نمونه صفحه جلد

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران …..

دانشکده………..گروه…….

پايان نامه کارشناسي ارشد

گرايش:…….

عنوان:

………………………

استادراهنما:

……………………..

استادان مشاور:

…………………

نکارش:

……………..

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب …………………….     دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای تخصصی در

 رشته ……………………..که در تاریخ ……………… از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان

……………………………………………………………………………………………………………….”

با کسب نمره …………….. و درجه …………………دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

  • این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب،مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

  • این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی ارائه نشده است.

  • چنانچه بعد از فراغت تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

  • چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه تقديم به

 

 

 

 

 

تقديم به :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

 

 

 

نمونه صفحه سپاسگزاري

 

 

 

 

 

 

 

سپاسگزاري :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران …

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه

به منظورهماهنگي بيشتردرتنظيم پايان نامه ها رعايت موارد ذيل توسط دانشجويان الزامي است.

 

۱- مطالب به صورت تايپ شده با برنامه word  حروفچيني شوند.

۲- کاغذ متن از نوع تحرير A4  (۲۱×۷/۲۹ )باشد.

۳- شماره صفحات فرعي الف .ب . ج و….اصلي …..و۳ -۲-۱ است که بايد ۱ سانتي متر بالاتر از انتهاي صفحه و کاملا در وسط صفحه قرار گيرد.

۴- فونت متن با قلم بی لوتوس نازک ۱۴  ، تيترهاي اصلي با ياقوت ۱۶ و تيترهاي کوچکتر با قلم لوتوس سياه ۱۴ ،تايپ شود هر صفحه شامل ۲۲سطروطول هر سطر ۱۵ سانتيمتر باشد.فاصله حاشيه از راست ۵/۳ سانتيمتر واز چپ ۵/۲ سانتي متر باشد فاصله بالاي صفحه۵/۳ سانتي متر و پايين ۳سانتيمتر باشد.

۵- در مورد چکيده انگليسي فونت آن با قلم تايمز ۱۴ و فونت متن با قلم تايمز ۱۲ باشد.

۶- فونت مراجع انگليسي با قلم تايمز ۱۰ و مراجع فارسي با بی لوتوس نازک ۱۱ و ترتيب آن مطابق فرمهاي پيوست باشد.

۷- جلد پايان نامه گالينگور و متن روي جلد و پشت جلد زرکوب چاپ شود صفحه ب اين مجموعه نمونه اي از صفحه روي جلداست.

۸- رنگ هاي يکسان براي جلد پايان نامه در نظر گرفته شود تا هماهنگي بيشتري داشته باشد جلد پايان نامه هاي کارشناسي زرشکي و کارشناسي ارشد سرمه اي باشد.

۹- شکل و اندازه مطالب در صفحه هاي گوناگون؛ مطابق بااندازه هاي تعيين شده در فرمهاي پيوست باشد.

– پايان نامه شامل بخش هاي زير است:

طرح روي جلد

بسم الله الرحمن الرحيم (مطابق فرم)

عنوان فارسی پایان نامه(همان طرح روی جلد)

فرم اصالت پایان نامه

تقديم به ….(حداکثر يک صفحه)

سپاسگذاري

فهرست مطالب

فهرست جداول (در صورت نياز)

فهرست نمودارها (در صورت نياز)

فهرست شکلها (در صورت نياز)

– متن اصلي پايان نامه شامل:

چکيده (حداکثر ۲۵۰ کلمه ترجيحا”دريک صفحه)

مقدمه (حد اکثر دو صفحه)

 

فصل اول : کليات

هدف

پيشينه تحقيق

روش کار و تحقيق

فصول پايان نامه

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

پيوستها

فهرست منابع ( فارسي و غير فارسي )

فهرست نامها (براي رشته هاي علوم انساني)

چکيد ه انگليسي

اسامي مسئولان واحد ودانشکده و هيات علمي گروه

عنوان انگلیسی پایان نامه(همان طرح روی جلد)

توجه : تعداد فصول پايان نامه متناسب با گستردگي موضوع مي تواند متغير باشد.اما لازم به ذکر است که آخرين فصل پايان نامه بايد به نتيجه گيري و پيشنهادات اختصاص داده شود.

شرح روي جلد

 

۱- آرم دانشگاه آزاد اسلامي (ترجيحا” در ابعاد cm  ۵/۲ × cm  ۲ )

۲-  عبارت دانشگاه آزاد اسلامي

۳- نام واحد دانشگاهي

۴- نام دانشکده و نام گروه آموزشي

۵- عبارت پايان نامه براي درجه کارشناسي “Sc.B ” پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد”M.A” يا “Sc.M”  وپايان نامه براي درجه دکترا تخصصي “D.Ph”

۶- کلمه «گرايش» (نام گرايش تحصيلي)

۷- کلمه  «عنوان»

۸- عنوان پايان نامه

۹- عبارت استاد راهنما

۱۰- نام استاد راهنما

۱۱- عبارت استاد يا استادان مشاور(براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي)

۱۲- نام استاد يا استادان مشاور(براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي)

۱۳- کلمه نگارش

۱۴- نام نگارنده

۱۵- سال تحصيلي (تاريخ دفاع پايان نامه بر حسب فصل مربوطه نوشته شود)

۱۶- عطف پايان نامه بايد شامل عنوان آن ‍، نام نگارنده و سال تحصيلي باشد

– توجه شود که حروف”A.M“براي رشته هاي علوم انساني و”Sc.M“براي رشته هاي غيرعلوم انساني مورداستفاده است.

الف.اطلاعات کلي

عنوان پايان نامه مختصر و مفيد باشد

– براي ارجاع خواننده به منابعي که در پايان نامه خود به آن استناد مي کنيد مي توانيد به دو شکل عمل کنيد:

۱- نام نويسنده را به به مطلب او استنادمي کنيد ،ضمن متن بياوريدوجلوي نام سال انتشار مقاله ياکتاب را درداخل پرانتز قيدکنيد

۲- هم چنين ميتوانيدپس از بيان مطلب مورد استفاده نام نويسنده وسال انتشار کتاب ،مقاله رادر داخل پرانتز بياوريد.توجه کنيد که در اين موردخاص بايدبين نام نويسنده وسال انتشار کتاب يا مقاله علامت ويرگول قرار دهيد.

-در حد امکان از صفحات بزرگ در پايان نامه استفاده نکنيد و آنرا از طريق فتوکپي هاي مخصوص کوچک واستاندارد نمائيد که از صفحات بيرون نزند.

– ترجيحا” ،ضمائم وپيوستهاي بزرگتر از صفحات اصلي پايان نامه رادرون جيبي قرار دهيد که در صفحه جلد تعبيه مي شود.

ب.شماره گذاري

 

۱- شماره گذاري صفحات

صفحات «بسم الله الرحمن الرحيم» ،نمونه صفحه جلد، صفحه هيات داوران،تقديم، صفحات فهرست ها و سپاسگزاري شماره گذاري نمي شود.

۲- شماره گذاري موضوع

موضوع هاي اصلي پايان نامه معمولا” چند فصل است هر فصل نيز ممکن است به چند بخش تقسيم گردد.

صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود (نمونه پيوست)هر يک از بخشهاي هر فصل بادوشماره که باخط تيره ازيکديگرجدا شده اند ،مشخص ميگردد.عدد سمت راست بيانگر شماره فصل وعددسمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است در صورتي که هر بخش داراي زيربخش باشد شماره هر زيربخش درسمت چپ شماره مذکور قرارمي گيرد مثلا” ۲-۳-۴

يعني زيربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.

۳- شماره گذاري شکل ها ، جدول ها ، نمودارها ونقشه ها

شماره گذاري شکلها،جدولها،نمودارها ،ونقشه ها مانند روال قبلي است مثلا”دهمين شکل درفصل سوم به صورت(شکل۳-۱۰) نوشته مي شود.

۴- شماره گذاري پيوست ها

پيوستهاي پايان نامه با حروف الفباي فارسي نامگذاري مي شوند .شکل ها وجدول هاي موجود در هر پيوست با توجه به پيوست مربوط شماره گذاري خواهد شد.به عنوان مثال ،سومين جدول در پيوست «ب» به اين صورت نوشته مي شود(جدول ب-۳)

۵- شماره گذاري روابط وفرمول ها

هر رابطه در متن پايان نامه با دو شماره که با خط فاصله  از يکديگر جدا مي شوند مشخص مي گردد.

عددسمت راست بيانگر شماره فصل  و عدد سمت چپ ،شماره رابطه مورد نظر است .مثلا”هشتمين رابطه در فصل ششمبه صورت (۶-۸)نوشته مي شود.

پ- منابع

منابع مورد استفاده را مي توان در پايان نامه هر فصل و يا در آخر پايان نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف الفباي فارسيبه اين ترتيب تنظيم ميشود.

۱٫شماره ورديف

۲٫نام خانوادگي نويسنده

۳٫حرف اول نام نويسنده

۴٫سال انتشار

۵٫عنوان کتاب ،مقاله،گزارش يا پايان نامه تحصيلي همراه با ذکر عنوان پايان نامه دوره کارشناسي ارشد يا رساله دکترا (اين قسمت بايد با حروف ايتاليک و سياه حروفچيني شود)

۶٫نام ناشر،مجله،سمينار يا موسسه علمي که مقاله در آن چاپ شده ويا نام دانشگاهي که پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است.

۷٫شماره مجله يا شماره جلد کتاب

۸٫شماره صفحه هايي که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است (در صورتي که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد ، لزومي به ذکر شماره صفحه ها نيست)

-توجه شود که مطالب فوق با علامت «ويرگول» از يکديگر جدا شوند ودر مورد حرف اول نام نويسنده بعد از علامت نقطه ،از علامت ويرگول استفاده شود

در زمينه منابع غير فارسي ضمن رعايت مرجع بر حسب حروف الفباي مربوط دقت شود اگر مجله اي مورد استفاده قرار گرفته باشد در صورتي که نام مخفف شناخته شده اي براي آن وجود دارد .مورد استفاده قرار گيرد و در غير اينصورت نام کامل مجله قيد گردد همچنين سعي شود در هر رشته تحصيلي،روش ارجاع دادن غير فارسي متداول و استاندارد آن رشته،تا حد امکان رعايت شود.

-در زمينه کتابها يا مقالاتي که به يک نويسنده تعلق دارند رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ،ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.

-در صورتي که کتاب يا مقاله،اثر ترجمه شده باشد ، ذکر نام مترجم،پس از نام نويسنده ضرورت دارد (براي آگاهي بيشتر به صفحات نمونه فهرست منابع فارسي وغير فارسي صفحه هاي۱۵ تا ۱۷ مجموعه مراجعه شود)

تبصره يک :

در صورتي که کتاب ،سال چاپ نداشته باشد .با علامت اختصاري “بي تا” (بي تاريخ نشر ) نشان داده شود.ذکر نام ناشرالزامي است.

تبصره ۲ :

در صورتي که سال چاپ درج نباشد ، اما مقدمه کتاب ،تاريخ داشته باشد مي توان آن تاريخ را به جاي سال چاپ ، ذکر کرد.بدين صورت: تاريخ مقدمه،۱۳۵۸ (ه . ش )

تبصره ۳ :

در صورتيکه ( به ويژه در رشته هاي علوم انساني ) در متن ،به جلد و صفحه ماخذ مورد استفاده اشاره شده باشد ،در ماخذ پاياني ذکر صفحه لازم نيست.

ت.چکيده به زبان فارسي

در ابتداي پايان نامه ،چکيده به زبان فارسي آورده شود (حداکثر ۲۵۰ کلمه ،در يک صفحه )

ث.مقدمه

شامل خلاصه اي از اهداف ، روشها ، محتواي اصلي و نتيجه کار باشد

ج.چکيده به زبان انگليسي

در آخر پايان نامه چکيده به زبان انگليسي آورده شود (حداکثر ۲۵۰ کلمه در يک صفحه ) تا راهنماي غير فارسي زبانان باشد.

(صفحه ۱۹ شامل نمونه اي براي اين صفحه است )

ج.پيوست ها

براي پيوست ها وضمايمي مانند : جدولها،نمودارها،شکل ها ونقشها (در صورتي که تعداد آنها زياد باشد)بايد فهرست تهيه شود.

صفحه هاي ۱۲ تا ۱۴ به نمونه هايي در اين زمينه اختصاص داده شده اند.

ح.طرح انگليسي پشت جلد

براي صفحه پشت جلد ، عبارتهاي Advisor ، Thesis Advisor  وSupervisor  (ترجيحا” در مقطع دکترا ) براي عنوان « استاد راهنما» پيشنهاد ميشوند عبارت Consulting Advisor براي عنواناستاد ، استادانمشاور ،پيشنهاد مي گردد. براي نمونه طرح پشت جلد ، به صفحه ۱۹ و ۲۰ مجموعه مراجعه کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه فهرست نام ها

 

 

 

فهرست نام ها

 

 

(براي رشته هاي علوم انساني)

 

الف

آدلبرگ ، اي ، ِا                                 ۱-۲۴-۱۷۸

آذين ،مهرداد                                   ۱۲-۱۷-۱۹۳

الشين ، اِ.اي                                    ۱۵-۳۲-۱۵۴

 

 

 

 

ب

بارتون ،ل .ل                                     ۴-۱۴-۱۷۰

باکوس ،م ، پ                                   ۱۴-۱۸-۱۲۰

 

 

 

 

ج

جوادي ،غلامرضا.                                ۱۷-۴۲-۱۲۱

 

 

 

م

معظمي ، نسرين                                 ۸-۵۹-۷۳-۱۶۸

 

 

نمونه صفحه فهرست جدول ها

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

۱-۱ جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱ – ۲ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱ – ۳ جدول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲ – ۱ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲ – ۲ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳ – ۱ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳ – ۲ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴ – ۱ جدول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴ – ۲ جدول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه فهرست نمودارها

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه                       

 

۱ – ۱ نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱ – ۲ نمودار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲ – ۱ نمودار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳ – ۱ نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳ – ۲ نمودار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳ – ۳ نمودار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پانويس ، پا نوشت ها

از آنجا که ماخذ پاياني ، طبق مصوبات سازمان مرکزي ، بر اساس نام نويسنده و به ترتيب حروف الفبا ، تنظيم مي گردد لازم است پانوشت ها نيز بر اساس نام مشهور تاليف ارائه شود ، سپس به جلد وصفحه کتاب اشاره گردد.

مانند : طباطبائي : ۱/۷۸

اگر در قسمتي به نام نويسنده ، اشاره شده باشد در پانوشت ها ذکر نام ضرورتي ندارد ، بنابراين ارجاع قبلي به اين شکل خواهد شد :۱/۷۸ اين در حالي است که تنها از يک کتاب نويسنده استفاده شده باشد.اما اگر از بيش از يک کتاب از آثار نويسنده بهره برده باشيم بدين حالت ، ذکر نام کتاب ضرورت تام ميابد :

۱- طباطبائي الميزان ، ۱/۷۸

۲-طباطبائي شناخت قرآن ، ص ۳۳

در صورتيکه ارجاع به مقاله هاي مجلات و ژورنالهاي علمي باشد ، ذکر نام نويسنده مقاله در پا ورقي ، ضروري است.در اينجا جلد وصفحه مجله نيز ذکر مي گردد ، در ماخذ پاياني علاوه بر نام نويسنده ، مقاله و عنوان مقاله ، نام مجله و شماره وسال چاپ آن بايد ارائه شود و نمونه براي پانوشت در داخل متن : آرين ،۲۶ و ۲۵ ،۱۸۸۴ – ۱۸۷۳

نمونه براي ماخذ پاياني:آرين محمدعلي،”کانه ها و کانيهاي باطله…”،مجله علمي علوم پايه ، سال هفتم ، پاييز و زمستان ۱۳۷۶

چنانچه از سايت و يا CD استفاده شده باشد در فهرست منابع ، به سايت مورد نظر ، ويا نام CD اشاره مي گردد. براي ارجاع به آيات شريفه قرآن بدين شکل عمل شود : بقره ۱۳ . در ارجاع به لغتنامه ها جلد و صفحه ضرورتي ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه فهرست نقشه ها

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه                                                                                                      ۱ – ۱ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱ – ۲ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱ – ۳ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲ – ۱ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳ – ۱ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴ – ۱ نقشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

    چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اول : کليات

۱ – ۱ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱ – ۲ پيشينه تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱ – ۳ روش کار و تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم :

۲ – ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲ – ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم :

   ۳ – ۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳ – ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم :

۴ – ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۴ – ۲ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم :

بحث و نتيجه گيري

نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پيشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پيوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع و ماخذ :

   فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست منابع غير فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست نام ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

نمونه صفحه مقدمه

 

 

مقدمه

 

 شامل : معرفي کار انجام گرفته، شيوه هاي تحقيق، اهميت کار (که مخاطب به گونه اي در جريان موضوع پايان نامه قرار گيرد)

مانند :

  پيشرفت هاي شگرفي که در سالهاي اخير در گرايش هاي گوناگون علم ژنتيک ، به ويژه ژنتيک مولکولي به دست آمده است، مرهون استفاده گسترده از ميکروارگانيسم هاست .مطالعات ميکروبيولوژيست ها در مدت بيش از صد سال نشان داده اند که بين انسان و ميکروبها ارتباط حياتي بسيار نزديکي وجود داردواين ارتباط مي تواند مفيد يا مضر باشد برخي از ميکروارگانيسمها بيماري زا هستند وبعضي ديگر کاربردهاي صنعتي دارند. ابزارهاوتکنيک هاي گوناگوني براي به کار گيري ميکروارگانيسمها در صنعت ابداع شده اند به طوريکه با تلفيق علوم ميکروبيولوژي کاربردي ،بيوشيمي ،ژنتيک و مهندسي شيمي دانشي به نام بيوتکنولوژي به وجود آمده است.بيوتکنولوژي علمي است که در زمينه استفاده از موجودات يا متابوليت هاي آنها ،به منظور توليد فراورده هاي گوناگون غذايي ، دارويي ،شيميايي ،ودر مقياس صنعتي بحث مي کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه فهرست منابع غير فارسي

 

 

 

فهرست منابع غير فارسي

 

نام خانوادگي ،حرف اول نام ،سال ، عنوان مجله ،مقاله ، کتاب ، شماره جلد

 

۶٫Folk , R.L.,1954, The Distinction Between Grain Size & Mineral Composition in Sedimentary Rock Nomenclature , Jour. Geol., Vol. 62, PP. 399-359

۷٫Hunt , R.,1982,Plant Growth Curve , The Functinal Approach to plant Growth Analysis Edward Arnold , Pub . London U.K.,PP 248.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه منابع فارسي

 

 

 

فهرست منابع فارسي

 

نام خانوادگي ، حرف اول نام ، سال ، عنوان مجله ، مقاله ، کتاب ، شماره جلد

مانند :

۱ . احمدي ، ن ، ۱۳۶۳ ، فيزيولوژي گياهي ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهي

۲ . رنجبر ، ع ، م ، ۱۳۶۷ ، اثر فاصله رديف و تراکم بوته بر عملکرد و اجراي عملکرد دانه دو رقم سويا ، مجله علوم کشاورزي ايران ، جلد ۱۹ شماره هاي ۱ و ۲ ص ۲۹ تا ۳۰ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه صفحه چکيده

 

 

شامل:خلاصه اي از پايان نامه است،به گونه اي که مراجعه کننده آشنايي نسبتا” مطلوبي به داده ها و تحقيقات نويسنده پيداکند.

مانند :

کلوکواميلاز ، آنزيمي خارج سلولي است و مي تواند کلوکز را از انتهاهاي غير احياکننده مولکول نشاسته آزاد کند براي افزايش توليد آنزيم گلوکواميلاز Aspergillus niger . NRRL.300 استفاده از روش موتاسيون وانتخاب مورد بررسي قرار گرفت ومعلوم شد بيشترين ميزان توليد آنزيم (U/ML 4/23 ) در سويه وحشي A.niger بااستفاده از۲۵ درصد مالتوز به دست آمده منحني مرگ کنيديوسپورهاي اين قارچ در برابر اشعه ماوراي بنفش تعيين شد به اين صورت که ۵/۳ دقيقه تابش مداوم اشعه از فاصله ۲۰ سانتي متربراي داشتن ۹۹٪ مرگ در ml 1/0٪ از سوسپانسيون با تراکم ۱۰×۶٫۳ کنيد يوسپور در ميلي ليتر لازم است .بررسي ها نشان دادن که به کاربردن گلوکزامين به عنوان آنتي متابوليت حتي در غلظت ۱٪ هم موثر نبود ،در صورتي که استفاده از ۲٫داکسي گلوکز به همين منظور در غلظت ۱/۰ باعث مهار رشد مي شود بنابراين قابليت استفاده از آن در اين زمين همعين شد .در اثرجهش زايي با دُز اُپتيمم اشعه ماوراي بنفش وانتخاب در روي محيط MCD (Modified Czapek Dox ) داراي ۱/۰٪ ،۲-داکسي گلوکز و ۲٪ آگار ،موتانت A.niger MD1 به دست آمد.

نسبت قطر هاله ايجاد شده در اثر هيدروليز نشاسته ،به قطر کلني (HC ratio ) در محيط S.P (starch peptone )

۵۶/۱ وميزان توليد آنزيم گلوکوآميلاز در اين سويه موتانت ml 3/44 تعيين شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه طرح پشت جلدبراي دانشجويان

کارشناسي ارشدودکتراي تخصصي

 

 

 

 

 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

 

North Tehran Branch

 

“M.Sc” Thesis

 

 

 

 

Research Title

 

………………………………………………..

 

 

 

 

 

Supervisor :

 

………………………………………………

 

 

 

Consulting Supervisor :

 

………………………….

 

 

By:

 

…………………………..

 

 

 

Winter 2003

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *