
‏ براي سهولت كار گام‌هاي ذيل اگر درست برداشته شوند كار تهيه پرسشنامه برابر ‏اصول و نتيجه آن قابل بهره‌برداري است.‏
‏ گام اول : تعريف صوري متغيرها گام دوم: تعريف عملياتی متغيرها
‏ گام سوم: شاخص‌سازي متغيرها گام چهارم: انتخاب جامعه نمونه
‏ گام پنجم: طراحي پرسشنامه بر مبناي متغيرها و شاخص‌ها كه توانايي پاسخگويي ‏به فرضيه‌ها و اهداف تحقيق را داشته باشد.‏
‏ گام ششم: انتخاب پرسشگر مجرب و وسيله ارسال پرسشنامه‌ها
‏ گام هفتم: تست اوليه پرسشنامه و تصحيح آن
‏ گام هشتم: ارسال پرسشنامه‌ها و جمع‌آوري‌ آنها‏
‏ گام نهم: تشكيل جدول مادر براي داده‌هاي پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده
توجه: براي تدوين پرسشنامه به قسمت تدوين پرسشنامه در همين كتاب و ساير كتب ‏مراجعه نمائيد.‏
‏15- پيش دفاعيه و دفاعيه اصلي:‏
‏ الف- پس از اينكه محقق بر مبناي اطلاعات جمع‌آوري شده، تجزيه و تحليل داده‌ها و ‏آزمون فرضيه‌ها را در فصل چهارم انجام داد، از آنها نتايج كلي و پيشنهادات ( پيشنهادات ‏اجرائي و تحقيقي) را مشخص مي‌نمايد و در واقع كار تحقيقاتي خود را به پايان رسانده ‏است. چند نسخه اصلاح شده را بر مبناي روش مشخص شده دانشگاه مربوطه پس از ‏تائيد استادان راهنما و مشاور جهت پيش دفاعيه تحويل كميته تحصيلات تكميلي ‏مي‌دهد.دانشجو در حضور استادان راهنما و مشاور و يك يا چند استاد ارزياب كه توسط ‏شوراي تحصيلات تكميلي يا هر قسمت ديگر كه دانشگاه مشخص مي‌كند. از كار ‏تحقيقاتي خود دفاع اوليه را مي‌نمايد. در واقع اين دفاعيه يك دفاع غيررسمي است ولي ‏روي ارزيابي كار دانشجو بسيار تاثيرگذار است، در صورتي كه ايرادهايي وارد شود در ‏مدت زمان تعيين شده دانشجو زيرنظر استادان راهنما و مشاور ايرادها را رفع و پس از ‏تكميل جهت دفاع اصلي همين مراحل را طي مي‌كند.‏
‏ ب- در مقطع دكتري در بعضي از دانشگاه‌ها ممكن است پايان فصل اول، دوم و سوم ‏و تهيه پرسشنامه يك جلسه دفاعيه پيش‌بيني نمايند. البته اين دفاعيه خيلي از مشكلات ‏دانشجو را حل خواهد كرد. و در پايان فصل چهارم به منظور ارائه نتايج فرضيه‌ها يك ‏دفاعيه ديگر داشته باشند. و در پيش دفاعيه و دفاع اصلي در مقطع كارشناسي ارشد و ‏دكتري نحوه كار يكي است.‏
‏ پس از تصويب دفاعيه و دريافت نمره، دانشجو تعداد … جلد (بر مبناي خواسته ‏دانشگاه مربوطه) ازكار تحقيقاتي خود را تجليد كرده تحويل كميته تحصيلات تكميلي ‏مي‌دهد و سپس برابر مقررات دانشگاه كارهاي مربوط به تسويه حساب را انجام و در ‏نهايت گواهي فارغ‌التحصيلي موقت را از مبادي مربوطه دريافت مي‌نمايد و از لحظه دفاع ‏از كار تحقيقاتي خود فارغ‌التحصيل شناخته شده است.‏
‏16- طرز تهيه و مراحل مختلف پروژه‌هاي تحقيقاتي
‏ پروژه‌هاي تحقيقاتي از ابتدا تا مرحله تصويب موضوع و ابلاغ به مجري تحقيق مراحل ‏ذيل را طي می نمايد.‏
‏ الف- هر سازمان يا نهاد يك سري موضوعات را در اختيار محققان قرار مي‌دهند. و ‏محققين با توجه به تخصص و توانايي و گروه كاري خود يك يا چند موضوع را انتخاب و ‏سپس براي هر موضوع در قالب شناسنامه تحقيقاتي، اطلاعات لازم را تدوين و به سازمان ‏يا دبيرخانه شوراي تحقيقات مربوطه تحويل مي‌دهند.در بعضي از سازمانها و يا ‏موسسه‌هاي تحقيقاتي قبل از ارائه شناسنامه كامل يك شناسنامه مقدماتي كه شامل: ‏موضوع، مساله، فرضيه‌ها و اهداف باشد از محققين درخواست و پس از تصويب موضوع، ‏شناسنامه كامل تحقيقاتي را از پژوهشگران مي‌خواهند.‏
‏ ب- شوراي تحقيقات برابر دستورالعمل چرخه‌ تحقيقات خود ،بهترين موضوعات با ‏توجه به معيار و ضوابط مربوط به مجري تحقيق از قبيل: تعهد، تحصيلات عالي، تجارب و ‏ويژگيهاي فردي، گروه کاری ،تجارب لازم در ارتباط با پروژه‌هاي تحقيقاتي مورد نظر را ‏انتخاب مي‌نمايند. ‏
‏ ج- دبيرخانه شوراي تحقيقات برابر دستورالعمل‌هاي خود پس از انتخاب موضوعات ‏آنها از طريق مبادي مربوطه به تائيد مي‌رساند و سپس جهت اجرا به رده مجري يا مجري ‏تحقيق ابلاغ مي‌كند.‏
‏ د- همزمان با ابلاغ موضوعات از طريق دبيرخانه شوراي تحقيقات يا رده مجري ناظر ‏علمي برابر شرايط مربوط براي هر مجري تحقيق انتخاب و پس از صدور حكم به رده ‏مجري و مجري تحقيق ابلاغ مي‌گردد. و از لحظه معرفي ناظر علمي، مجري تحقيق با ‏نظارت ناظر علمي كار خود را شروع مي‌نمايد.‏
‏17- شروع به كار پروژه‌هاي تحقيقاتي از مرحله ابلاغ تصويب موضوع تا پايان ‏كار مراحل ذيل را طي مي‌نمايد:‏
‏ الف- بستن قرارداد بين رده مجري يا دبيرخانه شوراي تحقيقات و مجري تحقيق ‏
‏ ب- دريافت 30% اعتبار پروژه (بستگي به متن قرارداد دارد كه چقدر باشد)‏
‏ ج- برابر زمان‌بندي پروژه، مجري تحقيق بايد 30% كار را كه معمولاً شامل موارد ذيل ‏مي‌باشد پس از تائيد و معرفي ناظر علمي به دبيرخانه شوراي تحقيقات جهت تائيد ارسال ‏می نمايد.‏
‏ (1) موضوع (2) مقدمه (3) تشريح مساله (4) سئوالات مربوط به مساله ‏
‏ (5) بيان مساله (6) اهداف پروژه (7) اهميت و ضرورت پروژه (Cool نوع و روش ‏تحقيق (9)جامعه مورد تحقيق (10) جامعه نمونه وحجم نمونه (11) ابزار ‏جمع‌آوري اطلاعات (12) تعيين متغيرهاي مستقل و وابسته (13) تعريف صوري ‏متغيرها (144) ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها (15) منابعي كه مي‌بايست مورد مطالعه ‏قرار گيرند مشخص مي‌شود ‏
‏ د- پس از دريافت 30%کار از طريق مبادي مربوطه در گروه تخصصي دبيرخانه ‏شوراي تحقيقات مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد و در جلسه رسمي مجري تحقيق از آن ‏دفاع و پس از تائيد توسط گروه تخصصي، مجري طرح بايد مشغول آماده كردن 60% ‏کارباشد و در اين مدت، دبيرخانه شورا اعتبار 30% پروژه را برابر روش جاري پرداخت ‏خواهد نمود. در صورتي كه 30% تائيد نشود مجري طرح ايرادات را دريافت و پس از رفع ‏آن مجدداً در شوراي گروه تخصصي شركت مي‌نمايد و اين كار ممكن است چندين ‏مرحله انجام گيرد. در صورتي كه گروه تخصصي تشخيص دهد كه مجري طرح توانايي ‏كار را ندارد برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.‏
‏ هـ- پس از تائيد 30% کارمجري طرح برابر زمانبندي مشخص شده وارد مرحله 60% ‏مي‌شود پس از تهيه و تائيد ناظر علمي جهت تائيد به دبيرخانه شورا ارسال خواهد شد و ‏مواردي كه بايد در 60%کار آماده شود بشرح ذيل مي‌باشد.‏
‏(1)‏ رفع ايرادات 30% ( در صورتي كه وجود داشته باشد)‏
‏(2)‏ تعريف عملياتي متغيرها
‏(3)‏ شاخص‌سازي
‏(4)‏ تهيه پرسشنامه و فرم مصاحبه ( درصورتي كه نياز باشد)‏
‏(5)‏ اعتبار و روائي پرسشنامه از طريق محاسبه ضريب الفا كرونباخ و يا هر ابزار ‏ديگري كه اعتبار و روائي را مشخص كند.‏
‏(6)‏ ادبيات تحقيق بطور كامل برابر روش
توجه: در واقع 30% و 60% شامل فصل اول، دوم و سوم پروژه خواهد بود.‏
و- پس از دريافت 60%‌کار پروژه از طريق مبادي مربوط، در گروه تخصصي دبيرخانه ‏شوراي تحقيقات مورد بررسي و نقد قرار مي‌گيرد و در جلسه دفاعي ابلاغ ،مجري طرح از ‏آن دفاع خواهد كرد، مجري طرح مي‌تواند از وجود گروه كاري خود در مرحله دفاع ‏استفاده نمايد و دبيرخانه هم در صورتی که ضرورت داشته باشد، ناظر علمي را به جلسه ‏دعوت خواهد نمود.پس از تائيد 60% کارتوسط گروه تخصصي، مجري طرح آماده مرحله ‏‏100% مي‌شود در صورتي كه 60% مورد تائيد قرار نگرفت، مجري طرح پس از رفع ‏ايرادات مجدداً بايد در جلسه دفاعيه شركت نمايد، تا موقعي كه تائيديه 60% را دريافت ‏نمايد.‏
ز- دبيرخانه پس از تائيد 60% طرح اقدامات لازم براي پرداخت اعتبار مربوطه برابر روش ‏جاري را انجام مي‌دهد.‏
‏ ح- پس از تائيد 60% کارطرح توسط دبيرخانه شوراي تحقيقات، مجري طرح اقدامات ‏لازم را تا مرحله 100% انجام مي‌دهد و پس از تائيد ناظر علمي آن را از طريق مبادي ‏

 

مروت آزادبخت

طرز تهيه و نوشتن رساله يا پايان‌نامه و پروژه‌هاي تحقيقاتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *