‏ تحقيق توصيفي كه گاهي به عنوان تحقيق غيرتجربي ناميده مي‌شود، با روابط بين متغيرها،‌ آزمودن فرضيه‌ها، ‏پروراندن مفاهيم و قوانين كلي، اصول و يا نظريه‌هائي كه داراي روائي جهان شمول است، سروكار دارد. چنين ‏تحقيقي به روابط تابعي ‏ توجه دارد. انتظار مي‌رود كه اگر متغيرx‏ به طور سيستماتيك با متغير‏y‏ مربوط باشد، ‏احتمال پيش‌بيني پديده‌اي امكان‌پذير بوده و نتايج حاصل احتمالاً فرضيه جديدي را مطرح مي‌كند كه بايد مورد ‏آزمايش قرار گيرد. برخلاف طرح تجربي، محقق در اجراي يك طرح تحقيق توصيفي، متغيرها را دست‌كاري نمي‌كند ‏و يا براي وقوع رويدادها، شرايطي را به وجود نمي‌آورد. در واقع، اگر هيچگونه مشاهده يا تحليلي نيز انجام ‏نمي‌گرفت، وقايعي كه مشاهده و توصيف مي‌شوند اتفاق مي‌افتادند. تحقيق توصيفي شامل وقايعي است كه قبلاً ‏اتفاق افتاده‌اند كه ممكن است به وضعيت زمان حال ارتباط داده شوند.‏
‏ روش تحقيق توصيفي به ويژه براي مطالعه در علوم رفتاري مناسب است،‌زيرا شرايط بروز بسياري از انواع ‏رفتارهائي را كه مورد علاقه محقق است نمي‌توان در يك موقعيّت واقعي ايجاد كرد. اعمال بعضي از متغيرهاي مهم ‏براي انسان به عنوان موضوع مطالعه،‌ ممكن است زيان بخش و تهديد كننده باشد. ملاحظات اخلاقي غالباً مانع از آن ‏مي‌شود كه انسان را در معرض دستگاريهائي كه بالقوه ممكن است برايش زيان‌بخش باشد قرار دهند. چنانكه تجويز ‏كشيدن سيگار به افراد مورد مطالعه براي كشف رابطه ميان سيگار و سرطان ريه يا گلو و يا ايجاد شرايطي براي وقوع ‏تصادف اتومبيل غيرقابل تصوّر است. چنانكه مثلاً‌ براي مطالعه تاثير بستن كمربند و ديگر وسايل ايمني در كاهش ‏زيانهاي ناشي از سوانح اتومبيل از مدل انسان استفاده شود.‏
‏ اگر چه برخي مطالعات تجربي مربوط به رفتار انسان را هم در آزمايشگاه و هم در موقعيّت‌هاي معمولي مي‌توان ‏انجام داد، اما بايد دانست كه روش متداول علوم رفتاري همانا روش توصيفي است. رفتار انسان را مي‌توان در ‏شرايطي كه به طور طبيعي در خانه، در كلاس،‌ در مراكز تفريحي، در اداره و يا در كارخانه روي مي‌دهد، به طور ‏سيستماتيك مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد وشباهت های زيادی که ميان انواع مطالعات توصيفی وجود ‏دارد، ممکن است سبب شده باشد كه به آساني از يكديگر متمايز نشوند. از جمله ويژگيهائي كه درباره همه آنها ‏صادق است. طرح پرسشهاي منظم، نياز به تخصص، عينيّت و اجراي توأم با دقّت. همه آنها به توسعه دانش كمك ‏مي‌كنند و به دانستني‌هاي پيشين انسان مي‌افزايند. در همه آنها از فنون مشابه مشاهده، توصيف و تحليل استفاده ‏مي‌شود. تفاوت ميان آنها به انگيزه پژوهشگر، نحوه كار با داده‌ها،‌ كيفيت استنتاج و استفاده از يافته‌ها مربوط ‏مي‌شود.‏ ‏ به عبارت ديگر مطالعات توصيفي جهت كسب اطلاعات در مورد وضعيت كنوني پديده‌، طرحريزي شده ‏است. تحقيق توصيفي به گونه‌اي اجرا مي‌شود كه ماهيت يك موقعيت را به صورتي كه در زمان بررسي وجود دارد ‏تعيين مي‌كند. ‏
‏-«هدف تحقيق توصيفي محض: توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا موضوع ‏است.»« مثال: بررسي نظرات مردم تهران براي ارزيابي موقعيت كانديداهاي شوراي شهر تهران/ مجلس ‏شوراي اسلامي/ رياست جمهوری»‏
‏1- تحقيق برآوردي، ارزشيابي و توصيفي:‏
‏ در بعضی از کتب روش تحقيق، اصطلاح تحقيق توصيفي براي توصيف سه نوع تحقيق كه اساساً متفاوتند به ‏صورت نادرست به كار رفته است. شايد شباهت‌هاي ظاهري آنها سبب شده است كه تفاوت‌هاي آنها ناديده گرفته ‏شود. در هر يك از اين سه نوع، از فرآيند تحقيق منظم از راه جمع‌آوري و تجزيه و تحليل داده‌هاي تجربي استفاده ‏مي‌گردد و همه آنها سبب توسعه دانش مي‌شوند. براي اجراي كامل هر يك از آنها، وجود محقق متخصص، دقيق و ‏منظم مورد نياز است. يك توضيح مختصر ممكن است مفهوم درست هر يك را روشن كند.‏
‏ الف-روش تحقيق برآورد:برآورد فعاليتي است براي حقيقت‌يابي، و شرايطي را كه در يك زمان معين موجود ‏است توصيف مي‌كند. در اين روش هيچ فرضيه‌اي پيشنهاد يا آزموده نمي‌شود، روابط ميان هيچيك از متغيرها مورد ‏مطالعه قرار نمي‌گيرد و براي اقدامات بعدي نيز توصيه‌اي بعمل نمي‌آيد. سرشماري ملي نوعي برآورد عمومي است ‏كه توسط دفتر سرشماري كه بخشي از سازمان برنامه و بودجه در ايران مي‌باشد انجام مي‌گيرد. هر پنج سال يك ‏سرشماري عمومي از جمعيت كشور بعمل مي‌آيد و داده‌هاي آن از نظر مليّت،‌ شهروندي، سن، جنس، نژاد، وضعيت ‏تاهل، سطح تعليم و تربيت، جماعت، ناحيه محل سكونت، وضع استخدامي، وضع اقتصادي،‌ تولد، فوت و ساير ‏مشخصات طبقه‌بندي مي‌شود. اين داده‌ها، براي تجزيه و تحليل اجتماعي و اقدامات دولت مبناي با ارزشي به شمار ‏مي‌روند و بر مبناي آن برنامه‌ريزي بعمل مي‌آيد. پس برآورد موقعيت يك پديده را در يك زمان خاص توصيف ‏مي‌كند. اين روش،‌موقعيت متداول را بدون هيچگونه قضاوت توام با ارزش‌گذاري توصيف مي‌كند، براي توضيح و ‏تبيين دلائل زمينه‌ساز پديده‌ها كوششي به عمل نمي‌آورد و توصيه‌اي را ارائه نمي‌كند. ممكن است با عقايد، دانش‌ها، ‏روش‌هاي علمي و يا شرايط موجود سركار داشته باشد. تحقيق برآوردي ممكن است در تعليم و تربيت به كار رود، ‏پيشرفت دانش‌آموزان را در جهت اهداف آموزشي در يك زمان معين توصيف كند.‏
ب- تحقيق ارزشيابي:ارزشيابي، به كاربرد يافته‌هاي خود توجه دارد و مستلزم نوعي قضاوت درباره موثر بودن، ‏ثمربخشي اجتماعي، مطلوب بودن محصول، فرايند يا برنامه است بر حسب هدفها يا ارزش‌هاي پذيرفته شده كه ‏بدقت تعريف شده‌اند. اين تحقيق ممكن است با توصيه‌هائي همراه باشد. اين تحقيق در پي يافتن قوانين كلي كه ‏ممكن است به ساير موقعيت‌ها گسترش داده شود نيست. چنين تحقيقي در تعليم و تربيت، ممكن است در پي ‏يافتن پاسخ پرسش‌هائي مانند پرسش‌هاي ذيل باشد:‏
‏(1)‏ برنامه علوم تا چه اندازه‌ صلاحيت‌هائي را كه با توافق كميته برنامه‌ريزي دانشگاه تدوين شده است ‏مي‌پروراند؟ (2)آيا برنامه تعليمات حرفه‌اي كشاورزي بايد حذف شود؟ (3)آيا وسائل كتابخانه مناسب ‏است؟ (4)آيا مجموعه كتاب‌هاي درس‌خواندن كه هم‌اكنون از آنها استفاده مي‌شود بايد باقي بماند؟ ‏‏(5)جمع‌آوري و بررسي نظرات مردم براي ارزشيابي موقعيت كانديداهاي نمايندگي(6)گزارشي از نتايج ‏انجام مانور يك لشكر ارتش (7)گزارشی از نتيجه ارزيابی کارکنان ‏
به عبارت ديگر ارزشيابي با عناصري از قضاوت توام با ارزش‌گذاري درباره قوائد اجتماعي
مطلوب بودن و يا موثر بودن يك فرايند،‌ محصول يا برنامه همراه است و گاهي نيز شامل توصيه‌اي براي اقدامات ‏بعدي است. پيمايش‌هاي(‏survey‏) مدرسه‌اي معمولاً مطالعات ارزشيابي هستند. در اين مطالعات، محصولات و ‏برنامه‌اي آموزشي مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا ميزان ثمربخشي آنها در تحقق هدفهاي پذيرفته شده مشخص شود ‏و اغلب با توصيه‌هايي در جهت اقدامات سازنده همراهند.‏
ج- تحقيق توصيفي: تحقيق توصيفي برخلاف تحقيق برآوردي و ارزشيابي، بر ساختن فرضيه‌ و آزمايش آن، ‏تحليل روابط بين متغيرهاي دست‌كاري نشده، و پروراندن قوانين كلي توجه دارد. برخلاف روش‌ تجربي (آزمايشي) ‏كه در آن متغيرها با مداخله محقق بدقت تنظيم و دست‌كاري مي‌شوند، در تحقيق توصيفي متغيرهائي انتخاب ‏مي‌شوند و مورد مشاهده قرار مي‌گيرند كه هم‌اكنون وجود دارند يا قبلاً‌ اتفاق افتاده‌اند.‏
‏-در تحقيق توصيفي متغيرها انتخاب مي‌شوند و مورد مشاهده قرار مي‌گيرند و معمولاً متغيرها توسط ‏محقق دستگاري نمي‌شوند. و براي وقوع پديده‌ها شرايطي را به وجود نمي‌آورند. جامعه مورد بررسي در ‏تحقيق توصيفي وسيع و نامحدود است و نمونه‌گيري ركن اصلي تحقيق توصيفي مي‌باشد.وبرای تعميم ‏يافته ها به کل جامعه نياز به تدوين فرضيه دارد.دامنه تحقيق توصيفي بسيار وسيع و نامحدود است از ‏اين رو بعضي از صاحب‌نظران آن را شامل همه انواع روش‌هاي تحقيق بجز تاريخي و آزمايشي مي‌دانند. ‏محقق سعي دارد تا آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني را ‏از موقعيت بگيژرد.‏
تحقيق توصيفي،‌ آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي‌كند و به شرايط يا روابط موجود،‌ عقايد متداول، فرآيندهاي ‏جاري، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند ‏غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي‌شوند مورد توجه قرار مي‌دهد.‏
پس تحقيق توصيفي به عنوان تحقيق غيرتجربي ناميده مي‌شود، با روابط بين متغيرها، ساختن فرضيه‌، ‏آزمون فرضيه‌ها، پروراندن مفاهيم و قوانين كلي، اصول و يا نظريه‌هائي كه داراي روائي جهان شمول ‏است سروكار دارد و به روابط تابعي توجه دارد،‌ در اين تحقيق متغيرها دست‌كاري نمي‌شوند، و آنچه كه ‏هست توصيف و تفسير مي‌كند.در برخي از منابع، تحقيقات علمي را بر اساس روش و چگونگي ‏بدست‌آوردن داده‌هاي مورد نياز بشرح ذيل تقسيم‌بندي نموده اند.‏
‏ الف- تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي)‏
‏ ب- تحقيق آزمايشی
و در منابع ديگري انواع تحقيق علمي را بشرح ذيل طبقه‌بندي کرده اند.‏
‏ الف- تحقيق كيفي ‏
‏ ب- تحقيق كمي‏
در تحقيق كمي از اندازه‌هاي كمي، شمارش‌ها، ميانگين‌ها، همبستگي‌ها، آزمون فرضيه‌ها استفاده ‏مي‌كنند. ولي در تحقيق كيفي براي پاسخگويي به مساله تحقيق از واژه‌ها استفاده مي‌نمايد. در تحقيق ‏كيفي از آنچه مورد بررسي است يك نوشتار يا تصوير ساخته مي‌شود. تحقيق كيفي بر روش‌هاي ميداني ‏يعني مصاحبه، مشاهده، و تحليل اسناد و مدارك به عنوان ابزار اصلی گرد آوری داده ها تکيه دارد ‏‏.پژوهشگر ان تحقيق کيفی از روش های مختلفی برای کنترل اعتبار داده‌هاي بدست‌آمده و تاييد ‏بينش‌ها و فرضيات خود استفاده مي‌كنند. مانند: اقامت طولاني در محل- مشاهده مصرانه به منظور ‏دست‌يابي به گستره و عمق كافي براي مشاهدات- سه وجهي كردن يعني استفاده از منابع چندگانه، ‏مشاهده‌گران چندگانه و روش‌هاي چندگانه- كسب اطلاع از همتايان و نظرپرسي از همكاران در مقاطع ‏مختلف
‏2- هدف تحقيق توصيفي: هدف محقق از انجام روش تحقيق توصيفي، توصيف عيني، واقعي و منظم ‏خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع است. به عبارت ديگر،‌ محقق در اين گونه تحقيقات سعي مي‌كند تا «آنچه ‏هست» را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايجي عيني از موقعيت بگيرد. و غرض از اين ‏گونه تحقيق، پاسخگويي به سئوالاتي مانند «چقدر»،‌ «چه‌كسي»، «چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟» است. تحقيق توصيفي ‏آنچه را كه هست توصيف و تفسير مي‌كند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري آثار مشهود ‏يا روند‌هاي درحال گسترش توجه دارد و توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار ‏گذشته كه به شرايط موجود مربوط مي‌شوند، مورد بررسي قرار مي‌دهد. ‏
هدف از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع ‏است. محقق سعي دارد تا آنچه كه هست را بدون هيچگونه دخالت و يا استنتاج ذهني بر مبناي اطلاعات ‏تجزيه و تحليل و گزارش کند.‏
‏3- ويژگيهاي تحقيق توصيفي: در پژوهش توصيفي به معني اخص آن، محقق الزاماً در پي كشف و توضيح ‏روابط، همبستگيها و احتمالاً آزمودن فرضيه‌ها و پيش‌بيني رويدادها نيست(مثل تحقيق بر آوردی،تحقيق ارزشيابی)، ‏بلكه توجه او بيشتر در جهت توصيف كردن و گزارش‌نويسي از موقعيت‌ها و وقايع بر اساس اطلاعاتي است كه صرفاً ‏جنبه وصفي دارد. البته در اغلب موارد،‌ اين نوع تحقيق در ديگر انواع تحقيق به گونه‌اي خودنمايي مي‌كند و ‏صاحب‌نظران در تعيين آنچه مشمول تحقيق توصيفي است اتفاق‌نظر ندارند و گاهي به تعريف اين نوع تحقيق تا آن ‏اندازه وسعت مي‌دهند كه شامل همه انواع روش‌هاي تحقيق، به جز تحقيق تاريخي و تجربي(آزمايشي) مي‌شود.‏
‏ اختلاف نظرها بيشتر از آنجا ناشي مي‌شود كه به انواع روش‌‌هاي تحقيق توصيفي ‏(بررسي ، برآوردی ،ارزشيابی، ‏نگرش‌سنجي و توصيفي) كمتر توجه مي‌شود، و آنجا كه بيان مي‌شود«به معني اخص آن» در واقع همان روش ‏تحقيق بررسي ،برآورد ونگرش سنجیاست. زيرا در اصطلاح مطالعه توصيفي، وجه تمايز مهمي پنهان است، چون همه ‏مطالعات توصيفي تحقيق محسوب نمي‌شوند، لذا شباهت‌ها و تفاوت‌هاي ميان «برآورد»، «ارزيابي» ، ‏‏«توصيفي»،«نگرش سنجی»و… وجود دارد كه در آخر مبحث روش تحقيق توصيفي به طور مختصر به آنها اشاره ‏گرديده است.‏
‏ الف- ويژگی های تحقيق توصيفی به شرح ذيل در نظر می گيرند:‏
‏ (1) آنها تجربي نيستند، زيرا با روابط ميان متغيرهاي دست‌كاري نشده در موقعيت‌هاي طبيعي و نه ‏موقعيت‌هاي ساختگي سروكار دارند. از آنها كه وقايع يا شرايط قبلاً‌ اتفاق افتاده‌اند يا هم اكنون موجودند، پژوهشگر ‏متغيرهاي مناسب را براي تحليل روابط آنها انتخاب مي‌كند.‏
‏ (2) برای آنها فرضيه‌هائي ساخته و آزموده مي‌شود.‏
‏ (3) براي رسيدن به تعميم‌ها يا قوانين كلي، روش‌هاي منطقي استدلال استقرايي- قياسي را به كار مي‌برند.‏
‏ (4) در اين تحقيقات غالباً روش‌هاي نمونه‌گيري را به كار مي‌برند تا هنگام استنباط خصائص جامعه از روي ‏مشاهده نمونه به توانند خطاي آن را برآورد كنند.‏
‏ (5) متغيرها و روش‌ها را هر اندازه كه ممكن است دقيق و كامل توصيف مي‌كنند به گونه‌اي كه ساير محققان ‏به‌توانند تحقيق را تكرار نمايند.‏
‏ (6) محقق در تحقيق توصيفي به جمع‌آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده‌اي ويژه مي‌پردازد.‏
‏ (7) محقق در اين گونه تحقيقات، به شناسايي و بررسي مسائل، شرايط و وقايع جاري مبادرت مي‌ورزد.‏
‏ (Cool محقق به مقايسه و ارزشيابي وقايع مي‌پردازد.‏
‏ (9) محقق در تحقيق بررسی ، بر آورد ،ارزشيابی الزاماً در پي كشف و توضيح روابط همبستگي‌ها و احتمالاً آزمون ‏فرضيه‌ها و پيش‌بيني رويدادها نيست بلكه توجه او بيشتر در جهت توصيف كردن، گزارش‌نويسي از موقعيت‌ها و ‏وقايع،‌ بر اساس اطلاعاتي است كه صرفاً جنبه وصفي دارند.‏
‏ (10)دامنه تحقيق توصيفي بسيار وسيع و نامحدود است، از اين رو بعضي از صاحب‌نظران آن را شامل همه انواع ‏روش‌هاي تحقيق بجز روش تاريخي و آزمايشي مي‌دانند. ‏
‏ (11) محقق سعي دارد تا آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد. و نتايج عيني را از ‏موقعيت بگيرد.‏
‏ (12)نتيجه‌گيري در اين روش بايد به احتمال بيان شود نه با قطع و يقين،‌چون نتيجه بر اساس اطلاعات موجود ‏است.‏
‏ (13) در اين روش،‌ بايد به روشني هدف كلي، اهداف اجرايي/ جزيي/ فرعي/ ويژه تحقيق بمنظور هدايت و تمركز ‏كليه تلاش‌ها، مشخص شود.‏
‏ (14) ابزار اندازه‌‌گيري و جمع‌آوري اطلاعات در نظرسنجي‌ها بيشتر ارسال پرسشنامه است و كمتر به مشاهده و ‏مصاحبه پرداخته مي‌شود. ولي در تحقيقات توصيفي ابزار اندازه‌گيري و جمع‌آوري اطلاعات پرسشنامه، مصاحبه، ‏مشاهده، مطالعه اسناد و مدارك مرتبط با موضوع مورد تحقيق مي‌باشد. ‏
روش‌هاي اجرايي تحقيق:‏
الف- روش كلي‌گرائي: در تحقيقات سيستمي استفاده می شود‏
ب- روش جزئي‌گرائي: در بررسي‌هاي اجتماعي و اقتصادي استفاده می شود ‏
ج- روش اجراي روش توأم: كه به محقين جوان و دانشجويان توصيه نمي‌شود
ب-انواع روش تحقيق توصيفي از نگاه ديگر:‏
‏ الف- تك‌نگاري:(‏monograph‏)مطالعه هر واحد يك امر اجتماعي(نهاد،سازمان، گروه،‌ جمعيت و جامعه معيني) ‏كه با شناسائي دقيق آن مي‌توان يكسري قواعد كلي نائل آمد.‏
‏ ب- مطالعه موردي: ( ‏case study‏) مطالعه هر واحد اجتماعي (افراد، خانواده، نهاد و حتي جامعه) كه با ‏شناسائي دقيق آن مي‌توان به يكسري قواعد كلي نائل آمد.‏
‏ ج- روش‌شناسي مردمي (‏Ethno me theology‏): مطالعه روش‌هائي كه مردم در برخورد با واقعيت روزمره ‏بكار مي‌برند مشاهده محقق مبتني بر شناخت ژرفاي واقعيات حياتي انسان با تاكيد بر فعاليت‌هاي مردم.‏
‏{{روش تحقيق توصيفي از نوع مطالعات كيفي است}}‏
‏4- مراحل تنظيم تحقيق توصيفي:‏
‏ الف- موضوع و هدف پژوهش را تعيين و به روشني تعريف كنيد. به عبارت ديگر، حقيقت يا خصوصيتي را كه ‏قصد آشكار ساختن آن را داريد، مشخص نمائيد.‏
‏ ب- فرضيه‌هايي به منظور تحقق اهداف تدوين نماييد.‏
‏ ج-سئوالهايي به شرح ذيل مطرح كنيد و درصدد يافتن پاسخ مناسب براي آنها باشيد.‏
‏ (1) چگونگي و نوع جمع‌آوري اطلاعات.‏
‏ (2)چگونگي انتخاب نمونه(نمونه بايدمعرف گروهي باشدكه قصد توصيف آن را داريد.)‏
‏ (3) چگونگي ونوع وسايل ومشاهدات تكنيكي كه براي انجام اين پژوهش مورد نياز است.‏
(4) آيا براي جمع‌آوري اطلاعات به آزمايش نمونه‌اي ‏ نياز است؟‏
‏ (5) آيا به آموزش افرادي كه مامور جمع‌آوري اطلاعات مي‌شوند نياز است؟
‏ د- اطلاعات لازم را جمع‌آوري كنيد و با استفاده از آمار توصيفي به تفسير آنها بپردازيد. و سپس با استفاده از آمار ‏استنباطي فرضيه‌ها را آزمون و نتيجه‌گيري نماييد.‏
هـ-پس از تجزيه و تحليل يافته‌ ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي و كمك گرفتن از ادبيات تحقيق ‏نتيجه‌گيري و پيشنهادات لازم را تدوين نماييد.‏
‏ ز- گزارشی از نتايج يافته‌ها تنظيم نماييد.‏

آرشیو نظرات

مروت /آزادبخت

 

روش تحقيق توصيفي- ‏Descriptive research method

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *