ديدگاه فلسفي

ديدگاه فلسفي: ‎ ‎هر پژوهشگر اول بايد ديدگاه فلسفي خود را روشن كند سپس روش تحقيق خود را. ديدگاه‌هاي ‏فلسفي عبارتند از :‏   در اين روش كل را به جزء هاي بيشتري مي‌توان تقسيم كرد. برخلاف عقل‌گرايي اين روش

فرضيه: ‏Hypothesis‏ ‏و تعريف آن

فرضيه: ‏Hypothesis‏ ‏ ‏1- تعاريف فرضيه : ‏ ‏ الف- فرضيه عبارتست از آنچه كه محقق به دنبال آن مي‌گردد و يا حدسي است زيركانه و علمي‌ كه براي نتيجه ‏تحقيق مي‌زنيم. پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي، سنجيده

بيان مساله مورد تحقيق

بيان مساله مورد تحقيق: ‏ ‏1- كليات: فصل اول، كه طرح تحقيق نام دارد و اساسي ترين فصل رساله تلقي مي‌گردد مشتمل بر مطالبي ‏است كه «علاوه براينكه قبلاً در فصل دوم كتاب به آن پرداخته شده است، با توجه

تعريف مفاهيم:« برای ورود به مبحث تحقيق »‏

تعريف مفاهيم:« برای ورود به مبحث تحقيق »‏ ‏ 1- تعريف مفهوم ( ‏concept‏ ) :‏ ‎ ‎يكي از وسيع‌ترين و اساسي‌ترين وسيله اوليه است در علم؛ و علم بدون مفهوم معني ندارد . خود مفهوم براي ‏توصيف جهان به