دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد

(آزمون فرضیه‌ها: رد یا تائید شدن فرضیات و علت آن‌ها بیان می‌شود) دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد کارکرد: به نقش یک عنصر در ادامه حیات یک سیستم گفته می‌شود یا به تعریفی دیگر به پیامد و

مراحل تحقیق:

مراحل تحقیق(به طور خلاصه) ۱-تعیین موضوع ۲-بررسی منابع(سابقه ادبیات) ۳-تهیه مدل تحلیلی ۴-تنظیم فرضیه(سؤالات) ۵-نمونه‌گیری، تنظیم پرسشنامه ۶-تجزیه‌وتحلیل اطلاعات     الف- آمار توصیفی     ب- آمار استنباطی(بررسی رابطه بین متغیرها در فرضیات) ۷-آزمون فرضیات ۸-تنظیم گزارش نهایی شامل:    فصل

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory)

نظریه داده بنیاد  (Grounded Theory) تئوری بنیادی (که بانام‌های تئوری بر خواسته از داده‌ها، تئوری زمینه ای و تئوری بنیادی نیز شناخته می‌شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در سال ۱۹۶۷ توسط بارنی گلیزر[۱] و انسلم

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها (Data Analysis)

۱-۸- تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها (Data Discriptire analysis)- قسمت اول(ادامه دارد)  کلیات: مطالبی که در این فصل به‌عنوان آمار مطرح می‌شود در حد آشنایی با درس آمار است و برای شناخت کامل به کتب آمار یا جلد دوم همین کتاب که

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه/رساله

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ….   فرم پيشنهاد موضوع پايان‌نامه/رساله   جناب آقاي دكتر/ سركار خانم دكتر مدير گروه محترم رشته……………….   احتراماً، اينجانب ……………………. دانشجوي رشته ………………….گرايش …………………. ورودی ………… موضوعات ذيل را جهت پايان نامه/رساله به راهنمایی

فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکترای تخصصی

تذكّرات مهّم: (رعايت موارد ذكر شده ضروري مي باشد). دانشجويان دوره‌ی دکتری تخصصی می‌توانند دو استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور انتخاب نمايند. در صورتي‌كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي

” قرارداد اجرای طرح پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی …           باسمه تعالی ” قرارداد اجرای طرح پژوهشی “ شماره   : ……………………… تاريخ   : …………………….. پيوست : …………………….. مبنا و مرجع این قرارداد، ” آیین نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه آزاد