تعهد نامه( انجام و تحویل به موقع طرح پژوهشی

معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه ….. سلام علیکم  احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی تمام وقت/نیمه موقت/مدعو گروه………………………….. این واحد متعهد میگردم که کارطرح پژوهشی خود را به موقع انجام و تحویل و برابر تعهدات آئین نامه فوق اقدام نمایم. در غیر

تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه

تبدیل وضعیت طرح تحقیقاتی و ورود اطلاعات مستندات خاتمه       وضعیت طرح خاتمه یافته وضعیت گزارش نهایی   تاریخ گزارش نهایی   شماره نامه گزارش نهایی   تاریخ پذیرش مقاله   تاریخ انتشار مقاله   تاریخ میلادی پذیرش مقاله تاریخ

تعهد نامه( طرح فوق پروژه کارشناسی ارشدو دکتری خود و دیگران نبوده)

جناب آقای دکتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه…. سلام علیکم  احتراما اینجانب………………………………………………….عضوهیأت علمی گروه…………………………… مجری طرح پژوهشی تحت عنوان((…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)) اعلان می دارم که طرح فوق پروژه کارشناسی ارشد و دکتری خود و دیگران نبوده و در هرمقطع زمانی چنان

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی واحد دانشگاهی:……………………….. گروه علمی:……………………….. عنوان طرح  پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱)آیا روند طرح در راستای رسیدن به هدف (اهداف) مورد نظر است؟ ۲)آیا روش پژوهش در دستیابی به اهداف مورد نظر از کارآمدی لازم برخوردار

پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی

تاریخ: …………………… شماره:…………………… پیوست:…………………… واحد:……………………  گروه:…………………..                                                                     واحد ……….                                                                        باسمه تعالی   ((پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی))   ۱.عنوان طرح پژوهشی:                                                                            مناسب است□            مناسب نیست□   لطفاً دلایل مناسب نبودن و عنوانی را که مناسب تر می دانید

نتیجه گیری و بازتاب شکست عراق در ماه های اول سال ۱۳۵۹:

نتیجه گیری و بازتاب شکست عراق در ماه های اول سال ۱۳۵۹: دوران دفاع مقدس یکی از مقاطع فراموش نشدنی و بی نظیر تاریخ ایران و خود یک مقطع تاریخی بسیار مهم است که پیامدهای سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی

صفحه 4از11 « اولین ...23456...10...آخرین »