آزاد اسلامی                                                                                             شماره: ……………….

واحد ….                                                                                                  تاریخ: ………………….

                                                                                                             پیوست: …………………

                                                                           باسمه تعالی

فرم درخواست تسویه حساب طرح پژوهشی

اینجانب………………………………………عضو هیأت علمی ……………………………………………….. مجری طرح  پژوهشی با عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………….. و با کل هزینه طرح ………………………………………………….ریال(……………………………………………) تقاضای تسویه حساب با حوزه پژوهشی را دارم.

                                                                                                            امضا مجری طرح

                                                                                                            نام و نام خانوادگی

معاون محترم پژوهشی

پرداخت از بودجه پژوهشی بلامانع می باشد.

                                                                                                رییس اداره طرح و برنامه بودجه

معاون محترم اداری مالی

از آنجا که طرح شماره…………………..با عنوان………………………………………………………………………………..مربوط به آقا/خانم……………………………………………………………………………….. مورد تایید قرار گرفته ،خواهشمند است براساس درخواست مجری طرح تسویه حساب گردد. ضمنا طرح فوق طبق زمان بندی قرارداد به تاریخ ……………………………………تحویل پژوهش گردیده است.

                                                                                                دکتر……………………………………..

                                                                                                         معاون پژوهش وفناوری

مدیر محترم امور مالی

رسیدگی و مطابق مقررات اقدام گردد.

                                                                                                دکتر………………………………………

                                                                                                            معاون اداری ومالی

 

فرم درخواست تسویه حساب طرح پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *