فرضيه: ‏Hypothesis‏ ‏و تعريف آن

فرضيه: ‏Hypothesis‏ ‏ ‏1- تعاريف فرضيه : ‏ ‏ الف- فرضيه عبارتست از آنچه كه محقق به دنبال آن مي‌گردد و يا حدسي است زيركانه و علمي‌ كه براي نتيجه ‏تحقيق مي‌زنيم. پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي، سنجيده

بيان مساله مورد تحقيق

بيان مساله مورد تحقيق: ‏ ‏1- كليات: فصل اول، كه طرح تحقيق نام دارد و اساسي ترين فصل رساله تلقي مي‌گردد مشتمل بر مطالبي ‏است كه «علاوه براينكه قبلاً در فصل دوم كتاب به آن پرداخته شده است، با توجه

تعريف مفاهيم:« برای ورود به مبحث تحقيق »‏

تعريف مفاهيم:« برای ورود به مبحث تحقيق »‏ ‏ 1- تعريف مفهوم ( ‏concept‏ ) :‏ ‎ ‎يكي از وسيع‌ترين و اساسي‌ترين وسيله اوليه است در علم؛ و علم بدون مفهوم معني ندارد . خود مفهوم براي ‏توصيف جهان به

مقدمه

مطلبی در مورد روش تحقیق، پایان نامه نویسی، رساله و… مقدمه روش تحقيق مقدمه: ‏ ‏ بعضي از فعاليت‌ها در مقايسه با فعاليت‌هاي ديگر، علاقمندي، از خودگذشتگي و اشتياق بيشتري را طلب مي‌كند. ‏به نظر مي‌رسد كه علم و هنر

صفحه 11از11 « اولین ...7891011