برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

در این فصل طرح پژوهشی به عنوان عرصه‌ای متشکل از تصمیمات اتخاذ شده برای انجام کار میدانی (در شکل مقدماتی آن) در نظر گرفته می‌شود که مراحل جمع‌آوری داده‌ها تا نوشتن طرح را در بر می گیرد. در واقع این

فنون مصاحبه

متداول‌ترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری از رشته های دیگر و همچنین در بخش های مرتبط با مطالعات کاربردی، مصاحبه است. زیرا گرچه با این وسیله، رفتار اجتماعی افراد فقط به طور غیرمستقیم، بر مبنای عکس‌العمل آنها به

نظریه‌ی روش‌شناسی در پژوهش کیفی

گرچه پژوهش کمّی در زمینه‌ی آموزش و یادگیری زبان، جایگاه ویژه‌ای دارد، اما پرسش‌هایی که در این مقاله مطرح می شود نشان می دهد که برخی از مسایل در آموزش زبان را نمی توان صرفاً با اتکای بر آموزه های

تحليل محتوا

كلوس كريپندورف ترجمه هوشنگ نايبي انتشارات روش۱۳۷۸ ۱) تحليل محتوا يكي از مهمترين تكنيكهاي پژوهشي در علوم اجتماعي است كه در پي شناخت داده ها نه به منزله مجموعه اي از رويدادهاي مادي، بلكه به منزله پديده هاي نمادين است

روش تحقيق پيمايشي ‏‏survey research method

– كليات: تحقيق فرايندي است كه در آن كنش و واكنش مستمري ميان نظريه و داده‌ها و نيز ميان تحليل ‏مقدماتي و تحليلهاي بعدي وجود دارد.‏ ‏ نقش نظريه مورد تاكيد قرار گرفته است. روش تحقيق پيمايشي صرفاٌ روشي گام

روش تحقيق علمي‏ ‏(در آموزش و پرورش)

‏ تا اينجا هشت نوع مختلف از روش تحقيقات كاربردي كه هدفها و ويژگيهاي كم و بيش گوناگوني دارند مورد ‏بررسي قرار گرفتن. اما در اين بخش نوع خاصي از تحقيقات كاربردي كه تاكيد آن صرفاً فائق آمدن بر مسائل

روش تحقيق نيمه تجربي

در تحقيقاتي كه براي محقق امكان كنترل يا دستكاري كامل متغير يا متغيرهاي اثرگذار (مستقل) وجود نداشته ‏باشد، او مي‌كوشد تا با شناسائي متغيرها و گسترش آگاهي‌هاي لازم روش خود را در انجام تحقيق به روش تجربي ‏نزديكتر سازد. و