دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

” قرارداد اجرای طرح پژوهشی “

شماره   : ………………………

تاريخ   : ……………………..

پيوست : ……………………..

مبنا و مرجع این قرارداد، ” آیین نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه آزاد اسلامی ” است که به منظوراجرای طرح های پژوهشی مصوب ، معتبر خواهد بود.r/23/8/6

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شیراز  با نمایندگی آقای  دکتر

به نشانی: شیراز جاده صدرا – سایت پردیس دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده کشاورزی طبقه دوم – معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تلفن ۶۱۹۱۵۳۶

که از این پس در این قرارداد ” دانشگاه” نامیده می شود و آقای/خانم                  عضو هیأت علمی                                        به نشانی (محل سکونت):                                                                                               تلفن:

که از این پس در این قرارداد ” مجری طرح ” نامیده می شود منعقدمی گردد..

تبصره یک-  هر گونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتباً اطلاع داده شود و در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده تلقی می گردد.

تبصره دو- نماینده دانشگاه در این قرارداد رئیس یا مسئول حوزه پژوهشی واحد می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

  1. اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان : با رویکرد فناوری ، نوآوری، تولید علم یا تکمیل آن اختراع و اکتشاف و چاپ کتاب(قید رویکرد طرح الزامی است) که با بودجه به عدد و به حروف                        ریال   و بر اساس مجوز شماره………………………………………مورخه ……………………… شورای پژوهشی واحد/ شورای پژوهشی منطقه/ سازمان مرکزی به تصویب رسیده است.

ماده ۳- مدت و زمان اجرا

مدت اجرای طرح         ماه      از تاریخ   ………….        تا      ……………. است.

ماده ۴- ناظر طرح

۱-۴) آقای   عضو هیأت علمی               دارای رتبه علمی  به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده دارد.

شماره تماس ناظر:                             شماره ثابت:                         شماره تلفن همراه

شماره حساب ناظر:

پست الکترونیکی.

۲-۴)حق  نظارت، ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد و به حروف:

تعیین شده است که پس از کسر مالیات ، ۵۰ در صد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای و ۵۰ درصد باقیمانده پس از تایید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظرمستقل از بودجه طرح بوده  و باید توسط واحد از ردیف بودجه مربوط به طرح های تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.

ماده ۵- مبلغ کل قرارداد

مبلغ کل این قرارداد (بودجه مصوب طرح به اضافه ده درصد حق ناظر) به عدد: ريال و به حروف:  است که پس از کسر مالیات فقط از هزینه های پرسنلی ( حق الزحمه مجری و همکاران) و حق نظارت ، مطابق ماده ۶  این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره یک- موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره دو- مجری طرح موظف است مطابق ماده ۶ در موعد مقرر با هریک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت بودجه به مجری

۱-۶) ۳۵ درصد به عنوان پیش پرداخت که پس از امضای قراردادو طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

۲-۶) ۴۰درصد پس از ارائه گزارش ناظر ، مبنی بر اجرای موفقیت آمیز ۵۰ درصد از کار و در صورت تایید آن توسط دانشگاه، قابل پرداخت می باشد.

۳-۶) ۲۵ درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره یک- نرخ مالیات مربوط به حق الزحمه قراردادهای پژوهشی بر اساس بخشنامه ی شماره ی ۱۸۹۷۶۳/۵۶  مورخ ۱۹/۶/۹۲ ، محاسبه می شود.

تبصره دو- پس از پایان هر یک از مراحل فوق در صورت عدم  انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و ومطالبه خسارت ، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

ماده۷- وظایف و تعهدات مجری طرح

۱-۷) مجری طرح موظف است مفاد این قراردادو آیین نامه مربوط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی و با بهره گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب ، طرح را به نحوی هدایت کند که در زمان مقرر وبا بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

۲-۷) رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه که به منظور انجام این طرح حاصل می شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.

۳-۷) وسایل غیر مصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ ، نگهداری و استفاده صحیح و بر گشت به موقع آن به واحد خواهد بود.

۴-۷) تدوین گزارش پیشرفت کار به صورت تایپ شده و مجلد بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

۵-۷) ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح مطابق جدول پیوست ( جدول تعهدات مجری بر اساس رویکرد و بودجه طرح های پژوهشی)

۶-۷ ) ارائه سخنرانی علمی مربوط به نتایج طرح پژوهشی حسب بخشنامه شماره ۹۸۲۵۰ /۸۱ مورخه ۳۱/۳/۹۱

تبصره یک بهره برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود .

تبصره دو مجری طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده ۸  وظایف و تعهدات دانشگاه

۱-۸) پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده ۶

۲-۸) در اختیار قرار دادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه بر اساس طرح مصوب.

ماده ۹- تضمین حسن اجرای تعهدات

مجری طرح در صورت مدعو بودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک:…………………….) در اختیار واحد قرار دهد . بدیهی است ضمانت نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

ماده ۱۱- موارد غیر مترقبه(فورس ماژور)

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردداگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کار فرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه یا کمتر از یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۲- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری پیش آید ، موضوع توسط نمایندگان طرفین و یک کارشناس حقوقی مرضی الطرفین بررسی و رأی اکثریت هیأت موصوف قاطع اختلاف خواهد بود.

تبصره: مجری طرح تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.

ماده ۱۳- جریمه دیرکرد

چنانچه طرح بدون عذر موجه ( به تشخیص شورای پژوهشی واحد ) در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرار داد هم صورت نگیرد به ازای هر ماه تاخیر در اتمام طرح ، دو درصد از کل مبلغ قرارداد ( منهای حق نظارت ) به عنوان جریمه دیر کرد کسر می شود.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۹ تبصره در چهار نسخه واحد تنظیم شده و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند.

مجری طرح:

نام و نام خانوادگی:                                                                                امضاء:

 

ناظر طرح:

نام و نام خانوادگی:                                                                                                 امضاء:

 

معاونت پژوهش و فناوری :

نام و نام خانوادگی:  دکتر                                                                          امضاء:

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد:

نام و نام خانوادگی:  دکتر                                                                                 امضاء و مهر واحد :

 

 

نسخه اول- معاونت پژوهش و فناوری واحد  – جهت درج در پرونده طرح

نسخه دوم- معاونت اداری مالی واحد – جهت پرداخت اعتبار طرح بر اساس مواد ۴، ۵ ، ۶ قرارداد

نسخه سوم- مجری طرح – جهت دریافت اعتبارات و اقدام به اجرای طرح

نسخه چهارم- ناظر طرح- جهت دریافت حق نظارت

*برای آن دسته از طرح هایی که در سطح سازمان مرکزی به تصویب می رسند ، لازم است یک نسخه از تصویر قرارداد منعقد شده به دفتر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

 

خلاصه وضعیت طرح پژوهشی
گروه علمی طرح واحد دانشگاهی: شیراز
عنوان طرح:
بودجه پیشنهادی:                 ریال

بودجه تصویبی:                   ریال

تعهدات مجری:رویکرد دوم رویکرد: فن آوری، نوآوری، تولید علم یا تکمیل آن، اختراع و اکتشاف و چاپ کتاب

 

مشخصات مجری طرح
رشته تخصصی: مجری:
وضعیت استخدام:                             تمام وقت:

نیمه وقت :                                           مدعو:

رتبه علمی:            مربی                                استادیار

دانشیار                                     استاد

روند اجرای طرح پژوهشی
توضیحات فعالیت
/         /        ۱۳ تاریخ وصول طرح
/         /      ۱۳ تاریخ ارائه به :                داور                مرجع رسیدگی
/         /     ۱۳ تاریخ بازگشت از:         داور                   مرجع رسیدگی
شماره نامه:…………………………….. تاریخ:………………………. در صورت تایید طرح ، انتخاب ناظر و معرفی ناظر به مجری
تاریخ شروع :……………..تاریخ خاتمه:……………………… تاریخ عقد قرارداد
شماره چک:……………………….. مشخصات چک تضمینی( برای اعضاء هیأت علمی مدعو)
/       /        ۱۳ تاریخ پراخت قسط اول به مجری (۳۵ درصد از کل بودجه طرح)
گزارش دوره ای
/       /         ۱۳ تاریخ ارائه گزارش دوره ای توسط مجری به ناظر
/        /       ۱۳ تاریخ ارائه نظر به واحد دانشگاهی توسط مجری
/        /      ۱۳ در صورت تایید نظر : تاریخ پرداخت قسط دوم به مجری ( ۴۰ درصد از کل)
شماره فیش پرداختی:………………………

تاریخ:………………………………………….

تاریخ پرداخت ۵۰ درصد از حق نظارت به ناظر طرح توسط واحد دانشگاهی در صورت تایید گزارش
/          /           ۱۳ تاریخ ارسال نظرات ناظر توسط واحد دانشگاهی به مرجع تصویب کننده طرح به همراه تصویر فیش پرداختی حق الزحمه ناظر
تاریخ خاتمه طبق قرارداد جدید:…………………………. تمدید قرارداد(در صورت نیاز)
گزارش نهایی
/        /         ۱۳ تاریخ ارائه گزارش نهایی توسط مجری به ناظر
/         /       ۱۳ تاریخ ارائه نظر ناظر به واحد دانشگاهی توسط مجری
/         /      ۱۳ تاریخ پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده از حق الزحمه ناظر در صورت تایید گزارش
/         /      ۱۳ تاریخ ارسال نظرات ناظر توسط واحد دانشگاهی به مرجع تصویب کننده طرح به همراه تصویر فیش پرداختی حق الزحمه ناظر
  میزان جریمه دیرکرد در  صورت عدم تحویل گزارش نهایی در تاریخ خاتمه طرح
تعهدات مجری
/          /        ۱۳ تاریخ ارائه گزارش نهایی به صورت مجلد و لوح فشرده
/          /        ۱۳ تاریخ ارائه تعهدات ، مطابق رویکرد طرح
/          /        ۱۳ تاریخ پرداخت ۲۵ درصد نهایی( در صورت قابل قبول بودن تعهدات)
/          /        ۱۳ تاریخ باز پرداخت کل بودجه طرح توسط مجری (در صو.رت عدم انجام تعهدات)

 

 

” قرارداد اجرای طرح پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *