در اين روش پژوهشي، هدف محقق بررسي چگونگي مراحل و نمونه‌هاي رشد، يا تغييرات آنها در نتيجه گذشت زمان ‏است. مانند مطالعه طولاني از نمونه‌هاي رشد از نظر جسمي يا عقلي در مراحل مختلف سني و تعيين ميزان تغييرات ‏حاصل از آنها از طريق بررسي روال رشد (جسمي يا عقلي) در يك گروه كودك تا مرحله بزرگسالي، يا مطالعه ‏مقطعي از نمونه‌هاي رشد در مراحل مختلف سني و تعيين ميزان تغييرات حاصل از آنها از طريق بررسي اين نمونه‌ها ‏در سنين مختلف. بنابراين، مي‌توان گفت، هدف در اين دست از تحقيقات، بررسي و مطالعه تغييرات در نتيجه ‏گذشت زمان است.‏
‏1- ويژگي‌هاي تحقيق تداومي و مقطعي:‏
‏ الف- در تحقيق تداومي توجه محقق به مطالعه متغيرها و رشد و گسترش آنها در اثر گذشت زمان است. در اين ‏نوع تحقيقات معمولاً پرسش‌هائي به خلاصه ذيل مطرح است:‏
‏(1)نظام تغييرات رشد چگونه است؟ (2)ميزان اين تغييرات تا چه حد است؟
‏(3)جهت و پي‌آمدهاي اين تغييرات چگونه است؟ (4)عوامل مرتبط و وابسته‌اي كه بر اين تغييرات و ويژگيهاي ‏رشد تاثير دارد كدام است؟
‏ ب- انتخاب نمونه در مطالعات تحقيقي تداومي به خاطر افت تعداد افراد نمونه در اثر گذشت زمان، به صورت حاد ‏درآمده است. زيرا با كم شدن تعداد افراد نمونه در طول زمان محقق نخواهد توانست نتايج نهائي مورد نظر خويش را ‏بگيرد. براي مثال ممكن است گروه نمونه در ابتداي تحقيق،‌مركب از چهارصد كودك دوازده ماهه باشد، در حاليكه ‏بعد از گذشت زمان و تداوم تحقيق، مثلاً بعد از دوازه سال اين تعداد به سيصد و بيست نفر تقليل يابد،‌ و اين افت ‏مي‌تواند به واسطه فوت آنان به عناوين مختلف، ترك محل تحقيق به خاطر انتقال خانواده آنها از آن محل، نداشتن ‏يا از دست دادن انگيزه و علاقه براي شركت در اين تحقيق و غيره باشد. بنابراين همين افت تعداد افراد نمونه يا هر ‏نوع كوشش براي جايگزيني افراد از دست رفته، موجب مي‌شود كه در اين دست، از مطالعات تعصبات و گرايش‌هائي ‏وارد شود، كه نتايج تحقيق را متاثر مي‌سازد و عدم آگاهي محقق از آنها، سبب نتيجه‌گيريهاي غلط از نتايج غايي ‏خواهد شد. بايد اضافه كرد كه در اين دست از مطالعات،‌ حتي اگر گروه نمونه را از جامعه‌اي پايدار انتخاب كنيم، نوع ‏ديگري از تعصبات و تمايلات بر نتايج تحقيق اثر خواهند گذاشت كه اغلب از نظر محقق ناشناخته‌است و متعلق به ‏همين جامعه پايدارند. از جمله ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي و مانند آنها است كه قابليت تعميم نتايج اين ‏دست از تحقيقات را محدود مي‌كنند و به اين ترتيب نتايج آنها را فقط مي‌توان به گروههاي مشابه گروه نمونه تعميم ‏داد.‏
‏ ج- استمرار و دوام محقق و مخارج مادي در طول زمان از خصوصيات مهمي است كه در ادامه يكنواخت و صحيح ‏تحقيق تداومي مؤثر خواهد بود.‏
‏ د-معمولاً مطالعات تحقيقي مقطعي در مقايسه با تحقيق تداومي تعداد بيشتري از افراد را به عنوان گروه نمونه در ‏بر مي‌گيرد، ولي عوامل رشدي كمتري را توصيف مي‌نمايد. ‏
‏ هـ- تحقيقات تداومي تنها روش مستقيم مطالعه و بررسي مراحل مختلف رشد چه از نظر جسمي و ‏چه از نظر عقلي در انسان و به طور مكالمه و بررسي ميزان تغييرات هر عاملي در ظرف زمان است. ولي ‏روش تحقيق مقطعي در مقايسه با روش تحقيق تداومي ارزانتر و سريعتر است و گذشت واقعي زمان را با انتخاب ‏نمونه‌هاي گوناگون از افراد در سنين مختلف تحقيق يكي نيستند، اغلب اين شك پيش مي‌آيد كه امكان مقايسه ‏عوامل رشد در نمونه‌ها موجود نيست. به عبارت ديگر گاهي اوقات سئوالهائي مانند: ‏
‏ « آيا تفاوت‌هاي موجود در اثر رشد به وجود آمده‌اند يا حاصل تفاوت‌هاي موجود ميان گروههاي مختلف‌اند؟»‏
محققان را در استنتاج نتايج از تحقيقات مقطعي دچار ابهام و شك مي‌سازد. ‏
‏2- مراحل مختلف تنظيم تحقيق تداومي و مقطعي:‏
‏ الف- موضوع تحقيق،مساله تحقيق، فرضيه‌ها را تدوين، هدفهاي آن را مشخص و تعريف، و جامعه نمونه بيش از ‏نياز را مشخص كنيد
‏ ب- از كتابها و نوشته‌هاي موجود در زمينه مورد علاقه، مطالعات وسيع و پيگيري را آغاز كنيد و به جمع‌آوري ‏اطلاعات يا استفاده از مصاحبه و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارك بپردازيد
‏ ج- گروه يا گروههاي نمونه را انتخاب كنيد و به جمع‌آوري مداوم اطلاعات بپردازيد ‏
‏ د- اطلاعات جمع‌آوري شده را ارزشيابي و تعبير و تفسير كنيد و سپس گزارشي از نتايج آنها را با استفاده از ‏مدلهای علمی تنظيم نماييد.‏
‏3- روش تحقيق موردي و زمينه‌اي ‏ : در تحقيق موردي و زمينه‌اي توجه محقق بيشتر به آن نكات و ‏عوامل مهم و يا با معني است كه به صورتي در شناخت گذشته و حال يا مطالعه ميزان تغييرات يك مورد خاص ‏موثر است.‏
‏ به عبارت ديگر، در اين نوع پژوهش، شناسائي و درك جامعي از يك دوره كامل يا قسمتي مهم از يك واحد، ‏هدف است. اين واحد مورد مطالعه ممكن است يك فرد، يك فاميل، يك گروه، يك موسسه اجتماعي، يا يك جامعه ‏باشد.اين روش از پژوهش بطور عميقي كنش و واكنش‌هاي ميان عوامل به وجود آورنده تغيير يا رشد و گسترش را ‏در مورد يا زمينه‌اي خاص وارسي مي‌كند، و گاهي محققان در اين دست از تحقيقات براي نشان دادن ميزان ‏تغييرات يا رشد و گسترش در يك دوره به‌خصوص به مطالعات تداومي مي‌پردازند. مددكاران اجتماعي و مشاوران ‏مدارس اغلب درگير اين نوع مطالعات‌اند و بايد در تمام مراحل فعاليت خود اين نكته را به خاطر داشته‌باشند كه در ‏اين موارد، فرد مورد مطالعه، نماينده گروه نيست و نمي‌توان از او يك نتيجه گروهي گرفت، بلكه در اين مطالعه، بايد ‏فرد را به عنوان يك شخصيت بي‌همتا مورد مطالعه قرار داد و هرگز نتايج حاصل از مطالعه يك واحد را به عموم ‏تعميم نداد. معمولاً مطالعات و بررسيهاي مددكاران اجتماعي و مشاوران مدارس در جهت پروژه‌هاي تحقيقي نيست، ‏بلكه مطالعات آنان بيشتر در جهت يافتن راه‌حلهاي مناسبي براي مشكلات مراجعان است. البته، مي‌توان تعدادي از ‏اين موارد را كه كم‌بيش مشابه‌اند، به عنوان طرح تحقيقي انتخاب كرد و از طريق مقابله و مقايسه انواع مختلف، به ‏شناخت و درك بهتر و بيشتر از رفتار بشر نائل گشت ‏. تحقيق زمينه‌يابي غالباً زماني بكار برده مي‌شود كه ‏محقق قصد جمع‌آوري اطلاعاتي نظير : درصد افرادي كه موافق يا مخالف يك عقيده مشخص هستند را ‏دارد. ‏
از تحقيق زمينه‌يابي مي‌توان براي كشف رابط بين متغيرهاي مختلف استفاده كرد.‏
تحقيق زمينه‌يابي يك فرآيند پژوهشي مشخص و معين است كه توسعه و گسترش آن مديون ‏جامعه‌شناسي است. زمينه‌يابي به عنوان يك روش منظم جمع‌آوري اطلاعات، اگرچه داراي يك تاريخ ‏طولاني است مورد توجه روش شناسان قرار گرفته است.‏
اطلاعاتي كه با استفاده از روش‌هاي زمينه‌يابي جمع‌آوري مي‌شود گونه‌هاي مختلفي دارد: به عنوان مثال: موسسه ‏گالوپ از زمينه‌يابي براي بررسي عقايد مردم، در تجارت، براي تعيين ميزان پذيرش يك كالا يا محصول، توسط مردم ‏استفاده مي‌کند.‏

‏ ‏
‎*‎‏ روش تحقيق زمينه‌اي موردي (مطالعه مورد خاص):‏
الف- روشي براي تنظيم داده‌هاي اجتماعي به منظور نشان دادن واقعيات
ب- هدف، درك جامعي از يك دوره كامل، يا قسمتي مهم از يك واحد
ج- واحد مورد مطالعه ممكن است يك فرد، يك فاميل، يك موسسه اجتماعي، يا يك جامعه يا يك ‏رويداد و واقعه باشد
د- يك روش مطالعه طولي است كه رشد و توسعه را در طول زمان نشان مي‌دهد
مثال:‏
‏(1)مطالعه و بررسي عميق و وسيعي از مشخصات و خصوصيات يك دانش‌آموز كه دچار اختلال در ‏يادگيري است
‏(2)مطالعه و بررسي گسترده‌اي از شرايط زندگي و فرهنگ مردم در جنوب شهر تهران
از بين كليه علوم موجود محققان در اقتصاد، مردم‌شناسي، روانشناسي و بهداشت عمومي بيشتر از ساير روش‌ها از ‏زمينه‌يابي براي جمع‌آوري اطلاعات براي حل رشته‌هاي خود استفاده مي‌كنند.و يا موضوعات ذيل كه از طريق ‏تحقيق زمينه‌يابي مي‌توان مورد مطالعه قرار داد:‏
‏ الف- بررسي تحقيقات و مطالعات از رشد شناختي كودكان (پياژه ‏) ‏
‏ ب- مطالعه و بررسي عميق و وسيعي از مشخصات و خصوصيات يك دانش‌آموزكه دچار اختلال در يادگيري ‏است.‏
‏ ج- مطالعه و بررسي گسترده‌اي از شرايط زندگي و فرهنگي مردم در جنوب يك كشور بزرگ تحقيق زمينه‌يابي ‏در علوم تربيتي به منظور مطالعه شرايط موجود در رابطه با نيازهاي آموزشي بكار برده مي‌شود. مديران آموزشي با ‏استفاده از اين روش اطلاعات لازم را به منظور اتخاذ تصميم مناسب جمع‌آوري مي‌كنند. تحقيق زمينه‌يابي برخلاف ‏تاريخي با پديده‌هايي كه در زمان حال اتفاق مي‌افتند سروكار دارد. تحقيق زمينه‌يابي به منظور كشف داده‌ها يا ‏اطلاعاتي به كار برده مي‌شود كه از طريق آنها مي‌توان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد. تحقيق ‏زمينه‌يابي براي تعيين روابط علت و معلولي، به طور قطعي، به كار برده نمي‌شود. اين روش بيشتر به منظور كشف ‏رابطه و مستندسازي فرضيه‌هايي كه به صورت علت و معلولي صورت‌بندي مي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.‏
‏ بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه درصد قابل ملاحظه‌اي از پژوهش‌هاي انجام شده درآموزش و ‏پرورش با استفاده از روش زمينه‌يابي انجام شده است. به عنوان مثال: لازارفيلد ‏ محتوي 40 مجله پژوهشي را در ‏سال 1964 مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش لازارفيلد نشان داد كه تقريباً در يك ‌سوم از تحقيقات انجام شده ‏روش زمينه‌يابي براي حل مشكلات آموزشي به كار برده شده است. در علوم تربيتي،‌ مسايل زيادی وجود دارد كه ‏پاسخگويي به آنها مستلزم استفاده از روش زمينه‌يابي است.‏
‏« بطور كلي اين روش براي بررسي واقعيت‌هاي آموزشي موجود به كار برده مي‌شود»به عنوان مثال:« ‏بررسي نظام برنامه‌ريزي درسي آموزشي عالي در ارتش جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب براي آن»‏
‏« شناسايي و درك جامعي از نظام برنامه‌ريزي درسي ارتش ج.ا.ا، مورد نظر است. محقق در روش‌ زمينه‌يابي واقعيت،‌ ‏يعني آنچه كه هست را برمي‌گزيند و از طريق يك سلسله تلاش‌ها به دنبال حقيقت، يعني آنچه كه بايد باشد، كاوش ‏مي‌كند.»‏
لازم به ذكر است كه حاصل تحقيق زمينه‌يابي فقط در همان جامعه يا نهاد كه تحقيق در مورد آن انجام گرفته ‏است،‌ كاربرد دارد و نمي‌توان، يافته‌ها را به ساير جوامع تعميم داد. زيرا بخاطر محدوديت در تعداد واحدهاي مورد ‏مطالعه، نمي‌توان يافته‌هاي اين دست از تحقيقات را به گروهي كه واحد متعلق به آن است تعميم داد، مگر آنكه در ‏اين زمينه بخصوص‌، تحقيقات پيگير و مناسب و انتخاب نمونه‌ها بطور صحيح و منطقي اساس كار باشد. در اغلب ‏موارد،‌ نتايج اين نوع مطالعات متاثر از تعصبات ذهني محقق است. براي مثال، موردي را كه محقق براي مطالعه ‏انتخاب مي‌كند، ممكن است به علت آشنايي و نزديكي موقعيت روحي و عاطفي آن مورد با خواسته‌ها و تمايلات ‏ذهني محقق، يا به علت استثنائي بودن آن مورد باشد بنابراين، تعبير و تفسير نتايج نيز متاثر از همين تمايلات ‏ذهني است.‏
‏4- ابزار جمع‌آوري اطلاعات در روش زمينه‌يابي:‏
‏ الف- در روش زمينه‌يابي براي جمع‌آوري اطلاعات از كليه آزمودنيهاي يك نمونه از «ابزار جمع‌آوري اطلاعات» ‏استفاده مي‌شود. چنانچه محقق تمايل دارد پايگاه اقتصادي- اجتماعي آزمودنيها را تعيين كند، بايد وسيله (وسيله ‏جمع‌آوري اطلاعات)‌ يكساني را براي تمام آزمودنيها اجرا كند. محقق نمي‌تواند وضعيت اقتصادي- اجتماعي نيمي از ‏آزمودنيها را توسط پرسشنامه و نيم ديگر را بوسيله مصاحبه تعيين كند. شرايط و وسايل جمع‌آوري اطلاعات بايد ‏براي كليه آزمودنيها يكسان باشد. فرض بر اين است كه اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از ابزار زمينه‌يابي،‌ ‏مقداري هستند. و در مورد آزمونهاي چندگزينه‌اي اطلاعات در زمان پاسخگويي مقدار هستند.چنانچه از سئوالات ‏پاسخ باز استفاده مي‌شود، اطلاعات بدست آمده را بايستي كدگذاري شوند. به نحوي كه تجزيه و تحليل پاسخهاي ‏گزارش شده به صورت مقداري باشند. پرسشنامه و مصاحبه‌هاي انفرادي، معمولي‌ترين ابزاري هستند كه در ‏روش‌هاي زمينه‌يابي به منظور جمع‌آوري اطلاعات بكار برده مي‌شوند.‏

اولين قدم در انجام يك تحقيق موردي و زمينه‌يابي رضايت‌بخش بوسيله پرسشنامه، فهرست‌بندي كردن ‏هدفهايي است كه قصد دسترسي به آنها را از طريق پرسشنامه داريم. تهيه و تنظيم يك پرسشنامه قبل ‏از داشتن درك روشني از آنچه كه از آن بايد بدست آيد تقريباً معمولي است، تا موقعي كه به صورت ‏دقيقي معين نكنيم كه چه نوع اطلاعاتي نياز داريم، با اين اطلاعات چه كارهايي مي‌توانيم انجام دهيم؟ و ‏چگونه هر سئوالي در پرسشنامه در رسيدن به اين هدف به ما كمك مي‌كند؟ قادر به تهيه يك ‏پرسشنامه مناسب براي سئوال تحقيقي خود نخواهيم بود.‏
‏ ب- در تهيه هدفهاي پرسشنامه، روش‌هاي تجزيه و تحليل (اطلاعاتي) كه در اثر اجراي پرسشنامه جمع‌آوري ‏مي‌شود، بايد مورد توجه قرار گرفته شود. فرض كنيد شما علاقه‌مند هستيد كه توانائيهاي گروهي را در مدارس يك ‏شهر مورد تحقيق قرار دهيد. اولين هدف شما ممكن است تعيين درصد مدارسي باشد كه در آنها از كارهاي گروهي ‏استفاده مي‌شود. بنابراين، شما سئوالاتي را در پرسشنامه خود منظور خواهيد كرد كه اطلاعات مفيدي درباره ‏توانائيهاي گروهي جمع‌آوري كند. بديهي است كه، الزاماً، هدفهاي شما محدود به توصيف فعلي مدارس نخواهد شد. ‏شما ممكن است از نمونه‌اي كه انتخاب مي‌كنيد سوالاتي نظير پرسشهاي ذيل مطرح سازيد:‏
‏ 1) نظر مديران مدارس در استفاده از توانائيهاي گروهي چيست؟
‏ 2) چگونه مي‌توان اين فعاليت‌ها را اصلاح كرد؟
‏ 3) نظر عموم مردم در استفاده از توانائيهاي گروهي در مدارس چيست؟
تحقيق زمينه‌يابي مي‌تواند به منظور دستيابي به هدفهاي ديگري به غير از توصيف چگونگي توزيع هر سئوال ‏پرسشنامه، در كل نمونه مورد پژوهش بكار برده شود.‏
در تحقيق «توانائيهاي گروهي» يكي از هدفها ممكن است:‏
تعيين اختلاف‌هاي موجود بين انواع مدارس باشد. به عنوان مثال:در تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده،‌ در ‏اين تحقيق فرضي، مي‌توان تعيين كرد كه :‏
‏ (1) آيا مدارس روستايي و شهري، از نظر استفاده از توانائيهاي گروهي با هم اختلاف دارند يا خير؟
هدف ديگر ممكن است مطالعه روابط بين متغيرها باشد. به عنوان مثال مي‌توان :‏
‏ (2) رابطه بين پيشرفت تحصيلي و حضور يا عدم حضوري روش توانائيهاي گروهي را مورد بررسي قرار داد. ‏چنانچه به‌توانيد داده‌ها را بر اساس زمان مرتب كنيد، هدف ديگر شما ممكن است آزمون يك فرضيه علّي باشد. به ‏عنوان مثال:‏
پژوهشگري ممكن است فرضيه‌اي به شكل ذيل صورت‌بندي كند:‏
‏« مدارسي كه از روش توانائيهاي گروهي استفاده مي‌كنند، درصد قبولي آنها در كنكور بيشتر از مواردي ‏است كه از اين روش استفاده نمي‌كنند.»‏
براي آزمودن اين فرضيه داده‌ها بايد به نحوي جمع‌آوري شود كه نشان دهند:‏
‏ 1) روش استفاده از توانائيهاي گروهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا خير. ‏
‏ 2)در صورتي جواب مثبت است چند درصد از مدارس مورد پژوهش از اين روش استفاده مي‌كنند.‏
‏ به طور خلاصه، روش‌هاي موردي و زمينه‌يابي مي‌تواند هدفهاي مختلف داشته باشد. اين هدف‌ها قبل از اجراي ‏تحقيق بايد دقيقاً‌ مشخص شوند. در غير اين صورت محقق، در انتخاب نمونه، ساختن پرسشنامه و نحوه تجزيه و ‏تحليل اطلاعات با مشكلات فراواني روبروه خواهد شد.‏
‏ ج- انتخاب يك نمونه: روشن‌ترين كار در يك تحقيق، پرسشنامه‌اي كه بايد به آن توجه كامل شود، انتخاب افرادي ‏است كه اطلاعات مورد نياز بايد از آنها گرفته شود، گاهي اوقات، پيدا كردن يا انتخاب گروه مورد نياز آسان است و ‏اين عمل به سرعت انجام مي‌شود. اما در برخي از موارد چنانچه محقق بصيرت و آگاهي لازم را نداشته باشد ممكن ‏است پرسشنامه را براي گروهي ارسال كند كه اطلاعات لازم را نداشته باشند. ‏
‏ به عنوان مثال، در پژوهشي كه هدف آن تعيين ميزان مشاركت دانشجويان در مديريت دانشگاه است، پرسشنامه ‏براي مديران دبيرستان‌ها ارسال شود. در چنين مواردي پرسشنامه‌ها به صورت سفيد يا ناقص برگشت داده مي‌شوند. ‏زيرا مديران دبيرستانها اطلاعات چنداني در مورد موضوع پژوهش ندارند.‏
‏5- ويژگيهاي روش تحقيق موردي و زمينه‌يابي:‏
‏ الف-بررسي‌هاي موردي و زمينه‌يابي،مطالعات و تحقيقاتي عميق و وسيعي ازيك واحد است كه نتايج حاصل ‏ازآنها، ارائه دهنده تصويركامل و سازمان‌يافته‌اي از آن واحد است.‏
‏ ب- مطالعات در علوم اجتماعي و تربيتي بسيار مفيد است،‌زيرا به علت محدوديت واحد مورد مطالعه،‌ محقق قادر ‏خواهد شد تا به مطالعه و بررسي دقيق و عميقي از متغيرهاي مهم، روال تغييرات و كنش و واكنش آنها، در مراحل ‏مورد نظر دست يابد.‏
‏ ج- اطلاعات جمع‌آوري شده در پژوهش‌هاي موردي و زمينه‌يابي، اغلب شامل مثالها و شرح‌حال‌هايي است كه ‏مي‌توان از تركيب آنها نتايج قابل تعميم و معني داري از نظر آماري به دست آورد.‏
‏ د- در مقايسه با تحقيق توصيفي كه هدف آن مطالعه و بررسي تعداد معدودي متغير در يك نمونه وسيع از ‏واحدها است، برعكس، هدف تحيقيق زمينه‌يابي، بررسي تعداد بيشتري متغير در يك نمونه محدود از واحدها است. ‏براي مثال:‏
‏« بررسي نظرات مردم به منظور ارزيابي موقعيت كانديداهاي نمايندگي شوراي شهر در حوزه‌اي خاص و قبل از ‏انتخابات» را در مقايسه با « بررسي نظرات آقاي ‏x‏ دربار مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مانند آنها» در نظر ‏بگيريد.‏
‏ بررسي مثال اول كه در حوزه مطالعات توصيفي(نظر سجی) قرار دارد، نظرات گروه كثيري، يعني تعداد بسياري از ‏نمونه‌ها را درباره يك موضوع يا يك عامل، مورد مطالعه قرار مي‌دهد. اما برعكس،‌بررسي مثال دوم كه در حوزه ‏مطالعات موردي قرار دارد، نظرات يك فرد،‌ يعني يك نمونه را در مواردي گوناگون مطالعه مي‌كند. به عبارت ديگر ‏در اين مطالعه چند عامل يا متغير مورد بررسي قرار مي‌گيرد.‏
‏ هـ- تحقيق عميق و وسيع از يك واحد است كه نتايج آن تصور كامل و سازمان‌يافته‌اي از واحد مورد مطالعه را ارائه ‏مي‌دهد. ‏
‏ و- نتايج موردي، اغلب پايه و اساس فرضيه‌هاي آگاهانه براي تحقيقات با هدف كشف روابط علت و معلولي قرار ‏مي‌گيرد.‏
‏6- مراحل مختلف تنظيم روش تحقيق موردي و زمينه‌يابي:‏
‏ الف- براي انجام تحقيق زمينه‌يابي،‌ اولين گام برخورد محقق با موقعيت مساله‌اي است كه بر اساس آن موضوع ‏تحقيق شكل‌ مي‌گيرد. و بر پايه موضوع تحقيق، فرضيه، سئوال و يا اهداف ويژه مطرح مي‌گردند. و پاسخ‌هاي مربوط ‏به سئوالات ذيل را بيابيد:‏
‏(1)‏ چه موضوع يا واحدي مورد مطالعه قرار می گيرد؟
‏(2)‏ چه نوع ويژگيها و روابطي مطالعه و بررسي خواهد شد؟
ب- روش انجام تحقيق را مشخص كنيد، و سئوال‌هايي به خلاصه ذيل مطرح نمائيد و پاسخ‌‌هاي مربوطه را بيابيد.‏
‏(1)‏ واحد يا واحدها را چگونه انتخاب مي‌كنيد؟
‏(2)‏ از كدام منابع اطلاعاتي استفاده مي‌كنيد؟
‏(3)‏ چه روشي از روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات را براي مطالعه و بررسي اين واحد بخصوص لازم مي‌دانيد؟
‏ ج- به جمع‌آوري اطلاعات بپردازيد و سپس آنها را سازمان دهيد و مرتب كنيد
‏ د- پس از گردآوري اطلاعات، فرضيه‌ها را آزمون كنيد و گزارشي از نتايج و تعبير و تفسير آنها تهيه و تنظيم ‏كنيد.‏

 

روش تحقيق تداومي و مقطعي

2 دیدگاه در “روش تحقيق تداومي و مقطعي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *