‏ ‏
‏1- فراواني هاي مورد انتظار به معني ارقامي است که …….. توزيع شده باشند . ‏
الف -بر اساس آرزوهاي مخاطبان ‏
ب- بر اساس واقعيت ‏ ج
ج- به طور تصادفي ‏
د- به طور نظري ‏
‏ ‏
‏2-اگر در تحقيقي بر اساس طيف” گاتمن” ميزان اشتباه ها 10 ، تعداد سؤالها 2و تعداد ‏پاسخگويان 10 نفر باشد احتمال خطا ( ‏P.e‏ ) چقدر است ؟
الف- يک ‏
ب- پنج ‏ ج
ج- دوازده ‏
د- پانزده ‏
‏ ‏
‏3- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف “گاتمن” پاسخگويان بر پايه شدت نگرش دسته بندي ‏شوند ، نقطه ابهام ( ‏Am‏) کجاست ؟ ‏
الف- آنجا که پاسخي دريافت نشده باشد . ‏
ب- آنجا که در حالت مخالف عاطفي همزيستي دارند. ‏ ج
ج- آنجا که شدت نگرش بسيار بالا باشد . ‏
د- آنجا که شدت نگرش بسيار پايين باشد . ‏
‏ ‏
‏4- عدم توازن ‏N‏ ( تعداد کل پاسخگويان ) و ‏F‏ ( فراواني ها ) زماني پيش مي آيد که لزوما” ‏‏….‏
الف- جمعيت بسيار بالا باشد . ‏
ب- سؤالها بسيار زياد باشد . ‏
ج- سؤالها تک جوابي ساده باشند . ‏
د- سؤالها چند جوابي ساده باشند . ‏ ج
‏ ‏
‏5- مي دانيد در مقايسه هاي زوجي ، عناصر دو به دو مقايسه مي شوند . حال اگر قرار باشد ‏‏10 نفر که وجهه آنان مورد بررسي است ، دو به دو مقايسه شوند ، چند زوج خواهيم داشت؟ ‏
الف- 25‏
ب- 30‏
ج- 40‏
د- 45‏ ج
‏ ‏
‏ ‏6- اگر ابزار تحقيق موضوع مورد نظر را اندازه گيري کند آن ابزار از چه صفتي برخوردار ‏است ؟
الف- بازسازي ‏Reproductibility
ب- پاياپي ‏reliabity
ج- روايي ( اعتبار ) ‏Validity ج
د- عليت ‏Causality
‏ ‏
‏7- محققي که در تحقيق خود از شيوه « پانل » استفاده مي کند بيشتر درصد شناخت چه ‏تغييراتي است ؟
الف -چند متغير نسبت به يکديگر ‏
ب- متغيرهاي علي شناخته شده ‏
ج- يک يا چند متغير نسبت به مکان ‏
د- يک يا چند متغير در طول زمان ‏ ج
‏ ‏
‏8- « اثر واکنشي » در آزمايش به دليل اجراي کدام عامل در آزمودني ايجاد مي شود ؟ ‏
الف- انجام گرفتن پيش آزمون ‏ ج
ب- اثر متقابل افت و بازگشت آماري ‏
ج- استاندارد نبودن ابزارهاي اندازه گيري ‏
د- بازگشت آماري‏
‏ ‏
‏9- کدام عامل اعتبار دروني آزمايش را به خطر مي اندازد ؟‏
الف- اختلاف نمرات پيش ازمون با نمرات پس ازمون ‏
ب- رشد ازمودني ها ‏
ج- واريانس نمرات پيش آزمون ‏
د- واريانس نمرات پس آزمون ‏ ج
‏ ‏
‏10- در پژوهشي از دو کد گذاري متن واحدي استفاده کرده ايم . اگر کد گذار اول به 80 ‏مورد و کدگذار دوم به 70 مورد کد داده باشد و تعداد مواردي که در هر کدگذاري مشترک ‏است 50 باشد، قابليت يا پايايي ابزار اندازه گيري چه مقدار بوده است ؟
الف- 33% ‏
ب- 44%‏
ج- 55%‏
د- 66%‏ ج
‏ ‏
‏11- کدام گزينه درباره فرضيه « تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شخص متفاوت است » ‏صحيح است ؟
الف- نوع شغل ‏
ب- سواد متغير کنترل نام دارد . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير تابع است . ‏
د- سواد متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏12- فرضيه اي که منکر وجود رابطه با اثر بين متغيرهاست چه نام دارد ؟
الف- جهتي ‏
ب- صفر‏ ج
ج- فاقد جهت ‏
د- وصفي‏
‏ ‏
‏13- در کدام مکتب بعد ذهني و کيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ؟‏
الف- مکانيک گرايان ‏
ب- رفتارگرايان ‏
ج- تأويل گرايان ‏ ج
د- اثبات گرايان ‏
‏ ‏
‏14- در تحقيقي در باب تأثير اعتقادات ديني بر همسر گزيني، پاسخگويان بر حسب تعلق ديني ‏بدينصورت دسته بندي شده اند : اسلام -مسيحيت -يهودي بودن. اين نوع متغيرها چه نام دارند ‏؟ ج
الف- اسمي‏
ب- ترتيبي ‏
ج- فاصله اي ‏
د- نسبي ‏
‏ ‏
‏15- “درون فهمي” به بهترين وجه در کدام نوع مشاهده تحقق پذير است ؟
الف- آزاد ‏
ب- پذيرا ‏
ج- نامرئي‏
د- همراه با مشارکت ‏ ج

‏16– در کدام طيف قدرت تمييز ( يا تبعيض ) سنجه ها ( يا گويه ها ) محاسبه مي شود ؟
الف- اوزگود ‏
ب- بوگاردس‏
ج- ليکرت ‏ ج
د- گاتمن ‏
‏ ‏
‏17- در يک تحقيق انجام شده بر اساس طيف” گاتمن” 10 نفر يه 100 نفر ارائه شده است ‏و مقدار خطاها 12 مورد مي باشد ضريب بازنمايي ( ضريب تکرار ) چقدر است ؟ ‏
الف- 998% ‏
ب- 988%‏ ج
ج- 899% ‏
د- 242%‏
‏ ‏
‏18- فرض کنيد در يک تحقيق براي تست فرضيه اي از آزمون « کي دو » استفاده مي ‏کنيد . اگر کي دو محاسبه شده ( ‏X‏2‏‎ CAL‎‏ ) شما 99/1 و کي دو جدول ( ‏X‏2‏‎ Tab‎‏ ) ‏براي سطح معني دارايي ( 05/0 ) و درجه آزادي 1= ‏df‏ مقدار 841/3 باشد ، فرضيه ‏‏.‏H‏ شما چه وضعي پيدا مي کند ؟‏
الف- بايد دوباره آنرا تست کرد . ‏
ب- تأييد مي شود . ‏
ج- رد مي شود . ‏ ج
د- مشخص نمي شود . ‏
‏ ‏
‏19- در کدام يک از طيف هاي زير گونه ها طوري مرتب مي شوند که پاسخگوياني که به ‏يک گونه پاسخ موافق مي دهند از پاسخگوياني که به همان پاسخ مخالف مي دهند مجموع ‏نمره بيشتري کسب نمايند ؟ ‏
الف- ليکرت ‏
ب- گوتمن‏ ج
ج- تورستن‏
د- بوگاردوس ‏
‏ ‏
‏20- ضريب تبعيض يا ضريب تمييز کدام طيف به کار مي رود ؟ ‏
الف- تورستن ‏
ب- ليکرت ‏ ج
ج- بوگاردوس ‏
د- گوتمن ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏21- در نمونه گيري منظم يا سيستماتيک اگر 1= و شماره رديف اولين نفري که انتخاب ‏مي شود 8 باشد شماره رديف سومين نفري که انتخاب مي شود ، چه خواهد بود ؟‏
الف- 34‏
ب- 32‏
ج- 28‏
د- 24‏ ج
‏ ‏
‏22- تحقيقي در موضوع سنجش عقايد مردم نسبت به اشتغال زنان انجام گرفته و با استفاده ‏از طيف ليکرت گويه هاي زير ارائه شده است : ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان موجب سست شدن روابط خانوادگي مي شود : ‏
کاملا” موافق موافق بي نظر مخالف کاملا” ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان به بيکاري مردان مي انجامد :‏
کاملا” موافق موافق بي نظر مخالف کاملا” ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان توليد ملي را افزايش مي دهد : ‏
کاملا” موافق موافق بي نظر مخالف کاملا” ‏
‏ ‏
در صورتي که به نفرات کاملا” موافق 5 ، موافق 4، بي نظر 3 ، و مخالف 2 نمره و ‏کاملا” مخالف 1 نمره داده شود نمره پاسخگويي فوق در مورد نظر او نسبت به اشتغال زن ‏چند مي شود ؟ ‏
الف- 6‏ ج
ب- 8‏
ج- 12‏
د- 14 ‏
‏ ‏
‏23- اگر جامعه آماري يک تحقيق مرکب از 9135 نفر و بخواهيد نمونه اي 435 نفري ‏را به روش نمونه گيري منظم ( سيستماتيک ) تصادفي از آن جامعه آماري انتخاب کنيد و ‏اولين نفر انتخاب شده نفر 512 باشد ، نفر هشتم انتخاب شده کدام است ؟‏
الف- 325 ‏
ب- 659‏ ج
ج- 947‏
د- 8700 ‏
‏ ‏
‏24- در صورتيکه بخواهيم ارتباط بين دو متغير سواد ( با سه حالت ) و درآمد ( با 5 ‏حالت ) را مورد ارزيابي قرار دهيم مقدار درجه آزادي آزمون 2‏X‏ براي اين دو متغير کدام ‏است ؟
الف- 3‏
ب- 5‏
ج- 8‏ ج
د- 15‏
‏ ‏
‏25- در يک جامعه نرمال مقدار انحراف متوسط ( ميانگين قدر مطلق انحرافات ) برابر با ‏‏8 است . مقدار واريانس کدام است ؟ ‏
الف- 4/6‏ ج
ب- 10‏
ج- 41‏
د- 100‏
‏ ‏
‏26- منظور از پايائي ( ‏Reliabilty‏ ) مشاهده چيست ؟
الف- افراد مختلف در مورد يک مسأله و شرايط همانند به گزارشهاي مشاهداتي همانند يا ‏تقريبا” مشابهي برسند . ‏ ج
ب- توافق متخصصان يک امر در رابطه با يک شاخص يا معيار. ‏
ج- واقعا” آن مطلبي مورد ثبت و ضبط قرار گرفته باشد که بر اساس نظريه ( بنابر طرح ‏مسأله ) مورد نظر بوده است . ‏
د- وجود رابطه بين مفاهيم نظري و ابزار اندازه گيري.‏
‏ ‏
‏27- در کداميک از روشهاي تحقيق متغيرهاي مستقل کنترل پذير نيستند ؟‏
الف- آزمايشي‏
ب- بررسي‏
ج- تاريخي‏ ج
د- توصيفي‏
‏ ‏
‏28- اعتبار بيروني ( ‏External valibity‏ ) کدام مورد ارتباط تنگاتنگ دارد ؟ ‏
الف- کنترل‏
ب- تعميم پذيري نتايج ‏ ج
ج- پايائي‏
د- اعتماد‏
‏ ‏
‏29- کدام مفهوم رابطه موقت بين دو يا چند متغير را بيان مي کند ؟‏
الف- سؤال‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- قضيه‏
د- نظريه ‏
‏ ‏
‏30- متغير مستقل در فرضيه هاي تحقيق همواره ……..‏
الف- متغير است . ‏
ب- توسط محقق با متغيرهاي ديگر جابجا مي شوند . ‏
ج- همواره ثابت است . ‏
د- علت پيدايش متغير وابسته محسوب مي شوند .‏ ج
‏31- جامعه شناسي با کدام روشهاي منطقي کار مي کند ؟ ‏
الف- مفهوم سازي عملي و روش قياسي‏
ب- مفهوم سازي دستگاهي و روش قياسي ‏
ج- روش استقراء ‏ ج
د- روش قياسي و روش استقراء
‏ ‏
‏32- روشهاي ميداني چه حدي از اعتبار ( ‏validity‏ ) و روايي ( ‏reliability‏ ) را در ‏مقايسه با روشهاي پيمايشي دارا هستند ؟ ‏
الف- اعتبار بالا و روايي پايين ‏
ب- اعتبار بالا و روايي بالا ‏ ج
ج- اعتبار پايين و روايي بالا ‏
د- روايي پايين و اعتبار بالا ‏
‏ ‏
‏33- تفاوت بين تصور ( ‏notion‏ ) و مفهوم ( ‏concept‏ ) به کدام يک از مقايسه هاي ‏زيرنزديک تر است ؟ ‏
الف- به مثابه تفاوت ميان مردم عادي و علما است . ‏
ب- به مثابه تفاوت ميان برداشت عاميانه و برداشت علمي از پديده هاي اجتماعي است . ‏
ج- به مثابه تفاوت بين روش استقراء و روش قياس است . ‏ ج
د- به مثابه تفاوت بين علم اجتماع و علم طبيعي است . ‏
‏ ‏
‏34- از خاصيت “بين الاذهاني” به چه منظور استفاده مي شود ؟ ‏
الف- براي حل مشکل اشتباه ذهنيت فردي محقق . ‏
ب- براي گريز از تأثير عينيت بر ادراک‏
ج- براي تقويت بنيان نظريه‏
د- براي حل مشکل واقعيت و درک آن . ‏ ج
‏ ‏
‏35- چنانچه در تحقيقي با استفاده طيف گاتمن ميزان خطا صفر، تعداد پاسخگويان 100 ‏نفر و گويه ها يا سنجه ها 5 عدد باشد ، ضريب تکرار ( بازنمايي ) چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 2‏
ب- 85/0‏
ج- 8/0 ‏
د- 1 ‏ ج
‏ ‏
‏36- در يک تحقيق به دنبال بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان هستيم . اگر در اين ‏تحقيق در مورد متغير جنس به مرد کد 1 و به زن کد 2 داده شود ، متغير جنس با توجه به ‏کدهاي داده شده از چه نوع است ؟
الف- غير فعال‏
ب- وابسته ‏
ج- مستقل‏ ج
د- واسطه ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏37- استفاده محققين از اطلاعات يکسان که منجر به نتيجه گيري متفاوت مي شود معلول ‏کدام يک از موارد زير است؟
الف- تکنيک هاي آماري‏
ب- تئوري‏
ج- تحليل اطلاعات ‏ ج
د- روشهاي جمع آوري اطلاعات ( متد ) ‏
‏ ‏
‏38- مضمون تأويل داراي محتوايي ….. تبيين است . ‏
الف- پايين تر از ‏
ب- برابر با ‏
ج- فراتر از ‏ ج
د- هيچکدام از موارد بالا ‏
‏ ‏
‏39- اگر در طيف” ليکرت “20 گويه يا سنجه را در اختيار 10 نفر قرار بدهيم و نظر ‏کاملا” موافق را 5 و کاملا” مخالف را 1 نمره بدهيم ، بالاترين و پايين ترين امتياز به ‏ترتيب چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 100-20‏ ج
ب- 20-100‏
ج- 100-30‏
د- 1000-20‏
‏ ‏
‏40- نخستين تأکيدات در مورد وجود تمايز اساسي ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي ، بر ‏مبناي نظريات کدام متفکر شکل گرفته است ؟
الف- ماکس وبر‏
ب- کارم مانهايم ‏
ج- ويلهلم ديلتاي ‏ ج
د- هانري برگسون ‏
‏ ‏
‏41- زماني که در يک تحقيق اين سؤال مطرح مي شود : « آيا نتايج تحقيق ، پاسخگوي ‏سؤالها يا فرضهاي اوليه هست ؟ » ، کدام نوع اعتبار مورد توجه است ؟
الف- محتوايي ‏
ب- وابسته به معيار ‏
ج- دروني‏ ج
د- صوري ‏
‏42- فرضيه زير چه نوع فرضيه اي است ؟‏
هرچه مهاجرت ، بيکاري و فقدان وجدان اخلاقي بيشتر ، احتمال ارتکاب جرم نيز بيشتر . ‏
الف- فرضيه چند متغيره ‏
ب- فرضيه جهت دار‏ چ
ج- فرضيه وصفي ‏
د- فرضيه تک متغيره ‏
‏ ‏
‏43- کدام يک از جوابهاي زير در خصوص متغير فعال صحيح تر است ؟ ‏
الف- متغير فعال اغلب متغير مستقل است . ‏
ب- متغير فعال اغلب متغير وابسته است . ‏
ج- متغير فعال هميشه متغير وابسته است . ‏ ج
د- متغير فعال هميشه متغير مستقل نيست . ‏
‏ ‏
‏44- نقش اصلي تعريف عملياتي در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- راهنماي مشاهده است . ‏
ب- قلمرو معنايي فرضيه ها را مشخص مي کند . ‏
ج- راهنماي تشکيل متغيرهاست . ‏ ج
د- فرق بين متغيرهاي وابسته و مستقل را مشخص مي سازد . ‏
‏ ‏
‏45- ضريب باز توليد ( تکرار ، بازنمايي ) ، ضريب ابهام و همبستگي دروني به ترتيب ‏در کدام يک از مقياس هاي زير محاسبه مي شوند ؟
الف- گاتمن -استکنر -ليکرت ‏
ب- گاتمن -تورستن -ليکرت ‏ ج
ج- تورستن- ليکرت- گاتمن‏
د- تورستون -ليکرت -استکنر ‏
‏46- اگر ضريب همبستگي دو نيمه يک مقياس 5/0 باشد ، ضريب پايايي ( ‏‎ reliability‎‏) ‏اين قياس چقدر است ؟
الف- 55/0‏
ب- 66/0‏
ج- 77/0‏
د- 88/0‏ ج
‏47- براي سنجش رابطه بين يک متغير ترتيبي و يک متغير نسبي از کدام يک از ضرايب ‏زير مي توان استفاده کرد ؟
الف- ‏Lamba
ب- ‏Gamma
ج- ‏correlation
د- ‏phi ج
‏ ‏
‏48- براي ساختن يک مقياس با استفاده از چند متغير موجود ، از کدام يک از دستورات ‏Spss‏ بايد استفاده نمود ؟
الف- ‏compute
ب- ‏frequencies ج
ج- ‏Recode
د- ‏crosstab
‏ ‏
‏49- کدام يک از آماره هاي گرايش مرکزي زير براي توصيف درآمد سرانه ‏کشورهامناسب است ؟
الف- مد يا نما ‏
ب- ميانگين ‏ ج
ج- ميانه ‏
د- هيچکدام ‏
‏ ‏
‏50- کدام طيف براي يافتن گويه ( سنجه ) مناسب از ميزان همبستگي گويه ها ( سنجه ) ‏سود جسته است ؟
الف- بوگاردوس‏
ب- تورستن ‏
ج- ازگود ‏
د- ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏51- در يک بررسي بر اساس طيف گوتمن 5 گويه به 30 نفر پاسخگو داده شده است . ‏اگر تعداد خطاهاي پاسخ 6 باشد ضريب تکرار ( ضريب بازنمايي ) آن چقدر است ؟
الف- 96/1‏
ب- 09/0‏
ج- 04/0‏
د- 96/0‏ ج
‏ ‏
‏52- اگر واريانس متغير مورد مطالعه زياد باشد محقق چه تصميمي در خصوص حجم ‏نمونه بايد اتخاذ کند ؟
الف- حجم نمونه را کاهش دهد . ‏ ج
ب- هيچ تأثيري در حجم ندارد . ‏
ج- حجم نمونه را افزايش دهد . ‏
د- بايد جامعه مورد مطالعه را تعويض نمايد . ‏
‏53- کدام يک از دو متغيرهاي زير براي ساختن جدول دو بعدي مناسب هستند؟
الف- وزن افراد و مصرف روزانه کالري ‏ ج
ب- رنگ چشم و معدل فارغ التحصيلي افراد ‏
ج- قد افراد و مدت زمان زنده ماندن بعد از عمل جراحي ‏
د- تعداد ماشينهاي خانوار و وضعيت تأهل افراد خانوار ‏
‏ ‏
‏54- زماني که محقق در جريان مشاهده به دستکاري متغيرها دست مي زند ، مشاهده از ‏چه نوع است ؟
الف- فعال‏ ج
ب- نامريي ‏
ج- پذيرا‏
د- آزاد ‏
‏ ‏
‏55- اين اظهار نظر که « گذر زمان باعث افزايش خانواده هاي از هم گسيخته شده است ‏‏» يک تبيين : ‏
الف- قياسي است . ‏ ج
ب- علمي است . ‏
ج- عاميانه است . ‏
د- علي است . ‏
‏ ‏
‏56- جداول يکي از مهمترين ابزار سنجش داده هاي يک تحقيق است . هدف نهايي جداول ‏‏: ‏
الف- کمي ساختن واقعيت مورد مطالعه است .‏
ب- ارايه تصويري نسبتا” دقيق از واقعيت مورد مطالعه است . ‏
ج- انعکاس واقعيت تجربي است . ‏
د- همه موارد بالا . ‏ ج
‏ ‏
‏57- تعداد کل يك جامعه آماري هشتصد نفر است ، آزموني را بيست تا بيست تا انتخاب ‏مي کنيم . حجم نمونه لازم چند نفر بوده است ؟
الف- 30 نفر ‏
ب- 41 نفر ‏
ج- 35 نفر‏
د- 40 نفر ‏ ج
‏58- در تحقيقي با استفاده از طيف ليکرت افراد با علائم ج، خ و …. معرفي شده اند . ‏موضع فرد ج چنين است :‏
شدت‎ ‎سنجه ها ‏4‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏1‏
‏1‏ ج ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‏2‏ ‎ ‎ ج ‎ ‎ ‎ ‎
‏3‏ ‎ ‎ ‎ ‎ ج
نمره نهايي اين فرد چند است ؟
الف- ده تمام ‏
ب- دوازده تمام ‏
ج- هشت تمام ‏
د- نه تمام ‏ ج
‏ ‏
‏59- نمونه گيري سهميه اي ( ‏Quota‏ ) نوعي نمونه گيري …… است . ‏
الف- خوشه اي ‏
ب- غير احتمالي‏ ج
ج- احتمالي‏
د- هاله اي ‏
‏ ‏
‏60- بيان ارتباط موقت بين دو يا چند پديده چه نام دارد ؟
الف- قانون ‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- نظريه ‏
د- ايدئولوژي ‏
‏61- يکي از ضوابط مهم براي انتخاب گويه ها در طيف” تورستن” صريح بودن آن است ‏در نتيجه :‏
الف- از بين کليه گويه هاي آن تعداد که داراي بيشترين باشند گويه هاي صريح اند و ‏برگزيده مي شوند . ‏
ب- از بين کليه گويه ها حدودا” بين 65/4 و 75/5 روي محور مدرج انتخاب مي شوند . ‏
ج- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 75% روي منحني کمتر باشد ابهام گويه کمتر ‏است. ج ‏
د- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 50% بيشتر باشد ناهمگوني در قضاوت کمتر است. ‏
‏ ‏
‏62- اعتبار صوري ( ‏Face Validity‏ ) عبارت است از : ‏
الف- پيش بيني نتايج واقعيت مورد بررسي ‏
ب- توافق بين چند متخصص درباره اعتبار هر شاخص ‏ ج
ج- تطابق نتايج تحقيق با واقعيت ‏
د- يکساني نتايج حاصل از چند تحقيق ‏
‏ ‏
‏63- شاخص در مرحله مفهوم سازي چه معنايي دارد ؟‏
الف- ابزار سنجش روابط متقابل اجتماعي است . ‏
ب- بيانگر ابداع متغيرهاي ذهني و روابط بين آنهاست . ‏
ج- جمع نمرات حاصله از معرف هاست . ‏
د- نشانگر موجود بودن يا موجود نبودن يک مفهوم در پديده مورد بررسي است . ‏ ج
‏ ‏
‏64- تحليل آماري لغت هاي متن در زبان شناسي در کدام يک از شيوه هاي زير به کار ‏مي رود ؟
الف- سمانتيک کمي‏ ج
ب- سمانتيک کيفي‏
ج- طيف گاتمن ‏
د- طيف تورستون ‏
‏ ‏
‏65- تحقيق اجتماعي قبل از هرچيز از کجا آغاز مي شود ؟‏
الف- انجام پيش آزمون و اصلاح اطلاعات ‏
ب- تصفيه شناخت نظري از پيشداوري ها ‏ ج
ج- جمع آوري اطلاعات اوليه مورد نياز براي تحليل داده ها ‏
د- ساختن فرضيه هاي تحقيق ‏
‏ ‏
‏66- در تحقيق درباره ارتباط بين اندازه شهرها و رشد جرائم ، واحد تحليل … و واحد ‏مشاهده …. است . ‏
الف- دولت -تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏
ب- دولت -شهرها ‏
ج- شهرها- تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏ ج
د- کشور- شهرها ‏
‏ ‏
‏67- شيوه مطالعه زير در کداميک از نحله ها يا مکاتب نظري مورد توجه است ؟
‏« به و قايع عيني تأکيد نموده و درصدد شناخت پديده هاي انساني همانند پديده هاي طبيعي ‏هستند و ابعاد ذهني و ارزش پديده هاي حيات انساني را ناچيز شمرده و يا از نظر روش ‏شناختي مورد غفلت قرار مي دهند . » ‏
الف- تأويل گرايان ‏
ب- ديالکتيک گرايان ‏
ج- رفتارگرايان ‏ ج
د- مکانيک گرايان ‏
‏ ‏
‏68- ميزان اعتبار ( ‏Validity‏ ) و قابليت اتکاء ( ‏reliability‏ ) در تحقيقات ميداني و ‏پيمايشي چگونه است ؟ ‏
الف- تحقيقات ميداني و پيمايشي عملا” تفاوتي نمي کند و هر دو از اعتبار بالايي ‏برخوردارند . ‏
ب- تحقيقات ميداني هم اعتبار بالايي دارند و هم قابليت اتکاء بالا ، در حالي که تحقيقات ‏پيمايشي فاقد اين خصائص اند.‏
ج- تحقيقات پيمايشي از اعتبار بالا و تحقيقات ميداني از قابليت اتکاء بالا برخوردار است.‏
د- تحقيقات ميداني از اعتبار بالا و تحقيقات پيمايشي از قابليت اتکاء بالا برخوردار است. ‏ ج
‏ ‏
‏69- در نمونه تحقيق زير بايد از کدام يک از شيوه هاي نمونه گيري استفاده کرد ؟ ‏
‏« در تحقيقي در زمينه عقايد دختران دبيرستاني تهران در زمينه آرمانهاي ازدواج :‏
‏1- بايد از کل نواحي آموزش و پرورش در تهران تعدادي را به شيوه تصادفي انتخاب کرد ‏،
‏2- درون هر ناحيه از دبيرستانهاي دخترانه به تصادف تعدادي را انتخاب نموده ،‏
‏3- درون دبيرستانهاي منتخب با کل دانش آموزان مصاحبه نمود . » ‏
الف- نمونه گيري خوشه اي ‏ ج
ب- نمونه گيري تصادفي ‏
ج- نمونه گيري سهميه اي ‏
د- نمونه گيري مطبق ‏
‏ ‏
‏70- در مطالعات مردم شناسانه از کدام نوع مشاهده بيشتر استفاده مي شود ؟ ‏
الف- کنترل شده و رفتاري ‏
ب- مستقيم و همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده و مصاحبه کنترل شده ‏
د- غير مستقيم و اسنادي ‏
‏ ‏
‏71- در پيش آزمون ( ‏Pre-Test‏ ) از چه روشهايي براي تقويت اطلاعات و ترجيحا” از ‏چه روشي براي نمونه گيري استفاده مي کنيم ؟
الف- قياسي و نمونه تصادفي ‏
ب- اکتشافي و نمونه طبقه بندي شده ‏
ج- استقراء و نمونه تصادفي ‏
د- اکتشافي و نمونه اتفاقي ‏ ج
‏ ‏
‏72- چه چيزي چارچوب نظري را از ساختمان مدل تحليلي متمايز مي کند ؟‏
الف- چارچوب نظري همان مدل تحليلي است و تمايزي وجود ندارد . ‏
ب- چارچوب نظري کاربردي تر از مدل تحليلي است . ‏
ج- مدل تحليلي خصلت عملي دارد و تحقيق را عملي مي کند . ‏ ج
د- مفهوم سازي فقط در چارچوب نظري ساخته مي شود نه در مدل تحليلي . ‏
‏73- تفاوت بين مفهوم و متغير چيست ؟ ‏
الف- متغير نوع خاصي از مفهوم است که مجموعه اي منطقي از صفات را در خود دارد. ‏ ج
ب- مفهوم صفت دارد ولي متغير ندارد و بايد با مفهوم کار تحقيق را شروع کرد . ‏
ج- مفهوم تعريف دارد ولي متغير تعريف ندارد . ‏
د- مفهوم و متغير تفاوت خاصي ندارند و قابل تبديل به يکديگرند . ‏
‏ ‏
‏74- حجم نمونه تحت تأثير کدام عوامل در فرمولهاي مرسوم نمونه گيري کم يا زياد مي ‏شود ؟
الف- اولويتهايي که محقق آزمون و روش مطالعه فرضيه هايش قائل است . ‏
ب- تصادفي يا غير تصادفي انتخاب کردن نمونه ‏
ج- شيوه انجام پيش آزمون و روش مطالعه اکتشافي ‏
د- همگني يا ناهمگني صفات در جامعه آماري و ميزان اشتباه قابل قبول ‏ ج
‏ ‏
‏75- متغير به طور کلي علاوه بر اينکه بايد داراي همه صفات ممکن ( جامع ) باشد ( ‏exhaustive‏ ) از کدام ويژگي ديگر بايد برخوردار باشد ؟
الف- طبقه بندي صفات بايد منعطف باشد به طوريکه هر فرد را در هر طبقه قرار داد . ‏
ب- صفات بايد به گونه اي طبقه بندي شده باشند که فرد تنها با يک صفت مشخص شود.( ‏Mutually Exclusive‏) ‏ ج
ج- بايد صفات با هم نزديک و هم معني باشند . ‏
د- بايد صفات از يکديگر تبعيت کنند و نيازي به تمايز منطقي طبقات وجود ندارد . ‏
‏76- در يک تحقيق استفاده از مقايسه هاي زوجي مورد توجه است ، اگر به عنوان مثال ‏براي يک روستا 8 نياز دو به دو سنجيده شوند ، چند زوج خواهيم داشت ؟ ‏
‏ الف- 16‏
ب- 17‏
ج- 19‏
د- 28 ‏ ج
‏ ‏
‏77- در مقايسه زوجي ‏paired-comparison‏ تعداد مقايسه ها به صورت تصاعدي و ‏بر مبناي کدام فرمول افزايش مي يابد ؟
الف – (-1 ‏n‏) ‏n ج
‏ 2 ‏
ب-( -1 ‏n‏2) ‏n‏2‏
‏ ‏n‏ ‏
ج-( ‏n‏2-1 ) ‏n
‏ ‏n‏ 2 ‏
د -‏‎ (‎‏-1‏‎ n) n
‏ ‏n‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏78- کدام متغير نه تنها به داشتن يا نداشتن يک صفت اشاره دارد بلکه صفات را بر حسب ‏زيادي يا کمي وزن آنها درجه بندي مي کند ؟ ‏
الف- اسمي ‏Nominal Variable
ب- ترتيبي ‏Ordinal Variable ج
ج- فاصله اي ‏Interval variable
د- نسبي ‏Ratio Variable
‏ ‏
‏79- اگر در تحقيقي با استفاده از تحليل محتوائي ، 100 مقوله بررسي شوند و اختلاف ‏نظر دو محقق در 10 مقوله باشد ضريب روايي يا ضريب توافق ( ‏C.R.‎‏ ) عبارت خواهد ‏بود از : ‏
الف- 45%‏
ب- 50%‏
ج- 75%‏
د- 90%‏ ج
‏ ‏
‏80- در روش نمونه گيري قشربندي شده … ‏
الف- از گروههاي مختلف جامعه آماري نمونه انتخاب مي شود . ‏ ج
ب- افراد نمونه با فواصل ثابتي انتخاب مي شود . ‏
ج- امکان استفاده از جداول اعداد تصادفي وجود ندارد . ‏
د- يک گروه به طور کامل به عنوان نمونه انتخاب مي شود . ‏
‏ ‏
‏81- ديدگاه تجربه گرايي ( ‏Empiricism‏ ) بر کدام روش تأکيد دارد ؟ ‏
الف- استقراء ‏ ج
ب- عقل گرايي‏
ج- عقل گرايي سنتي‏
د- قياس‏
‏ ‏
‏82- تفاوت علم با معرفت عاميانه در اين است که : ‏
الف- علم معرفت نيست در حالي که معرفت عاميانه معرفت است .‏
ب- علم با استدلال همراه است در حالي که در معرفت عاميانه استدلال وجود ندارد . ‏
ج- قضاياي علمي ابطال پذيرند ولي قضاياي معرفت عاميانه ابطال پذير نمي باشند . ‏ ج
د- علم شناخت منطقي است در حالي که معرفت عاميانه شناخت حسي است . ‏
‏ ‏
‏83- کدام گزينه درباره فرضيه « احتمالا” تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شغل متفاوت ‏است » صحيح است ؟ ‏
الف- سواد متغير تابع است . ‏
ب- سواد متغير کنترل است . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير کنترل است . ‏
د- نوع شغل متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏84- رد فرض ‏H‏0 ثابت مي کند فرض : ‏
الف- ‏H‏0 درست است . ‏
ب- ‏H‏0 احتمالا” درست نيست . ‏ ج
ج- ‏H‏0 غلط است . ‏
د- ‏H‏0 تا حدودي درست است . ‏
‏ ‏
‏85- مفهوم « پاراديم » را چه کسي در فلسفه علم رواج داد ؟ ‏
الف- ايمره لاکاتوش‏
ب- پل فيرابند‏
ج- تامس کوون‏ ج
د- کارل پوپر ‏
‏ ‏
‏86- تفاوت بين” قانون” و “نظريه” چيست ؟
الف- نظريه درقانون از قبل موجوداست كه بايد آن را کشف کرد . ‏
ب- هر نظريه اي با قانون مرتبط است و هيچکدام ابطال پذير نيستند . ‏
ج- قانون را دانشمند طراحي مي کند ولي نظريه از قبل موجود است . ‏
د- قانون را کشف مي کنيم ولي نظريه را دانشمند تدوين مي کند . ‏ ج
‏ ‏
‏87- چه طيفي براي سنجش نگرش ها به لحاظ به کارگيري جمع نمرات مناسب تر است ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ب- طيف تورستن‏
ج- طيف بوگاردوس‏
د- مقايسه هاي زوجي ‏
‏ ‏
‏88- تحقيق” پيمايشي “براي کدام نوع مطالعات مناسب است ؟
الف- ژرفانگر‏
ب- پهنانگر‏
ج- موردي‏
د- تک نگاري‏ ج
‏ ‏
‏89- براي سنجش تبعيض ( ‏Discrimination‏ ) از کدام طيف استفاده مي شود ؟
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف ترستون ‏
ج- طيف گوتمن‏
د- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏90- سطح سنجش طول قد و وضعيت تأهل را مشخص کنيد ؟‏
الف- فاصله اي -رتبه اي ‏
ب- فاصله اي -اسمي
ج- نسبي -اسمي ج
د- نسبي -ترتيبي ‏
‏ ‏
‏91- منظور از اعتبار‏‎) ‎‏ ‏Validity‏ ) در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- توان مالي تحقيق ‏
ب- دقت و درستي شاخصها در راه شناخت موضوع ‏ ج
ج- ثبات و تکرار پذيري شاخصهاي اندازه گيري ‏
د- منزلت و پايگاه تحقيق ‏
‏ ‏
‏92- در تحقيقي در باب علل و عوامل اشتغال زنان سؤال ها به صورت جدولي بدين ‏صورت مطرح شده است ؟ اين نوع پرسشها چه ناميده مي شود ؟ ‏
‏0‏ ‏1‏ ‏2‏ ‏3‏ ‏4‏ ‏5‏ ‏6‏
نياز ‏مالي ‏علاقه ‏شخصي ‏جدا ازهم ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
الف- پرسش هاي مدرج سببي ‏ ج
ب- پرسش هاي باز‏
ج- پرسش هاي اطلاعي‏
د- پرسش هاي شناسائي ‏
‏ ‏
‏93- محاسبه ضريب ابهام ( ‏C.A‏ ) در کداميک از طيفها صورت مي گيرد ؟
الف- طيف بوگاردوس‏
ب- طيف گاتمن ‏
ج- طيف استگنر‏
د- طيف ترستون ‏ ج
‏ ‏
‏94- جدول 10- توزيع زوجين بر اساس سواد زن و شوهر ( ارقام فرضي )‏
زن مرد بي‎ ‎سواد ابتدائي راهنمائي دبيرستان جمع
بي‎ ‎سواد ‏4‏ ‏5‏ ‏3‏ ‏1‏ ‏13‏
ابتدائي ‏7‏ ‏13‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏25‏
راهنمائي ‏9‏ ‏7‏ ‏10‏ ‏5‏ ‏31‏
دبيرستان ‏12‏ ‏1‏ ‏7‏ ‏11‏ ‏31‏
جمع ‏32‏ ‏26‏ ‏23‏ ‏19‏ ‏100‏
‏ ‏
حجم درون همسري تحصيلي در اين تحقيق چقدر است ؟ ‏
الف- پنجاه و پنج ‏
ب- بيست و نه ‏
ج- سي و هشت ‏ ج
د- هيجده ‏
‏ ‏
‏95- سؤال زير مطرح شده است : روز جمعه گذشته است . روز جمعه گذشته زمان آزاد ‏خود را چگونه گذرانديد ؟ ‏
الف- ديدار دوستان ‏
ب- راديو ‏
ج- تلويزيون ‏ ج
د- ورزش ‏
‏96- در تحقيقي در باب نگرشهاي فرهنگي مردم ، جمعيت مورد مطالعه ( چهار گروه ) ، ‏بدينسان توزيع شده اند : ‏
گروه الف بسيار موافق
گروه ب موافق
گروه پ مخالف
گروه ت بسيار مخالف
‏ ‏
در اين رده بندي از کدام مقياس استفاده شده است ؟ ‏
الف- مقياس اسمي ‏
ب- مقياس ترتيبي ‏ ج
ج- مقياس نسبي ‏
د- مقياس فاصله اي ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏97- در تحقيقي ، طبقه بندي جمعيت نمونه چنين صورت گرفت : ‏
کمتر از ده هزار تومان ‏
ده هزار تا بيست هزار تومان ‏
بالاتر از بيست هزار تومان
مشکل اساسي در اين طبقه بندي چيست ؟
الف- عدم رضايت فراگيري ‏
ب- عدم توجه به برابري رده ها ‏ ج
ج- ناقص بودن ‏
د- عدم رعايت اصل عدم تداخل يا طرد متقابل‏
‏ ‏
‏98- ضريب تکرار يا بازنمائي در کدام طيف به کارمي آيد ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏
ب- طيف استگز‏
ج- طيف گاتمن‏ ج
د- طيف اوزگود ‏
‏ ‏
‏99- در کداميک از انواع مشاهدات زير در تحقيق، همدلي بهتر تحقق پذير است ؟ ‏
الف- مشاهده آزاد ‏
ب- مشاهده همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده جمعي‏
د- مشاهده کانوني ‏
‏ ‏
‏100- در کدام يک از تحقيقات زير، جامعه آماري و جمعيت نمونه برابرند؟ ( ‏N=S‏ ) ‏
الف- سرشماري ها‏
ب- مطالعات موردي‏
ج- تک نگاري ها ‏ ج
د- گونه هاي نمائي ‏
‏ ‏
‏101- درون فهمي بيشتر در کداميک از نحله هاي زير مطرح است ؟‏
الف- مکتب اثباتي ‏
ب- روشهاي تأويل ( تأويل گرائي ) ‏ ج
ج- رفتارگرائي ‏
د- تجربه گرائي ‏
‏ ‏
‏102- در تحقيق در باب علل و عوامل اعتياد فرضيه زيرمطرح گرديد . به نظر مي رسد ‏، « اعتياد جوانان تهراني را نارسائي خانواده و گرايش به رسانه هاي نامطلوب سبب مي ‏شود . اين فرضيه چه نام دارد ؟ ‏
الف- فرضيه وصفي‏
ب- فرضيه تک متغيره ‏
ج- فرضيه چند متغيره ‏ ج
د- فرضيه صفر‏
‏ ‏
‏103- در تحقيقي در باب علل و عوامل اعتياد مردان در تهران ، به تأثير همسالان بر ‏اعتياد پرداخته شد . ‏
در اين تحقيق ، همسالان چه نوع متغيري است ؟
الف- متغير تابع ‏
ب- متغير مستقل ‏ ج
ج- متغير وابسته ‏
د- متغير بيروني‏
‏ ‏
‏104- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف گاتمن ، تعداد پاسخگويان 10 نفر ، تعداد سنجه ها ‏يا سؤالها 5 باشد ، احتمال خطا چقدر است ؟ ‏
الف- بيست و پنج‏
ب- پانزده‏
ج- هيجده ‏
د- ده ‏ ج
‏ ‏
‏105- اگر در تحقيقي با استفاده از مقايسه هاي زوجي ، محبوبيت 10 معلم را در بين ‏دانش آموزان يک دبيرستان مورد بررسي قرار دهيم ، چند زوج خواهيم داشت ؟
الف- چهل و پنج ‏ ج
ب- بيست و پنج ‏
ج- چهل‏
د- سي و پنج ‏
‏ ‏
‏106- در کدام يک از طيفها نهايت کوشش به عمل مي آيد تا فاصله سنجه ها يا گويه ها ‏برابر باشد ؟
الف- ترستون ج
ب- بوگاردوس‏
ج- گاتمن‏
د- ليکرت‏
‏ ‏
‏107- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف ليکرت ، در باب عقايد مردمي درباره کنترل ‏مواليد ، پاسخگوئي ( ‏A‏) چنين پاسخ دهد:‏
شديدا” موافق موافق بي نظر مخالف شديدا” ‏مخالف
سنجه 1 ‏ A ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
سنجه 2 ‏ A ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
سنجه 3 ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
اگر شديدا” موافق = 5 موافق =4 بي نظر =3 مخاف= 2 شديدا” مخالف =1 باشد و ‏سنجه ها در يک جهت طراحي شده باشند نمره نهايي اين فرد ( ‏A‏ ) چيست ؟
الف- بيست‏
ب- دوازده ‏ ج
ج- پانزده ‏
د- يازده‏
‏ ‏
‏108- اگر در شناخت جمعيت مورد مطالعه ، آنان را بر اساس تعلق مليت، ايراني ، ‏فرانسوي و آلماني ، رده بندي کنيم ، از کدام يک از انواع مقياس ، استفاده کرده ايم ؟
الف- مقياسهاي اسمي ‏ ج
ب- مقياسهاي فاصله اي ‏
ج- مقياسهاي ترتيبي ‏
د- مقياسهاي نسبي ‏
‏ ‏
‏109- مطالعات موردي با کدام يک از روشهاي زير نزديک است ؟ ‏
الف- مطالعات پهناگر‏
ب- مطالعات ژرفائي‏ ج
ج- مطالعات آماري ‏
د- مطالعات فراژرفائي ‏
‏ ‏
‏110- پرسشنامه معکوس در کداميک از ابزار پژوهش به کار مي آيد ؟‏
الف- مصاحبه باز‏
ب- مشاهده آزاد ‏
ج- تحليل محتوي‏ ج
د- مصاحبه بسته با استفاده از پرسشنامه‏
‏111- اگر در تحقيقي ، با استفاده از طيف گاتمن ، 10 سنجه ( گويه ) ، به پاسخ داده مي ‏شود و ميزان خطا 2 باشد ، ضريب تکرار يا بازنمائي چقدر است ؟‏
الف- 90/0‏
ب- 98/0‏ ج
ج- 85/0‏
د- 83/0 ‏
‏ ‏
‏112- محاسبه ميانگين وزن يافته در کدام يک از طيف ها مورد توجه است ؟‏
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف -اوزگود
ج- طيف- استگنر‏
د- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏113- ضريب ابهام در کدام طيف محاسبه مي شود ؟
الف- طيف اوزگود ‏
ب- طيف بوگاردوس‏
ج- طيف ترستون‏ ج
د- طيف استگنر‏
‏ ‏
‏114- اعتبار تجربي به ترتيب ذيل محاسبه مي شود :‏
الف- باآزمون -آزمون مجدد ‏
ب- باآزمون نتايج با داده هاي متقن ‏ ج
ج- با آزمون فرضيه ها‏
د- با آزمون و خطا ‏
‏ ‏
‏115- اگر در تحقيقي با استفاده از تحليل محتوا در دو مقطع بر روي يک متن 100 مقوله ‏بررسي شوند و اختلاف 100 مورد باشد ، ضريب روائي چقدر است ؟ ‏
الف- 90/0‏ ج
ب- 85/0‏
ج- 80/0‏
د- 73/0‏
‏ ‏
‏116- تحقيقي پيرامون شعارهاي ماه مه در شوروي سابق در خلال 10 سال صورت ‏گرفته است ، اين تحقيق چه نام دارد ؟
الف- مطالعه موردي‏
ب- تک نگاري‏
ج- تحليل محتواي طولي‏ ج
د- مشاهده آزاد ‏
‏ ‏
‏117- پرسشنامه معکوس در کدام نوع تحقيق معمول است ؟‏
الف- مصاحبه با استفاده از پرسشنامه ‏
ب- تحليل محتوا ‏ ج
ج- مصاحبه آزاد ‏
د- مشاهده کانوني‏
‏ ‏
‏118- کدام يک از مجموعه هاي زير بهتر شناسنامه يک کتاب را معرفي مي کند ؟
الف- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانواد گي مترجم احتمالي ، محل ‏انتشار ، سال انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، تعداد صفحات . ‏
‏ ‏
ب- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانوادگي مترجم احتمالي ، محل ‏انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، مجله احتمالي . ‏
‏ ‏
ج- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانوادگي مترجم ( مترجمان ) ، محل ‏انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، تعداد صفحات ، مجله احتمالي .‏
‏ ‏
د -نام خانوادگي مؤلف ، نام مؤلف ، نام اثر ، نام مترجم احتمالي ، محل انتشار ، چاپخانه ‏، سال انتشار ، مجله احتمالي ، چاپ احتمالي .‏ ج
‏ ‏
‏119- پلان اثر تحقيقي در پايان به چه صورت مي آيد ؟ ‏
الف- فهرست اعلام ‏
ب- فهرست مطالب ‏ ج
ج- فهرست جداول و نمودارها ‏
د- فهرست منابع ‏
‏ ‏
‏120- شيوه قيفي وارونه چيست و چگونه به کار مي آيد ؟ ‏
الف- از سؤالهاي به سؤالهاي خاص مي رسيم . ‏
ب- از سؤالهاي خاص به سؤالهاي کلي مي رسيم . ‏ ج
ج- از پاسخگويان عادي شروع و سپس به متخصصان مي رسيم . ‏
د- از پاسخگويان متخصص به پاسخگويان عادي مي رسيم . ‏
‏ ‏
‏121- اگر در تحقيقي پيرامون عبور و مرور در تهران پرسيده شود : « براي رفتن به ‏محل کار معمولا” از چه وسيله اي استفاده مي کنيد ؟ و چقدر هزينه مي کنيد ؟ اين نوع ‏پرسش ها چه ناميده مي شود؟
الف- سؤالهاي ايستاري ‏ ج
ب- سؤالهاي آرزوئي‏
ج- سؤالهاي مرتبط با طرز تلقي‏
د- سؤالهاي رفتاري ‏
‏ ‏
‏122- تنظيم سنجه ها به طور منظم و برحسب انباشت پذيري در کدام طيف مورد توجه ‏دقيق است ؟ ‏
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف ليکرت ‏ ج
ج- طيف گاتمن ‏
د- طيف اوزگود ‏
‏ ‏
‏123- در تحقيقي پيرامون گذران فراغت ، سؤال بدينصورت مطرح مي شود :‏
جمعه گذشته از بيداري تا خواب وقت آزاد خود را چگونه گذرانديد ؟ در اين تحقيق از چه ‏شيوه يا ابزاري استفاده شده است ؟
الف- کانوني ‏ ج
ب- بودجه -زمان ‏
ج- غير مستقيم ‏
د- فرافکن ‏
‏ ‏
‏124- اگر در تحقيقي همبستگي بين دو متغير ‏X‏ و ‏Y‏ مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه به ‏صورت نمودار زير در آيد ، بايد گفت : ‏
الف- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت کامل و مثبت وجود دارد . ‏ ج
ب- بينX ‎‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت منفي وجود دارد . ‏
ج- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي وجود ندارد . ‏
د- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت ناقص و مثبت وجود دارد . ‏
‏ ‏
‏125- اگر در تحقيقي پيرامون همسان بودن سواد زوجين، جدول زير بدست آيد :‏
چه نسبت از کل جمعيت همسري همسان تحصيل دارند ؟ ‏
‎ ‎ زن مرد
بي‎ ‎سواد ‏30‏ ‏10‏
با‎ ‎سواد ‏25‏ ‏35‏
جمع ‏60‏ ‏45‏
الف- 75/0‏ ج
ب- 7 3/0 ‏
ج- 43/0‏
د- 65/0‏
‏126- اختلال رابطه بين ‏F‏ و ‏N ‎‏ در کدام يک از شرايط زير صورت مي گيرد ؟ ‏
الف- در سؤالهاي باز و آزاد ‏
ب- در سؤالهاي دام ‏
ج- در سؤالهاي چند جوابي ساده‏ ج
د- در سؤالهاي تک جوابي ساده ‏
‏ ‏
‏127- اگر در تحقيقي پيرامون اشتغال زنان و اثرات آن بر خانواده ، درصدد بررسي تأثير ‏اشتغال مادران ، ( ‏X‏ ) بر توفيق تحصيلي کودکان ( ‏Y‏ ) هستيم ، بايد گفت :‏
الف- متغير تابع است . ‏
ب- متغير تابع نيست . ‏ ج

د- متغير واسط نيست . ‏
‏ ‏
‏128- اگر در تحقيقي پيرامون دزدي جوانان فقط نوع دزدي ، شيوه ارتکاب ، حجم مال ‏دزديده شده مورد مشاهده قرار گيرد ، گفته مي شود ، از شيوه زير استفاده شده است . ‏
الف- مشاهده کانوني ‏ ج
ب- مشاهده فعال‏
ج- مشاهده آزاد ‏
د- مشاهده کلي ‏
‏ ‏
‏129- اگر در تحليل محتوا ، روي 400 جمله ، مقوله الف 20 بار تکرار شود ، احتمال ‏تقارن اين دو مقوله چقدر است ؟ ‏
الف- 77/0‏
ب- 88/0‏ ج
ج- 90/0‏
د- 75/0‏
‏ ‏
‏130- در تحقيقي توزيع جمعيت مورد مطالعه بر پايه اعتقاد ديني صورت گرفت و سه ‏گروه کاتوليک ، پروتستان و کليمي تميز داده شد ، در اين تحقيق از چه مقياسي استفاده ‏شده است ؟
الف- مقياس نسبي ‏
ب- مقياس اسمي ‏ ج
ج- مقياس ترتيبي ‏
د- مقياس فاصله اي ‏
‏ ‏
‏131- پژوهشگر به هنگام يک تحقيق ژرفانگر بايد :‏
الف- کنجکاوي را از خود دور کند . ‏
ب- نسبت به داده هاي تحقيق يا پاسخهاي پاسخگويان خود ، کنجکاو باشد . ‏ ج
ج- نسبت به داده هاي تحقيق يا پاسخهاي پاسخگويان عکس العمل نشان دهد . ‏
د- نسبت به عدم وجود امنيت و آرامش در جامعه تحقيق کنجکاو نباشد . ‏
‏ ‏
‏132- آيا يک محقق مي تواند به عنوان يک عضو کاملا” خودي و محرم در اجتماع مورد ‏بررسي باز شناخته شود ؟ ‏
الف- خير ، يک محقق هر چقدر هم خود را به مردم نزديکتر سازد ، باز نمي تواند اين ‏فکر را ازذهن مردم بزدايد که متعلق به فرهنگ ديگري است و سرانجام به محل يا ‏کشورش بر مي گردد . ‏
‏ ‏
ب- بله، محقق به مردم نزديک مي شود و اين فکر را که متعلق به فرهنگ ديگري است ‏از ذهن مردم مي زدايد . ‏ ج
‏ ‏
ج- محقق با دوري از فرهنگ خود رفته رفته به صورت يک عضو کاملا” خودي و محرم ‏در اجتماع مورد بررسي بازشناخته مي شود . ‏
‏ ‏
د- براي اينکه محقق به صورت يک عضو کاملا” خودي و محرم در اجتماع مورد بررسي ‏درآيد ، عينا” تظاهر به بيگانگي نسبت به فرهنگ خود نمايد . ‏
‏ ‏
‏133- بررسي بازيهاي گروهي و قومي چه کمکي به تحقيق انسان شناسي مي کند ؟ ‏
الف- از طريق بازيها نقشهاي اقتصادي افراد در جامعه بررسي مي شود . ‏ ج
ب- بازيها به دور از نيازهاي اجتماعي و فرهنگي ، فقط به تقويت شخصيت افراد مي ‏پردازد . ‏
ج- بررسي بازيهاي گروهي و قومي مشخص کننده قدرت جسماني افراد در ارائه نقشهاي ‏اعضاي آن است . ‏
د- بازيها منعکس کننده نيازهاي اجتماعي و فرهنگي اند و بررسي آنها به شناخت نيازهاي ‏فرهنگي اقوام مي انجامد.‏
‏ ‏
‏134- داستانها و افسانه هاي عاميانه در جوامع نانويسا در تحقيق انسان شناسي به چه کار ‏مي آيند ؟ ‏
الف- براي شناخت افسانه هاي غير مشابه در ميان اقوام گوناگون . ‏
ب- براي شناخت نشانه هايي که دال بر عدم وجود اشاعه فرهنگي ميان اقوام است . ‏
ج- براي شناخت حوادث مهم و رويدادهايي که در اين جوامع رخ داده اند . ‏ ج
د- براي شناخت تاريخ مکتوب و مستندي که در اين جوامع موجود است . ‏
‏ ‏
‏135- مارسل موس مي گويد : بايد بدانيم که مشاهده توسط چه کسي ، کجا ، چگونه و چرا ‏انجام مي شود يا چرا انجام شده است و در واقع : ‏
الف- مشاهده براي تأثير گذاري است . ‏
ب- مشاهده براي باز توليد زندگي بوم زاداست . ‏ ج
ج- مشاهده براي دسته بندي اشياء نيست . ‏
د- مشاهده براي تهيه مجموعه اي از اشياء است . ‏
‏ ‏
‏136- در سال 1896 که « بوآس » محدوديت روش تطبيقي را برشمرد ، چه نامي به آن ‏داد؟ ‏
الف- روش تاريخي ‏
ب -روش پيمايش متقاطع فرهنگي ‏ ج
ج- روش تطبيقي انسان شناسي اجتماعي ‏
د- روش تطبيقي آشکار بين فرهنگي ‏
‏ ‏
‏137- تحقيق ميداني : ‏
الف- اجازه مي دهد که مردم عقايد خود را عوض کنند و رسوم و فر هنگ خود را بر ‏طبق شرايط حاکم قبول کنند . ‏
ب- اجازه مي دهد که عقايد مردم محل به گوش مؤسسات دست اندرکار برنامه هاي توسعه ‏برسد و در مورد رسوم ، فرهنگ و شيوه زندگي آنها اطلاعات دقيقي را به دست مي دهد . ‏ ج
ج- اجازه مي دهد تا عقايد مرم محل و اطلاعات آنها با توجه به عقايد انسان شناسان شکل ‏جديدتري به خود بگيرد و در واقع فرهنگ پذير شود . ‏
د- اجازه مي دهد تا انسان شناسان آداب و رسوم بوميان را تحت تأثير قرار دهند . ‏
‏ ‏
‏138- مصاحبه و مشاهده چگونه به مردم شناسان کمک مي کند ؟ ‏
الف- مصاحبه و مشاهده به دور از ارزشها و عوامل نا آشکاري است که با پرسشنامه به ‏دست مي آيد . ‏
ب- در هنگام مصاحبه و مشاهده نيازي به جلب اعتماد پاسخگو نيست . ‏
ج- اطلاعات مورد نظر نه از طريق مشاهده و مصاحبه ، بلکه از طريق پرسشنامه اي که ‏مردم شناس توزيع مي کند به دست مي آيد . ‏
د- مستلزم حوصله و تبحر پژوهشگر و جلب اعتماد پاسخگو است . ‏ ج
‏ ‏
‏139- در علم شناسي ادراک حسي وجود ندارد زيرا :‏
الف -مردم شناسي نيازي به ضبط و شرح تمامي زندگي يک جامعه ندارد . ‏
ب- مردم شناسي نيازي به ثبت و ضبط وقايع اجتماعي و تدوين آمارها ندارد . ‏ ج
ج- مردم شناسي علم مشاهده و آمار است . ‏
د- مردم شناسي نيازي به شناخت وقايع ، روابط بين آنها ، پيوندها و اندازه هايشان ندارد . ‏
‏140- وقتي مردم نگار به محل تحقيق مي رود : ‏
الف- بايد بدون هيچ گونه آگاهي قدم به محل بگذارد و به مطالعه بپردازد . ‏ ج
ب- بايد از آنچه که مي داند آگاهي کاملي داشته باشد تا به شناخت آنچه که از آن آگاه نيست ‏توفيق يابد . ‏
ج- بايد بداند که وقايع اجتماعي هرگز تاريخي نيستند و بنابراين برگشت پذير بوده و قابل ‏انکارند . ‏
د- بايد بداند که مطالعه وي نيازي به ثبت وقايع اجتماعي ندارد ، بلکه فقط بايد از آگاهيهاي ‏گذشته خود در محل استفاده کند .‏
‏141- مشکلات ذهني مردم نگاري : ‏
الف- خطر مشاهده سطحي است . ‏ ج
ب- جلوگيري از قضاوت اخلاقي است . ‏
ج- کوششي براي به سر بردن با جامعه بوم زاد است . ‏
د- دقت در انتخاب شواهد و توجه به زبانهاي محلي است . ‏
‏ ‏
‏142- اشياء جمع آوري شده در تحقيق مردم شناسي بايد :‏
الف- فقط شامل : نام ، محل ، شکل ، اندازه باشد . ‏
ب- شامل : نام ، محل ، اندازه ، نحوه ساختن ، مورد استفاده مآخذ ، شکل ، تاريخ تحقيق ، ‏قيمت خريد شي ء نام و مشخصات محقق باشد . ‏ ج
ج- شامل : نام ، نحوه ساختن ، تاريخ تحقيق ، نام محقق باشد . ‏
د- فقط شامل ، اندازه ، نام ، قيمت خريد شي ء ، نام و مشخصات محقق باشد . ‏
‏ ‏
‏143- براي مفيد بودن تحقيق کدام يک از شروط زير لازم است ؟ ‏
الف- تبحر محقق در مطالعات پهناگر و مطالعه در نهادهاي اجتماعي گسترده . ‏
ب- بي طرف بودن محقق در جامعه تحقيق . ‏ ج
ج- تبحر محقق در مطالعات پهنانگر در يک فاصله زماني اندک . ‏
د- تبحر محقق در همه زمينه ها و داشتن زمان کافي براي تحقيق . ‏
‏ ‏
‏144- موزه نگاري : ‏
الف- شاخه اي از مردم نگاري تحليلي است که به تحليل اشياء جمع آوري شده مي پردازد. ‏
ب- شاخه اي از انسان شناسي است که تنها به تهيه عکس از داده ها مي پردازد . ‏
ج- شاخه اي از مردم نگاري توصيفي است که نتايج تمدن يا همه اشياء را به هر شکلي که ‏باشند ثبت مي کند . ‏ ج
د- شاخه اي از مردم نگاري تحليلي است که فاقد اهميت عملي و نظري است . ‏
‏145- تهيه نقشه هاي توزيعي : ‏
الف -بايد در آغاز پژوهش در محل تحقيق صورت گيرد . ‏ ج
ب- بايد در پايان پژوهش صورت گيرد . ‏
ج- بايد در آغاز و پايان پژوهش صورت گيرد . ‏
د- شيوه اي است کاربردي ، که پيش از انجام کار به آن مبادرت ورزيده مي شود . ‏
‏ ‏
‏146- اساس مشاهده : ‏
الف- توجه به عينيت و صرفنظر کردن از ذهنيت است . ‏ ج
ب- دوري از عينيت و توجه دقيق به ذهنيت است . ‏
ج- توجه به ذهنيت و استفاده از فرضيات تاريخي است . ‏
د- فارغ بودن از مسايل جزئي و توصيفي است . ‏
‏ ‏
‏147- تحليل فرهنگي مقايسه اي چيست ؟ ‏
الف- يک نوع روش مردم شناسي براي شناخت نظام خويشاوندي بدون تجزيه و تحليل ‏آماري است . ‏
ب- يک نوع روش مردم شناسي براي تحليل نظام خويشاوندي ايروکوآ در سنخ شناسي « ‏مورداک » است . ‏
ج- يک نوع روش مردم شناسي است که در آن هيچ گونه فهرست بندي براي تحليل مقوله ‏هاي مربوط به اقوام وجود ندارد . ‏
د- يک نوع روش مقايسه اي است که مبتني بر فهرست بندي مقوله هاي مربوط به ‏مفروضات و داده هاي اقوام بسيار مختلف است . ‏ ج
‏148- بهترين گروه پژوهشي : ‏
الف -گروهي است مجهز به مردم نگاران و عکاسان متبحراست.‏
ب- گروهي است که بدون زمين شناس ، گياه شناس و مردم نگاران خود حرکت نکند و به ‏زمين تحقيق قدم نگذارد. ‏
ج- گروهي است که بايد فقط با مردم نگاران در محل به تحقيق بپردازند . ‏ ج
د- گروهي است که از روانشناسان خود در محل تحقيق استفاده مي کند . ‏
‏ ‏
‏149- تکنيکها و روشهاي تعيين شده به درجه شناخت ما از جامعه تحقيق بر مي گردد ، ‏بنابراين پژوهشگر مردم شناس بايد : ‏
الف- دوست داشتن و عواملي نظير آن را از خود دور کند . ‏
ب- مدتها از جامعه مورد مطالعه دور باشد . ‏ ج
ج- در جامعه زندگي کند و همان طور که هست خود را به روستاييان بشناساند . ‏
د- به هنگام تحقيق به نقش زمان و مکان توجه نکند . ‏
‏ ‏

پاسخ ها با حرف ج مشخص شده اند

مروت آزادبخت

 

چند نمونه از سئوالات روش تحقيق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *