علل پيدايش جنگ -ريشه جنگ ها

‏2-2-1- ريشه جنگ ها :‏ ريشه جنگ هاي عصر حاضر را بايد در اشكال گوناگون جنگ هاي ابتدايي، انواع مختلف ‏جنگ هاي شبه نظامي و كنش هاي متقابل خصومت آميز ميان افراد جستجو كرد. همراه با تكامل ‏اجتماعي و پا

علل پيدايش جنگ -سير تاريخي انديشه جنگ

علل پيدايش جنگ :‏ ‏1 ‏‎–‎‏ 1 ‏‎–‎‏ سير تاريخي انديشه جنگ :‏ ‏1-1-1-‏ كليات : مي دانيم كه از ارتباط متقابل اجتماعي دو يا چند تن، كنش هاي متقابل ‏اجتماعي روي مي دهند و اين كنش ها يا مثبت

جامعه شناسی جنگ -مقدمه

مقدمه :‏ امتيازات گوناگون جسمي و رواني انسان بر ديگر انواع موجودات، قدرت او را در انطباق با ‏محيط افزايش داده و از همه برتر قدرت تفكر و انديشه وي مي باشد. انسان مي تواند فكر كند و ‏با هدايت