دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد

(آزمون فرضیه‌ها: رد یا تائید شدن فرضیات و علت آن‌ها بیان می‌شود) دانستن مطالب ذیل در آموزن فرضیه ها ضرورت دارد کارکرد: به نقش یک عنصر در ادامه حیات یک سیستم گفته می‌شود یا به تعریفی دیگر به پیامد و

مراحل تحقیق:

مراحل تحقیق(به طور خلاصه) ۱-تعیین موضوع ۲-بررسی منابع(سابقه ادبیات) ۳-تهیه مدل تحلیلی ۴-تنظیم فرضیه(سؤالات) ۵-نمونه‌گیری، تنظیم پرسشنامه ۶-تجزیه‌وتحلیل اطلاعات     الف- آمار توصیفی     ب- آمار استنباطی(بررسی رابطه بین متغیرها در فرضیات) ۷-آزمون فرضیات ۸-تنظیم گزارش نهایی شامل:    فصل

جامعه ایران به نقطه «پرِ کاه» رسیده است

جامعه ایران به نقطه «پرِ کاه» رسیده است به‌صورت کلاسیک، دو مفهوم از صلح وجود داشته است؛ تعریف اول، صلح منفی است به این معنا که صلح را نبود خشونت، جنگ و منازعه تعریف کرده‌اند و ادبیات آن نیز بعد

نظریه داده بنیاد (Grounded Theory)

نظریه داده بنیاد  (Grounded Theory) تئوری بنیادی (که بانام‌های تئوری بر خواسته از داده‌ها، تئوری زمینه ای و تئوری بنیادی نیز شناخته می‌شود) یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در سال ۱۹۶۷ توسط بارنی گلیزر[۱] و انسلم

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها (Data Analysis)

۱-۸- تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌ها (Data Discriptire analysis)- قسمت اول(ادامه دارد)  کلیات: مطالبی که در این فصل به‌عنوان آمار مطرح می‌شود در حد آشنایی با درس آمار است و برای شناخت کامل به کتب آمار یا جلد دوم همین کتاب که

NGOها و جامعه مدنی مهارگران جنگ

NGOها و جامعه مدنی مهارگران جنگ بار اصلی جنگ و هزینه های انسانی، عاطفی و اقتصادی آن بر دوش جامعه است در حالی كه هزینه دهندگان اصلی جنگ در همه جوامع كمترین نقش را در تصمیم سازی های جنگ دارند.

انگیزه های ساختی جنگ، تقدیر یا تصمیم

انگیزه های ساختی جنگ، تقدیر یا تصمیم پیشتر هم اشاره شد حوادث تاریخی از جمله جنگ ها به اعتباری معلول تصمیم گیری انسان است ولی معلول تصمیم گیری فردی انسان ها نیست زیرا تصمیمات فردی آنها یكی از هزاران تصمیم