فرم پیشنهاد تحقیق رساله دکترای تخصصی

تذكّرات مهّم: (رعايت موارد ذكر شده ضروري مي باشد). دانشجويان دوره‌ی دکتری تخصصی می‌توانند دو استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور انتخاب نمايند. در صورتي‌كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي

” قرارداد اجرای طرح پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی …           باسمه تعالی ” قرارداد اجرای طرح پژوهشی “ شماره   : ……………………… تاريخ   : …………………….. پيوست : …………………….. مبنا و مرجع این قرارداد، ” آیین نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه آزاد

فرم های طرح پژوهشی

فرم طرح پژوهشی     فرم صفر طرح پژوهشی فرم قرارداد طرح پژوهشی فرم درخواست امتیاز طرح پژوهشی منشور اخلاقی پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشی فرم درخواست پرداخت ۵% اول ناظر فرم درخواست پیش پرداخت ۳۵% اول و ۴۰%دوم طرح فرم

فرم گزارش پس از دفاع و عدم چاپ مقاله

رياست محترم دانشكده     با سلام احتراماً اينجانب ——————— دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد / دكتري حرفه‌اي رشته —————— به شماره دانشجویی —————- كه درتاريخ ———– از پايان نامه خود تحت عنوان: ————————————————————————————– دفاع نموده‌ام. باتوجه به اينكه امكان ارائه مقاله

فرم شماره۷عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی بر گرفته از رساله ی دکتری تخصصی

  فرم شماره۷عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی بر گرفته از رساله ی دکتری تخصصی رياست محترم دانشكده ی ………………   با سلام و احترام اينجانب ——————— دانشجوي مقطع دكتري تخصصی رشته ی —————— به شماره ی دانشجویی —————- كه درتاريخ

فرم شماره۴ عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشددکتری حرفه ای

فرم شماره۴ عدم امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای رياست محترم دانشكده ی ………………   با سلام و احترام اينجانب ——————— دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد/دكتري حرفه‌اي رشته ی —————— به شماره ی دانشجویی —————- كه درتاريخ ———– از پايان

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره۳ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد نام و نام خانوادگی دانشجو:                                شماره ی دانشجویی:                            رشته و گرایش:             عنوان پایان نامه: تاریخ تصویب موضوع پایان نامه:                                          تاریخ دفاع:         نمره ی جلسه دفاع (از ۱۸ نمره):